X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44904
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego, - śledzenie zmian dokonywanych w sprawie awansu zawodowego , korzystanie z informacji zamieszczonych na stronie MEN i kuratorium oświaty w Krakowie - opracowanie planu rozwoju zawodowego; - dokumentowanie realizacji planu rozwoju;

Wrzesień 2017 Okres stażu
plan rozwoju zawodowego; - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższenie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola
- udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie) - Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Okres stażu - potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenia o ukończeniu kursów - notatki własne
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
- planowanie pracy przedszkola - propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego - praca w zespołach powołanych do tego celu;
Okres stażu - opracowane dokumenty;

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
- opracowanie planu współpracy z rodzicami; -prowadzenie rozmów indywidualnych;
Okres stażu

- plan współpracy z rodzicami; - harmonogram rozmów; - scenariusze uroczystości.
4

- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego

5. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie aktywnych metod pracy, właściwe zagospodarowanie Sali
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze itp. - Urządzanie kącików plastycznych w przedszkolu i poza, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci
Okres stażu Zapis w dzienniku, zdjęcia, plan pracy wychowawczo - dydaktycznej
6. Przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
- Zorganizowanie uroczystości takich jak: uczczenie Dnia Patrona Przedszkola, wspomnienie bł. Edmunda Bojanowskiego, Bal Aniołów, Mikołajki, Wieczór opłatkowy dla rodziców, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, itp. przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków
Okres stażu Harmonogram uroczystości, zdjęcia, notatka na stronie internetowej

§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjne

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera np. emblematy, zdjęcia, karty pracy itp.
Okres stażu Na bieżąco Okres stażu
- Zdjęcia, pomoce dydaktyczne - Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń.
5

- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań itp. przy użyciu komputera. - Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu. - Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego; - Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych podczas zajęć oraz ich planowania i przygotowywania;
Okres stażu

Na bieżąco
2. Wykorzystanie nośników audiowizualnych w czasie pracy.

Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi. Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego

Okres stażu Na bieżąco przez cały okres trwania stażu;
Płyty, nośniki Zdjęcia Scenariusze, prezentacje, zdjęcia
3. Korzystanie z internetu. wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem; - śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie; - uaktualnianie strony internetowej przedszkola, zamieszczanie informacji o grupie, uroczystościach, spotkaniach itp. Współpraca kontakt z dyrektorem przedszkola i innymi nauczycielami za pomocą poczty elektronicznej i telefonu komórkowego

Okres stażu przykłady materiałów z internetu;

- dokumentacja stażu. Potwierdzenie Dyrektora, nauczycieli

6

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz dzielenie się swoją wiedzą - prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli; - udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości; - Współpraca z nauczycielami ( wspólne przygotowanie uroczystości szkolnych oraz konkursów );

Okres stażu

Okres stażu - konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
- scenariusze uroczystości, regulaminy konkursów 2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych - aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń; - prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny).
Okres stażu - potwierdzenie dyrektora - opracowane materiały 3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu i praktyk studenckich - Przygotowanie stosownych dokumentów. - Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego. - Prowadzenie zajęć w obecności stażysty. - Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę. - Przygotowanie stosownych dokumentów. - Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
Okres stażu - Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
7

4. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje.
- opublikowanie na stronach internetowych: - Planu wychowawczego, - Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.

Okres Stażu - teksty publikacji - adresy strony internetowej

§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 1. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego „ Bez złości mamy więcej radości - opracowanie programu; - przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go; - zapoznanie z programem rodziców na spotkaniu szkoleniowym - realizacja programu według ustalonego planu pracy.
Rok szkolny 2018/2019 tekst programu; - konspekty zajęć; scenariusze zajęć
- ewaluacja, analiza ankiet dzieci i rodziców,

8

§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja dzieci na tle grupy rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami

Okres stażu

Scenariusze zajęć Wpisy do dziennika, dokumentacja.

2.
Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola
-Wyszukiwanie sponsorów, aktywny udział w kiermaszach
Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
3.

Promocja przedszkola

-Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych -Udział w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem - Współpraca z nauczycielem prowadzącym stronę internetową przedszkola

Okres stażu

Okres stażu

Dyplomy, podziękowania zdjęcia, artykuły na stronie internetowej
4.
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola
-organizowanie wycieczek pieszych np.( do parku ogrodu , sklepu z warzywami – owocami itp.) Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi.

Na bieżąco

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku

9

§8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI 1.

Współpraca Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. - Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych. - Prowadzenie konsultacji ze specjalistami. - Zapraszanie ich na zajęcia. - współpraca z przedszkolnym logopedą
Okres stażu Według potrzeb

Potwierdzenia współpracy, zdjęcia, podziękowania.
2.

Współpraca ze środowiskiem.

-Współpraca z instytucjami samorządowymi i organizacjami w środowisku lokalnym. - Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. - Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu i funkcjonowaniu instytucji publicznych.
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Adnotacja w dzienniku. Karty wycieczek. Potwierdzenia. Sprawozdania. Podziękowania. Zdjęcia, kronika, strona internetowa przedszkola.

3.
Udział w akcjach charytatywnych
- Udział w różnych zbiórkach i akcji charytatywnych Szlachetna paczka, zbieranie nakrętek, znaczków pocztowych, góra grosza, pełna miska dla zwierzaka z schroniska.
Okres Stażu Podziękowania, zaświadczenia, zdjęcia, artykuły na stronie internetowej przedszkola

10

§ 8 ust. 2pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1.
Zdiagnozowanie i analiza dwóch indywidualnych problemów edukacyjnych lub wychowawczych Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych lub wychowawczych w oparciu o literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącą tematyki edukacyjnej i wychowawczej; Studiowanie fachowej literatury; Przeprowadzenie w razie potrzeby zadań profilaktycznych; Przedstawienie planu oddziaływań;
Okres stażu

- Opis i analiza przypadku

Plan będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 2 lata i 9 miesięcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.