X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44902
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
KLASA IV
Nauczyciel prowadzący - Wojciech Kaźmierski

SPOSÓB USTALENIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Ustalenie obszarów oceniania:
wysiłek ucznia (W)
poziom umiejętności wynikających z programu (U)
Wyliczenie oceny klasyfikacyjnej (wg J. Pośpiecha)
Ocena klasyfikacyjna = (2 x W) + U
3
udział wysiłku – 67%
udział osiągnięć edukacyjnych – 33%

I. Ocena wysiłku ucznia
Obszary oceniania:
1) Frekwencja na lekcji ( 1 ocena w semestrze):
ocena celująca – obecność na wszystkich zajęciach
ocena bardzo dobra – brak obecności na 1 zajęciach
ocena dobra – brak obecności na 2 zajęciach
ocena dostateczna – brak obecności na 3 zajęciach
ocena dopuszczająca – brak obecności na 4 zajęciach
ocena niedostateczna – brak obecności na więcej niż 4 zajęciach

Nieobecność spowodowana zawodami sportowymi lub innymi konkursami szkolnymi i pozaszkolnymi oraz nieobecność usprawiedliwiona przez rodzica lub prawnego opiekuna traktowana jest jak obecność na zajęciach. Usprawiedliwienie nieobecności - karteczka z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna z podaniem przyczyny absencji powinna być przedstawiona nauczycielowi prowadzącemu lub wychowawcy klasy w terminie 14 dni od dnia nieobecności.

2) Aktywność w czasie lekcji ( 1 ocena na miesiąc):
(+) plus otrzymuje uczeń, który ćwiczy w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości
(-) minus otrzymuje uczeń, który jest nieprzygotowany do zajęć (brak stroju sportowego) oraz uczeń, który bez uzasadnionego powodu unika ćwiczeń

ocena celująca – bardzo duża liczba plusów bez minusów
ocena bardzo dobra – duża liczba plusów, mało minusów
ocena dobra – przewaga plusów nad minusami
ocena dostateczna – przewaga minusów nad plusami
ocena dopuszczająca – duża liczba minusów, mała plusów
ocena niedostateczna – duża liczba minusów, brak plusów

Określenie „duża liczba” i „mała liczba” wynika z odniesienia do liczby plusów zdobytych przez uczniów danego oddziału.

3) Wypełnianie funkcji organizacyjnych na lekcji (samodzielne przeprowadzenie zbiórki podczas zajęć według określonych przez nauczyciela zasad po uprzednim przygotowaniu się ucznia) – 1 ocena w semestrze:

ocena celująca – bezbłędne przeprowadzenie zbiórki
ocena bardzo dobra – 1 błąd
ocena dobra – 2,3 błędy
ocena dostateczna – 4,5 błędów
ocena dopuszczająca – powyżej 5 błędów
ocena niedostateczna – brak próby przeprowadzenia zbiórki

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zasadami przeprowadzania zbiórki oraz prawidłowymi komendami do zbiórki. Uczeń dowiaduje się o terminie przeprowadzania zbiórki z tygodniowym wyprzedzeniem.

SPOSÓB USTALENIA OCENY WYSIŁKU – ŚREDNIA OCEN:
1. Frekwencji,
2. 5 ocen z aktywności (za każdy miesiąc ocena),
3. Zbiórki.

II. Ocena poziomu umiejętności wynikających z programu:
Obszary oceniania:

1) Umiejętność poprawnego wykonania prostego układu gimnastycznego składającego się z 2 elementów – 3 próby ( 1 ocena w semestrze):
Elementy:
poprawne wykonanie przewrotu w przód – 1 pkt.
poprawne wykonanie przewrotu w tył – 1 pkt.

ocena celująca – 6 punktów
ocena bardzo dobra – 5 punktów
ocena dobra – 4 punkty
ocena dostateczna – 3 punkty
ocena dopuszczająca – 2 punkty
ocena niedostateczna – poniżej 2 punktów

Uczeń na 1 lekcji wykonuje z przerwami 3 takie same układy gimnastyczne (przewrót w przód i w tył).

2) Umiejętność poprawnego wykonania 6 odbić sposobem górnym o ścianę w mini piłce siatkowej (1 ocena w semestrze):

prawidłowe odbicie piłki sposobem górnym – 1 pkt.

ocena celująca – 6 punktów
ocena bardzo dobra – 5punktów
ocena dobra – 4 punkty
ocena dostateczna – 3 punkty
ocena dopuszczająca – 2 punkty
ocena niedostateczna – poniżej 2 punktów

3) Umiejętność poprawnego wykonania 5 rzutów wolnych w mini piłce koszykowej (1 ocena w semestrze):

ocena celująca – poprawne wykonanie 5 rzutów
ocena bardzo dobra – poprawne wykonanie 4 rzutów
ocena dobra – poprawne wykonanie 3 rzutów
ocena dostateczna – poprawne wykonanie 2 rzutów
ocena dopuszczająca – poprawne wykonanie 1 rzutu
ocena niedostateczna – brak poprawnego wykonania choćby 1 rzutu

4) Umiejętność poprawnego wykonania skoku w dal techniką naturalną (1 ocena w semestrze):
Elementy skoku oceniane przez nauczyciela:
- rozbieg z narastającą szybkością
- prawidłowe odbicie z jednej nogi
- praca rąk w trakcie lotu
- praca nóg w trakcie lotu
- prawidłowe lądowanie

ocena celująca – prawidłowe wykonanie wszystkich elementów
ocena bardzo dobra – prawidłowe wykonanie 4 elementów
ocena dobra – prawidłowe wykonanie 3 elementów
ocena dostateczna – prawidłowe wykonanie 2 elementów
ocena dopuszczająca – prawidłowe wykonanie 1 elementu
ocena niedostateczna – brak prawidłowego wykonania choćby 1 elementu

SPOSÓB USTALENIA OCENY POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI – ŚREDNIA OCEN Z 4 WYMIENIONYCH UMIEJĘTNOŚCI

Ustalenia końcowe
1. Ocena końcoworoczna jest oceną wysiłku i umiejętności z 2 semestrów.
Przykład:
ocena wysiłku 1 semestr – 5.53
ocena umiejętności 1 semestr – 5

ocena za 1 semestr = 5.35 (ocena bardzo dobra)

ocena wysiłku 2 semestr – 5.8
ocena umiejętności 2 semestr – 5.25
ocena końcoworoczna:
średnia ocena wysiłku (5.53+5.8) /2 = 5.665
średnia ocena umiejętności (5+5.25) /2 = 5.125

= 5.485 ( ocena bardzo dobra)

2. Systematyczny udział w nieobligatoryjnych zajęciach ( koła sportowe) skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 0.3 oceny. Co najmniej dwukrotne uczestnictwo w zawodach sportowych międzyszkolnych skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 0.2 oceny. Wykonanie plakatu, wykonanie pracy pisemnej bądź pracy w wersji elektronicznej na temat uzgodniony z nauczycielem skutkuje podwyższeniem oceny końcowej o 0.2 oceny.

Opracował
Wojciech Kaźmierski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.