X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45001
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Kraszkowice, 07.09.2017r.
Anna Bąk
nauczyciel języka angielskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach

DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 1)

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez aktywny udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, seminaria, konferencje metodyczne).

2. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (rady szkoleniowe).

3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu:
- studiowanie literatury fachowej
- przeglądanie stron internetowych poświęconych pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (słowniki, plansze, tablice, plakaty)
- poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów na zajęciach.

4. Przygotowanie uczniów do konkursów z języka angielskiego.

5. Przeprowadzanie szkolnych konkursów z języka angielskiego:

- opracowywanie regulaminów
- przygotowanie uczniów
- organizowanie i przeprowadzanie konkursów
- pozyskiwanie nagród dla uczniów.

6. Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego:
- opracowanie programu zajęć
- prowadzenie zajęć.

7. Aktywny udział w organizowaniu imprez i innych zadań promujących szkołę w środowisku lokalnym.

8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.

9. Opracowywanie scenariuszy lekcji z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10. Ankietowanie uczniów oraz rodziców.
cały okres stażu

cały okres stażu, zgodnie z planem profilaktyczno – wychowawczym szkoły

cały okres stażu
na bieżąco

na bieżąco, według ofert

cały okres stażu

cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem pracy szkoły oraz z potrzebami uczniów

na bieżąco

na bieżąco

według potrzeb zaświadczenia

zaświadczenia, dokumentacja z protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej

wykaz literatury
wykaz stron internetowych

wykaz

opis metod

zaświadczenia, dyplomy

zaświadczenia dyrektora szkoły

regulaminy, sprawozdania z przeprowadzonych konkursów

program zajęć

sprawozdania z prowadzenia zajęć

zdjęcia, scenariusze, zaświadczenia

kryteria oceniania,
przykładowe rozkłady materiałów

opis i analiza, scenariusze

ankiety,
analiza ankiet

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. (§ 8 ust. 2 pkt 2)

1. Korzystanie z multibooków, komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu na zajęciach, wspomaganie uczniów w tworzeniu prezentacji multimedialnych.

2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o pomoce dydaktyczne przygotowane za pomocą komputera.

3. Stosownie Internetu w pracy poprzez elektroniczny kontakt z dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami w kraju i za granicą.

4. Publikowanie własnych zadań i ćwiczeń dla uczniów na portalach edukacyjnych.

5. Opracowywanie wyników badań, ankiet w postaci graficznej, tabelarycznej, opisowej.

6. Wykorzystanie Internetu w pracy wychowawczej – regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty, wychowania i profilaktyki.

7. Współpraca z administratorami szkolnej strony internetowej (przekazywanie materiałów, umieszczanie ich na stronie internetowej).

cały okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco

cały okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco

na bieżąco opis i analiza, scenariusze lekcji, przykładowe prezentacje

karty pracy, testy, dyplomy

opis i analiza

zaświadczenia

opis i analiza

opis i analiza

adres strony internetowej szkoły, wykaz umieszczonych materiałów

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. (§ 8 ust.2 pkt 3)

1. Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego dla zainteresowanych nauczycieli.

2. Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego.

3. Udział w pracach komicji konkursowych.

4. Praca w zespołach zadaniowych, opracowywanie planów pracy, pomiarów osiągnięć, ankiet.

5. Wymiana doświadczeń i poglądów z innymi nauczycielami, konsultacje. cały okres stażu

I rok stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu scenariusze,
opis i analiza

zaświadczenie

opis i analiza

opis i analiza

opis i analiza

Opracowywanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświat, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Opracowanie programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego.

2. Opracowanie planu pracy zajęć przygotowujących uczniów do sprawdzianu z języka angielskiego po VIII klasie szkoły podstawowej.

3. Opracowanie i wdrażanie planu pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej jako wychowawca klasy. cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu program zajęć

plan pracy

plan pracy

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. (§ 8 ust. 2 pkt 4c)

1. Przygotowanie i przeprowadzanie szkolnych i klasowych konkursów z języka angielskiego ph. ‘I love English’ o zróżnicowanej tematyce, dostosowanej do wieku i możliwości poznawczych uczniów.

2. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji nadających uprawnienia w zakresie działań wychowawczych, opiekuńczych lub dydaktycznych.

3. Tworzenie ścieżek międzyprzedmiotowych z innymi nauczycielami.

4. Współorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez oraz uroczystości o charakterze lokalnych.

5. Nawiązanie współpracy ze szkołą i uczniami za granicą.

6. Nawiązanie współpracy z Wydziałem Filologiczno – Historycznym AJD w Częstochowie.

7. Współorganizowanie wycieczek szkolnych o charakterze krajoznawczym, poznawczym, kulturalnym.

8. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

9. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej oraz stosunków interpersonalnych poprzez pełnienie roli wychowawcy klasowego; realizacja planu wychowawczego. corocznie

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu,
według harmonogramu

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu

corocznie

cały okres stażu sprawozdania z konkursów

zaświadczenia

scenariusze

scenariusze, zdjęcia

opis i analiza

zaświadczenia, podziękowania

dokumentacja wycieczek, zdjęcia

scenariusze

scenariusze

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Prowadzenie zajęć przy udziale innych osób wspierających proces dydaktyczno – wychowawczy. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją, strażą pożarną, ośrodkiem zdrowia, biblioteką oraz innymi instytucjami wspierającymi proces wychowawczo – dydaktyczny.

2. Organizacja konkursów, uroczystości i imprez szkolnych.

3. Współorganizowanie akcji charytatywnych. cały okres stażu

według potrzeb,
cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb
zaświadczenia, scenariusze

zaświadczenia, podziękowania, opis i analiza

opis i analiza, zdjęcia

zaświadczenia, zdjęcia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. (§ 8 ust. 2 pkt 5)

1. Udział w warsztatach, konferencjach doskonalących.

2. Stała współpraca z rodzicami w zakresie pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

3. Udokumentowanie co najmniej dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi; wdrożenie działań naprawczych.

4. Stała współpraca z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami w zakresie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu zaświadczenia

opis i analiza

opis i analiza

opis i analiza

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.

.......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.