X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44875
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp.
Działania i przedsięwzięcia wynikające z wymagań rozporządzenia MEN
Sposób realizacji
Termin realizacji
Rodzaj dokumentacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego.

Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. IX 2016 r.

Okres stażu

Okres stażu

VI 2019 r.

VI 2019 r. Wniosek, sprawozdanie, plan rozwoju, notatki indywidualne, zaświadczenia.

2. Przeprowadzenie analizy własnej pracy, ocena własnych umiejętności. Hospitacje zajęć przez dyrektora.

Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Okresowe określanie mocnych i słabych stron w swojej pracy, uzyskiwanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego (Konsultacje z Dyrektorem, konsultacje z nauczycielami pracującymi w przedszkolu).

Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym, konsultacje z doradcą metodycznym.
Okres stażu
Zaświadczenia.

3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).

Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia.

Referaty.

Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.

4. Doskonalenie warsztatu pracy. Opracowywanie scenariuszy na uroczystości grupowe i ogólno przedszkolne, prezentowanie umiejętności dzieci podczas przedszkolnych występów.

Opracowanie i realizacja własnego programu edukacyjnego.

Poznanie nowoczesnych technik i metod pracy z dzieckiem i wykorzystanie ich na zajęciach.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, kart pracy, dekoracji sali. Okres stażu
Scenariusze, pomoce dydaktyczne, treść programu, zdjęcia.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola. Opracowanie Rocznego Planu Pracy Przedszkola.
Opracowanie ankiet ewaluacyjnych dla rodziców oraz nauczycieli.
Opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej opartych o plan roczny.
Okres stażu
Treść Planu Rocznego, przykładowe plany miesięczne.

6. Wykonywanie czynności dodatkowych. Koordynowanie różnych akcji w przedszkolu, np. "Szanuj energię - chroń klimat".

Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania, kronika.

7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. Opracowanie ankiety dla rodziców w celu lepszego poznania środowiska wychowanka.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.

Pedagogizacja rodziców.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.

Zajęcia otwarte dla rodziców.

Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków wg planu rocznego – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.

Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych. Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, ankieta, notatki

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, poczta itp.

Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Współpraca z logopedą.

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną.
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna, zaświadczenia, zdjęcia, notatki.


§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Ukończenie kursów doskonalących; wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
Okres stażu
Zaświadczenia.
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.

Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.

Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.

Skanowanie ilustracji, zdjęć, przygotowywanie dekoracji sali i przedszkola.
Okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.

Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.

3. Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej. Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.

Publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych, śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych.

Korzystanie z poczty elektronicznej - komunikowanie się z pracownikami przedszkola, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów i akcji.
Okres stażu
Przykłady materiałów z internetu, dokumentacja stażu.

4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy. Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.

Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych, filmów, bajek edukacyjnych, słuchowisk muzycznych, korzystanie z tablicy interaktywnej. Okres stażu Zdjęcia, prezentacje, płyty.


§ 8 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.

Udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości.

Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.

Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.

Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych Szkoleniowych oraz przygotowanie referatów i szkoleń w ramach WDN.
Okres stażu
Konspekty zajęć, zdjęcia
potwierdzenie dyrektora o czynnym uczestnictwie w posiedzeniach RP.

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Omówienie i podpisanie kontaktu współpracy;- pomoc przy napisaniu planu rozwoju;
Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego i wspólne ich omawianie;
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
Okres stażu
Kontrakt o współpracy, konspekty zajęć, zdjęcia.

3. Udzielanie informacji studentom odbywającym praktykę w przedszkolu. Opieka nad przebiegiem praktyk studenckich.

Prowadzenie indywidualnych rozmów ze studentami.
Okres stażu
Zaświadczenia

4. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. Opublikowanie na stronach internetowych:
- planu rozwoju;
- przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
- programu autorskiego
Okres stażu
Teksty publikacji - adresy strony internetowej.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego - przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go.

Realizacja programu według ustalonego planu pracy.
Okres stażu
Treść programu, scenariusze.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą. Organizowanie cyklicznych spotkań
z pracownikiem Książnicy Beskidzkiej; zajęcia literackie z rodzicami oraz systematyczne czytanie dzieciom.
Okres stażu
Zdjęcia ze spotkań, spis literatury.

2. Prowadzenie kółka muzycznego. Ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji muzycznej, prowadzenie zajęć z dziećmi
Przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości przedszkolnych.
Okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia, przykładowe scenariusze.

3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

Organizacja wycieczek wspólnie z rodzicami.

Udzielanie pomocy rodzicom dzieci z różnymi zaburzeniami (organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

Prowadzenie spotkań z rodzicami dotyczących zagadnień związanych z wychowaniem.

Udzielanie pomocy rodzicom w czasie rozmów indywidualnych i konsultacji.
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, dokumentacja wycieczek, dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola. Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym.
Okres stażu
Opracowane scenariusze, regulaminy, zdjęcia.

5. Praca z dziećmi z trudnościami oraz z dziećmi uzdolnionymi. Prowadzenie ćwiczeń indywidualnych z dziećmi, dostosowanych do ich możliwości oraz wspomagających ich rozwój.

Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Okres stażu
Wpisy do dziennika.
Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
Dyplomy, podziękowania.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni, korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia warsztatów dla rodziców.
Okres stażu
Zdjęcia, dokumentacja.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 36.
Zwiedzanie szkoły podstawowej.
Udział dzieci w zajęciach otwartych oraz w uroczystościach organizowanych przez szkołę.
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji.

Współpraca z osiedlowym klubem "Aleksander" - organizacja wystaw prac plastycznych.

Współpraca z Książnicą Beskidzką. Zachęcanie do korzystania z biblioteki. Włączenie się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Przygotowanie dzieci do imprez lokalnych: przeglądy artystyczne, konkursy, przedstawienia, olimpiady sportowe.
Okres stażu
Zdjęcia, podziękowania, dyplomy.

3. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bielsku-Białej.
Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
Zainteresowanie zawodem strażaka.

Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy, zdjęcia, kronika przedszkolna.

4. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
Udział w Zespole Interdyscyplinarnym d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Okres stażu
Zaproszenia na spotkania grup roboczych.

5. Udział w różnych akcjach i zbiórkach. Aktywny udział w organizowaniu pomocy materialnej (paczka świąteczna) dla dzieci potrzebujących w grupie.

Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, "Szanuj energię-chroń klimat", „Cała Polska czyta dzieciom.”

Udział w zbiórkach: baterii, makulatury i surowców wtórnych.
Okres stażu
Potwierdzenia,
Podziękowania, zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola. Pomoc rodziców w drobnych naprawach.

Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.

Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Pozyskanie rodziców do malowania sali przedszkolnej oraz łazienki, szycia pomocy dydaktycznych, przygotowywania ozdób na kiermasze świąteczne.
Okres stażu
Notatki, zdjęcia, potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

2. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola. Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.

Wykonywanie dekoracji sal przedszkolnych, galerii prac plastycznych, sali gimnastycznej.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola, zdjęcia.

3. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej. Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
Nagrody dyrektora.
Okres stażu
Dyplom.


§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Prowadzenie obserwacji i diagnozy dzieci.
Przygotowanie planu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, jego realizacja.
Okres stażu
Arkusze diagnostyczne, karty pracy, programy indywidualne, adnotacje w dzienniku

2. Opracowanie indywidualnych planów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Opracowanie i wdrożenie indywidualnych planów wspomagania i korygowania dziecka w grupie starszaków i ich realizacja.
Okres stażu
Arkusze diagnostyczne, karty pracy, programy indywidualne, adnotacje w dzienniku

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.