X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45073
Przesłano:

Mali Ratownicy - Program własny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Program własny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn.: „ Mali ratownicy”

1.POTRZEBY WPROWADZENIA DZIAŁAŃ:

Edukacja dla bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych elementów wychowania oraz przygotowania dzieci do pracy i życia we współczesnych warunkach. Działania te realizowane systematycznie mogą zaowocować w przyszłości , nawet tej najbliższej.Każdy wie, jak ważna jest kwestia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku. Tu liczą się ułamki sekund. Dlatego tak istotne jest, abyśmy nauczyli tych najmłodszych podejmować działania mające na celu ratowanie życia drugiej osobie.

2.ADRESACI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ: Uczniowie klas 1 – 3 SP nr 5 Włocławek
3.TERMIN REALIZACJI : rok szkolny 2019/2020
4.CELE OGÓLNE:
• zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w szkole i w domu
• nabycie umiejętności opanowania i racjonalnego działania w sytuacji kryzysowej np.: wezwanie pogotowia przez dziecko
• nabycie umiejętności odpowiedniego zachowania w miejscu wypadku, zasłabnięcia , utraty przytomności przez osobę poszkodowaną
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
5. CELE SZCZEGÓŁOWE:

• uczeń zna zasady pierwszej pomocy i wie, jak jej udzielać
• uczeń wie, jak ważne jest jego bezpieczeństwo podczas ratowania innej osoby
• uczeń wie, z jakich elementów składa się łańcuch przeżycia
• uczeń wie, jak unikać sytuacji zagrażających życiu
• uczeń zna numery alarmowe poszczególnych służb ratowniczych
• uczeń potrafi sprawdzić stan osoby poszkodowanej
• uczeń potrafi sprawdzić, czy osoba poszkodowana oddycha, ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej ustalonej
• uczeń potrafi prawidłowo wykonać wdechy ratownicze oraz uciśnięcia klatki piersiowej na fantomie „Ania”

6.METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU:.

METODY PRACY: w realizacji owego programu wykorzystane będą przede wszystkim metody aktywne, po to, by dzieci mogły poprzez własną działalność i doświadczenie aktywnie poznać to, co jest tematem zajęć. Praca zaplanowana jest tak, aby uczeń w każdym wieku miał możliwość poradzić sobie z zaistniałymi problemami.
Wykorzystywane metody to :
• krąg uczuć /klasowe powitanie i pożegnanie/
• psychodrama – odgrywanie scenek na wybrane tematy tak, by dać możliwość przeżycia sytuacji mogących się wydarzyć w życiu
• dyskusja klasowa, rozmowa – wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami
• metody problemowe: „burza mózgów”, której celem jest stworzenie listy pomysłów na rozwiązanie określonego problemu
• uzupełnianie zdań /„rundki”/ – ułatwiają samodzielną wypowiedź, gdyż uczeń ma za zadanie dokończyć zdanie zaczęte przez nauczyciela uzewnętrzniając swoją reakcję, uczucia
• metody podające :pogadanka, opis , wyjaśnienie, opowiadanie
• metody praktyczne /pokaz, ćwiczenia praktyczne/
• metody eksponujące /film/
FORMY PRACY :
- grupowa
- zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• prezentacje zawierające dane zagadnienia związane z pierwszą pomocą
• apteczka i jej wyposażenie
• fantom „ Ania” do pierwszej pomocy
• telefon do wzywania pomocy
• filmy instruktażowe
7.PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
• większa liczba uczniów uczestniczących w zajęciach na temat pierwszej pomocy
• zwiększenie zainteresowania niesieniem pomocy potrzebujących
• zwiększenie zainteresowania ratownictwem, bezpieczeństwem, pierwszą pomocą
• zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
8. EWALUACJA PROGRAMU:
• Ewaluacja niniejszego programu opierać się będzie na:
• - obserwacji uczniów, ich zachowań podczas zajęć, a także podczas działań praktycznych
• - analizie prac uczniów, ich podejścia i zaangażowania w wykonywanie powierzonych działań
• - analizie oceny wystawionej przez uczniów : ocena wyrażona poprzez buźki / WESOŁE, SMUTNE, OBOJĘTNE/ jako forma informacji zwrotnej od młodszych uczniów

Program pracy „Mali ratownicy”

1.Bezpieczeństwo:
- poznanie i kształtowanie zasad bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy
- kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu – scenki z udziałem uczniów
- rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych - analiza filmu
- rozpoznawanie niebezpiecznych przedmiotów- praca w grupkach
2.Sprawdzenie przytomności:
- poznanie/ przypomnienie numerów alarmowych
- kształtowanie umiejętności sprawdzenia przytomności osoby poszkodowanej-działania praktyczne uczniów
- udrażnianie dróg oddechowych-ćwiczenia fantomem „Ania”
3. Wzywanie pomocy:
- kształtowanie postawy wzywania pomocy, gdy nie ma nikogo w pobliżu – praktyczne działanie uczniów
- kształtowanie schematu wzywania pomocy przez telefon – scenki, praktyczne działanie uczniów
-zabawa w głuchy telefon-dzwoniący musi usłyszeć potwierdzenie dyspozytora-a więc pierwszy uczeń też musi to uczynić w zabawie
4. Sprawdzenie oddechu:
-ćwiczenia praktyczne-poznanie zasady słyszę-czuję –widzę
-umiejętność określenia , czy u osoby poszkodowanej jest oddech-zasada 10 s.
-zabawa-wstrzymuję oddech-zapis odczuć dzieci na kartonie/tablicy
- ćwiczenia z fantomem- udrożnianie dróg oddechowych
5.Pozycja boczna:
- kształtowanie umiejętności ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej
- praca w parach-uczniowie pod kontrolą nauczyciela ćwiczą pozycję boczną ustaloną
-wykonanie pracy plastycznej- Jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej”
6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa:
- ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma- poznanie zasad
- wykorzystanie baloników do ćwiczeń oddechów ratowniczych
- kształtowanie umiejętności wykonania wdechów ratowniczych oraz uciśnięć ratowniczych na fantomie – działania praktyczne uczniów
- wykonywanie ucisków ratowniczych-poznanie zasad
- działania praktyczne uczniów pod kontrolą nauczyciela
7. Łańcuch przeżycia:
- poznanie elementów łańcucha przeżycia
- przypomnienie zasad wzywania pomocy
- ćwiczenie na fantomie wdechów i ucisków ratowniczych
- poznanie definicji- defibrylacja -oglądanie krótkiego filmu, kolorowanie defibrylatora
- praca w grupach-rysowanie części łańcucha przeżycia, sklejanie jego części po zakończonej pracy
Proponowana tematyka zajęć dla uczniów klas 1 – 3 SP:
• „Bezpieczeństwo”
• „Sprawdzanie przytomności”
• „Wezwanie pomocy”
• „Sprawdzenie oddechu”
• „Pozycja boczna ustalona”
• „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”
• „Łańcuch przeżycia”

BIBLIOGRAFIA :
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole. Przewodnik dla nauczycieli, J. Dąbrowska, H. Jędrzejewska, Gdańsk 2013
2. Udzielanie pierwszej pomocy: czy to jest takie proste?, M. Kurdziel, Edukacja i Dialog, 2013 nr 3 /4
3. Pierwsza pomoc, J.Stępińska, T.Szajewski, Warszawa 1998

Alicja Jóźwiak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.