X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45102
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020

1. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż:
(§6 ust. 2 pkt. 1*)
ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
FORMY REALIZACJI - Rozmowa dotyczące przebiegu stażu.
TERMIN - 09.2019
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki własne.

ZADANIA - Zapoznanie się z procedurą osiągania awansu zawodowego.
FORMY REALIZACJI - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z dn. 26.07.2018r., w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli).
TERMIN - 09.2019
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.

ZADANIA - Zapoznanie się z organizacją i zadaniami oraz zasadami pracy szkoły. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole.
FORMY REALIZACJI - Analiza dokumentacji wewnątrzszkolne.
TERMIN - 09.2019 oraz cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Wpisy do dziennika, listy obecności, notatki własne.

ZADANIA - Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
FORMY REALIZACJI - Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej.
TERMIN - 09.2019 oraz cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

ZADANIA - Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
FORMY REALIZACJI - Udział w szkoleniu BHP.
TERMIN - 02.09.2019.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

ZADANIA - Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
FORMY REALIZACJI - Gromadzenie dokumentów, scenariuszy, zaświadczeń.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA -Teczka nauczyciela stażysty.

ZADANIA - Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – z pomocą opiekuna stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
FORMY REALIZACJI - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
TERMIN - 06.2020.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Sprawozdanie z realizacji stażu.

2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej: (§6 ust. 2 pkt. 2*)
ZADANIA - Zapoznanie się z podstawą programową kształcenia ogólnego (edukacji wczesnoszkolnej).
FORMY REALIZACJI - Prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową w oparciu o plany wynikowe i jej realizacja.
TERMIN - 09.2019 oraz cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki własne.

ZADANIA - Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze, co najmniej jednej godziny w miesiącu.
FORMY REALIZACJI - Opracowanie scenariusza zajęć. Dobranie odpowiednich metod i form pracy.
TERMIN - Raz w miesiącu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Scenariusze z przeprowadzonych zajęć. Spostrzeżenia opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.

ZADANIA - Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
FORMY REALIZACJI - Spotkania z opiekunem stażu, nauczycielami, dyrektorem szkoły po przeprowadzonych zajęciach.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki własne, wnioski i refleksje.

ZADANIA - Doskonalenie warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI - Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne, karty pracy, dekoracje.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Teczka nauczyciela stażysty.

3. Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania: (§6 ust. 2 pkt. 3*)
ZADANIA - Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami uczniów.
FORMY REALIZACJI - Rozmowy z wychowankami i rodzicami. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów kl. I.
TERMIN - 09.2019
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki własne. Zestawienie wyników diagnozy.

ZADANIA - Dostosowywanie zajęć pozalekcyjnych do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości wychowanków.
FORMY REALIZACJI - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości wychowanków.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Scenariusze zajęć.

4. Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki: (§6 ust. 2 pkt. 4*)
ZADANIA - Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki podczas zajęć lekcyjnych.
FORMY REALIZACJI - Prezentowanie wiedzy podczas zajęć lekcyjnych.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Scenariusze zajęć. Wykorzystane pomoce dydaktyczne.

ZADANIA - Poszerzenie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
FORMY REALIZACJI - Zapoznanie się najnowszymi propozycjami z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Zaświadczenia, listy obecności.

ZADANIA - Spotkania i rozmowy z rodzicami.
FORMY REALIZACJI - Spotkania okolicznościowe, klasowe, rozmowy indywidualne, zebrania z rodzicami.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki ze spotkań i rozmów. Protokoły z zebrań.

5. Umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego: (§6 ust. 2 pkt. 5*)
ZADANIA - Uczestnictwo w szkoleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym.
FORMY REALIZACJI - Uczestnictwo w spotkaniach zespołu edukacji wczesnoszkolnej i szkoleniowych radach pedagogicznych. Udział w szkoleniach/kursach.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Certyfikaty i zaświadczenia z ukończonego szkolenia/kursu. Lista obecności. Notatki własne.

ZADANIA - Doskonalenie poprzez lekturę materiałów pedagogicznych.
FORMY REALIZACJI - Lektura materiałów pedagogicznych.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki własne.

ZADANIA - Stosowanie w czasie zajęć umiejętności nabywanych w trakcie doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI - Indywidualizowanie pracy, motywowanie uczniów, rozwiązywanie konfliktów.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Notatki własne.

ZADANIA - Współorganizacja uroczystości szkolnych.
FORMY REALIZACJI - Organizacja: pasowania na ucznia, zabawy andrzejkowej, zabawy karnawałowej, dnia Babci i Dziadka, występów na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Scenariusze uroczystości.

6. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych:
(§6ust. 2 pkt. 6*)
ZADANIA - Korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych podczas zajęć z uczniami.
FORMY REALIZACJI - Wykorzystanie urządzeń elektronicznych tj., komputer, tablica interaktywna podczas lekcji. Korzystanie ze stron internetowych z publikacjami przeznaczonymi dla nauczycieli.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Teczka nauczyciela stażysty.

ZADANIA - Przygotowywanie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej.
FORMY REALIZACJI - Dokumentacja szkolna w wersji elektronicznej. Wymiana informacji z rodzicami, nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Dokumenty w wersji elektronicznej.

ZADANIA - Tworzenie prezentacji multimedialnych.
FORMY REALIZACJI - Pisanie artykułów na stronie internetowej szkoły. Umieszczenie planu awansu zawodowego na stronie internetowej.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Teczka nauczyciela stażysty. Strona internetowa szkoły. Strona internetowa portalu edukacyjnego.

7. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć: (§6 ust. 2 pkt. 7*)
ZADANIA - Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekun stażu bądź innego nauczyciela.
FORMY REALIZACJI - Udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innego nauczyciela.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Własne notatki, wnioski.

ZADANIA - Omówienie obserwowanych zajęć lekcyjnych.
FORMY REALIZACJI - Rozmowa z opiekunem stażu.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Własne notatki, wnioski.

ZADANIA - Obserwacja zajęć prowadzonych przeze mnie, przez opiekuna stażu.
FORMY REALIZACJI - Rozmowa z opiekunem stażu.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Karta obserwacji.

8. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym: (§6 ust. 2 pkt. 8*)
ZADANIA - Zapoznanie się z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
FORMY REALIZACJI - Analiza dokumentu.
TERMIN - 09.-10.2019
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Własne notatki.

ZADANIA - Współpraca z rodzicami.
FORMY REALIZACJI - Rozmowy indywidualne z rodzicami. Spotkania. Pomoc rodzicom przy rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci. Współpraca z rodzicami przy organizacji uroczystości klasowych i szkolnych.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Lista obecności oraz protokoły ze spotkań.

ZADANIA - Znajomość potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska.
FORMY REALIZACJI - Rozmowy z uczniem, rodzicem. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami np., pedagogiem i logopedą szkolnym.
TERMIN - Cały okres trwania stażu.
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA - Dokumentacja szkolna notatki własne.

* Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.