X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45112
Przesłano:

Program zajęć rozwijających z chemii w ramach projektu edukacyjnego. Liceum ogólnokształcące

Program nauczania przedmiotu Chemia-zajęcia rozwijające
w ramach Projektu edukacyjnego na rok szkolny 2019/2020
nauczyciel prowadzący: mgr inż. Anna Pajdak

Zadaniem uczniów, podczas zajęć, jest udokumentowanie wykonywanych doświadczeń poprzez wykonanie zdjęć
i filmów za pomocą telefonów komórkowych, a następnie ich obróbka np. z wykorzystaniem Photoscape’a i przy użyciu Movie Makera. Ich prace będą zaprezentowane na lekcji oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.
L.p.
Temat
L.
godz.
Umiejętności, wymagania szczegółowe, Uczeń:
Doświadczenia, zadania, przykłady
1.
Zol jako przykład koloidu
1
wyjaśnia, na czym polega efekt Tyndalla

Doświadczenie
Obserwacja wiązki światła przechodzącej przez roztwór właściwy i zol
2.
Rozpuszczalność substancji. Roztwory nasycone i nienasycone
1
określa czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji

Doświadczenie
Badanie rozpuszczalności różnych substancji w wodzie i benzynie
3.
Procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne
2
wyjaśnia pojęcie równanie termochemiczne
określa warunki standardowe
definiuje pojęcie standardowa entalpia tworzenia
definiuje pojęcie standardowa entalpia spalania
podaje treść reguły Lavoisiera-Laplace'a
podaje treść prawa Hessa
Doświadczenie
Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie
Doświadczenie
Reakcja wodorowęglanu sodu z kwasem etanowym
Doświadczenie Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie
Doświadczenie
Reakcja magnezu z kwasem chlorowodorowym
Doświadczenie
Reakcja cynku z kwasem siarkowym(VI)

3
Szybkość reakcji chemicznej
2
zapisuje ogólne równanie kinetyczneW
wyjaśnia pojęcie rząd reakcji chemicznejW
wyjaśnia pojęcie okres półtrwania reakcji chemicznejW
wyjaśnia pojęcie temperaturowy współczynnik szybkości reakcji chemicznejW
Wykorzysatnie technologii infromacyjnej:
analiza wykresów zmian szybkości reakcji chemicznej odwracalnej i nieodwracalnej
analiza wykresu zmian stężenia substratu w funkcji czasu
analiza wykresu zmian stężenia produktu w funkcji czasu

4.
Katalizatory i reakcje katalityczne
2
wyjaśnia, na czym polega biokatalizaW
wyjaśnia pojęcie aktywatoryW
wyjaśnia różnicę między katalizą homogeniczną, heterogeniczną a autokatalizą
podaje zastosowania różnych rodzajów katalizy
Wykorzystanie multimediów do:
analizy wykresu zmian energii w reakcji egzotermicznej bez katalizatora i z jego udziałem
podania przykładów substancji stosowanych jako katalizatory
Doświadczenie
Przeprowadzenie reakcji katalizy homogenicznej, heterogenicznej
5.
Równowaga chemiczna, stała równowagi, reguła przekory.
2
określa wpływ stężenia substratów i produktów na stan równowagi chemicznej
określa wpływ ciśnienia substratów i produktów na stan równowagi chemicznej
określa wpływ temperatury na stan równowagi chemicznej
Obliczenia z wykorzystanie technologii informacyjnej:
obliczanie stałej równowagi chemicznej oraz wartości stężeń molowych substratów i produktów reakcji chemicznej
obliczanie stałej równowagi chemicznej oraz wartości stężeń molowych substratów reakcji chemicznej
6.
Dysocjacja elektrolityczna
2
wyjaśnia przebieg dysocjacji kwasów wieloprotonowych
wyjaśnia sposób dysocjacji zasad wielowodorotlenowych
zapisuje ogólne równanie dysocjacji
Doświadczenie
Badanie zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego i zmiany barwy wskaźników kwasowo-zasadowych (pH) w wodnych roztworach różnych związków chemicznych

7.
Teorie kwasów i zasad.
1
podaje założenia teorii Brönsteda-Lowry'ego w odniesieniu do kwasów i zasad
podaje założenia teorii Lewisa w odniesieniu do kwasów i zasad
zapisywanie równań reakcji dysocjacji elektrolitycznej kwasów, zasad i soli wg teorii Arrheniusa
zapisywanie równań reakcji dysocjacji kwasów i zasad z zastosowaniem teorii Brönsteda-Lowry'ego
zapisywanie równań reakcji dysocjacji kwasów i zasad wg teorii Lewisa
8.
Stała dysocjacji elektrolitycznej, stopień dysocjacji elektrolitycznej
2
podaje treść prawa rozcieńczeń OstwaldaW
potrafi przedstawić zapisem matematycznym prawo rozcieńczeń OstwaldaW
porównanie mocy elektrolitów na podstawie wartości ich stałych dysocjacji znalezionych w Internecie
Obliczenia z wykorzystanie technologii informacyjnej:
obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej
obliczanie liczby moli w roztworze
obliczanie stopnia dysocjacji elektrolitycznej elektrolitu o znanym stężeniu
9.
Odczyn wodnych roztworów substancji
- pH
1
wyjaśnia pojęcie wykładnik stężenia jonów wodoru (pH)

wyznaczanie pH substancji z użyciem wskaźników kwasowo-zasadowych, porównanie i analiza wyników z informacjami zamieszczonymi w Internecie

10.
Iloczyn rozpuszczalności, molowa rozpuszczalność
2
wyjaśnia pojęcie iloczyn rozpuszczalności substancjiW
podaje zależność między wartością iloczynu rozpuszczalności a rozpuszczalnością soli w danej temperaturzeW
wyjaśnia, na czym polega efekt wspólnego jonuW
analizowanie wartości iloczynów rozpuszczalności wybranych soli odszukanych w różnych źródłach informacyjnych
wykorzystanie znalezionych wartosci Iloczynów Rozpuszczalności do rozwiązywania zadań obliczeniowych

11.
Hydroliza soli
2
określa odczyn wodnego roztworu soli i rodzaju hydrolizy w zależności od rodzaju soli
wyjaśnia pojęcie hydroliza kationowa
wyjaśnia pojęcie hydroliza anionowa
Doświadczenie
Badanie odczynu wodnych roztworów soli

12.
Azotowce
2
wyjaśnia, jak zmienia się charakter chemiczny tlenków azotowców wraz ze zwiększaniem się liczby atomowej i stopnia utlenienia azotowca
wyjaśnia, co to są azotki, fosforki, wodorki azotowców
określa właściwości amoniaku

Doświadczenie
Badanie właściwości kwasu azotowego(V)
zapisywanie równania reakcji rozkładu stężonego roztworu kwasu azotowego(V)
zapisywanie równań reakcji stężonego roztworu kwasu azotowego(V) z węglem i siarką
projektowanie doświadczeń chemicznych umożliwiających ustalenie charakteru chemicznego wybranych tlenków
13.
Tlenowce
2
wyjaśnia, co to są siarczki, selenki, tellurki i wodorki tlenowców
opisuje budowę cząsteczki tlenu i wynikającą stąd jego aktywność chemiczną
opisuje sposób otrzymywania tlenuP
wyjaśnia przebieg reakcji spalania pierwiastków chemicznych w tlenieP
opisuje sposób otrzymywania siarki plastycznej
podaje właściwości tlenku siarki(IV)P
podaje wzory i nazwy tlenowych kwasów siarki
określa właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)P
wyjaśnia, dlaczego stężony roztwór kwasu siarkowego(VI) jest żrącyP
Doświadczenie
Badanie właściwości tlenku siarki(IV)
Doświadczenie
Badanie właściwości stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)
Doświadczenie
Otrzymywanie siarkowodoru z siarczku żelaza(II) i kwasu chlorowodorowego

14
Chrom 24Cr
2
opisuje otrzymywanie wodorotlenku chromu(III)
podaje właściwości wodorotlenku chromu(III)
opisuje charakter chemiczny związków chromu w zależności od stopnia utlenienia chromu
określa zmianę charakteru chemicznego i właściwości utleniających ze zwiększaniem się stopnia utlenienia chromu w jego związkach chemicznych
Doświadczenie
Otrzymywanie wodorotlenku chromu(III)
Doświadczenie
Reakcja wodorotlenku chromu(III) z kwasem i zasadą
Doświadczenie
Utlenianie jonów chromu(III) nadtlenkiem wodoru w środowisku wodorotlenku sodu
Doświadczenie
Reakcja chromianu(VI) sodu z kwasem siarkowym(VI)
Doświadczenie
Reakcja dichromianu(VI) potasu z azotanem(III) potasu w środowisku kwasu siarkowego(VI)
15.
Mangan 25Mn
2
opisuje przebieg reakcji manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym
zapisuje wzory i nazwy oraz określa sposoby otrzymywania ważniejszych związków manganu
określa charakter chemiczny związków manganu w zależności od stopnia utlenienia manganu
określa zmianę charakteru chemicznego i właściwości utleniających ze zwiększaniem się stopnia utlenienia manganu w jego związkach chemicznych
Doświadczenie
Reakcja manganianu(VII) potasu z siarczanem(IV) sodu w środowisku kwasowym, obojętnym i zasadowym

16.
Alkohole polihydroksylowe
1
podaje metody otrzymywania alkoholi polihydroksylowych glikolu etylenowego i glicerolu
odróżnia doświadczalnie alkohol monohydroksylowy od alkoholu polihydroksylowego

Doświadczenie
Badanie właściwości glicerolu
Doświadczenie
Reakcja glicerolu z sodem
Doświadczenie
Badanie zachowania się alkoholi wobec wodorotlenku miedzi (II)

`17.
Związki karbonylowe -aldehydy i ketony
1
określa rodzaj związku karbonylowego (aldehyd czy keton) na podstawie wyników próby z odczynnikiem Tollensa i Trommera
bada właściwości metanalu (aldehydu mrówkowego)
bada właściwości propanonu (acetonu)W
wyjaśnia pojęcie próba jodoformowa (reakcja chemiczna służąca do identyfikacji metyloketonów)W
porównuje metody otrzymywania, właściwości i zastosowania aldehydów i ketonów
Doświadczenie
Badanie właściwości wodnego roztworu metanalu
Doświadczenie
Reakcja metanalu z amoniakalnym roztworem tlenku srebra(I) (próba Tollensa)
Doświadczenie
Reakcja metanalu z wodorotlenkiem miedzi(II) (próba Trommera)
Doświadczenie
Badanie właściwości acetonu
Doświadczenie
Badanie właściwości redukujących acetonu (próba Tollensa)
Doświadczenie
Badanie właściwości redukujących acetonu (próba Trommera)

Suma

30

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.