X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44856
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Logo placówki

Imię i Nazwisko
Nazwa placówki

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.
Dane:

Imię i Nazwisko:
Opiekun stażu:
Nazwa placówki:
Dyrektor:
Data rozpoczęcia stażu:
Planowany termin zakończenia stażu:
Czas trwania stażu:

Wykształcenie:

2005-2008 Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze na kierunku Pedagogika Opiekuńcza
i Resocjalizacyjna

2010-2012 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy na kierunku Zintegrowana Edukacja
Wczesnoszkolna i Przedszkolna

Kwalifikacje:

2013 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela – stopień nauczyciela kontraktowego

*§ 7 ust.2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach”.

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
1.Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz.674 z późn. zmianami).
- ustawa o systemie oświaty,
- najnowsze rozporządzenie MEN 01.03.2013r.,
2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym. Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie, komentarze, opinie ekspertów).
3.Dyskusje na temat awansu zawodowego z innymi nauczycielami, wymiana doświadczeń.
4. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
Wrzesień 2017r.
W trakcie realizacji stażu
Wrzesień 2017r.
- Stosowanie się do poznanych przepisów prawa w trakcie odbywania stażu,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą dokumentacją,
- Notatki własne gromadzone w teczce awansu zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu
1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
2. Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
5. Omówienie i analiza prowadzonych zajęć.
Wrzesień 2017-
Maj 2020 - Kontrakt,
- Plan Rozwoju Zawodowego,
- Karty obserwacji zajęć,
- Scenariusze zajęć,

3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
1. Poszerzanie zestawu metod pracy z dziećmi zwłaszcza o metody aktywizujące, zabawy
i ćwiczenia twórcze.
2. Wzbogacenie warsztatu pracy o pomoce do zabaw i gier dydaktycznych.
3. Analiza literatury fachowej- książek i artykułów. Ustawiczne poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności.
4. Przeglądanie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
5. Tworzenie scenariuszy zajęć z dziećmi, zajęć otwartych, scenariuszy imprez. Wrzesień 2017-
Maj 2020
-Notatki własne,
- Scenariusze zajęć,
- Zdjęcia,
- Opis pomocy do zabaw i gier dydaktycznych;

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
1. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez WDN oraz inne instytucje.
2. Studia podyplomowe.
3. Aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,.
4. Uczestniczenie w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Wrzesień 2017-
Maj 2020 - Zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach,
- Dyplom,
- Lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- Scenariusze zajęć;

5.Opracowanie i realizacji programów edukacyjnych
1.Opracowanie programów edukacyjnych
Podczas realizacji stażu
- Programy edukacyjne

6.Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Gromadzenie materiałów, przygotowywanie pomocy dydaktycznych oraz dekoracji.
2. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
3. Prowadzenie i przygotowywanie zajęć wynikających z kalendarza imprez oraz harmonogramu hospitacji
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Materiały pomocnicze,
- Środki dydaktyczne;
- Scenariusze zajęć;
- Fotografie

7.Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
1. Kompletowanie, opracowanie, porządkowanie materiałów.
2. Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: wyłonienie zadań, które nie zostały zrealizowane lub uległy modyfikacji (autorefleksja, określenie słabych i mocnych stron własnej działalności).
3. Przygotowanie sprawozdania.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Teczka dorobku zawodowego (świadectwa, scenariusze, opisy, zaświadczenia, zdjęcia).
- Pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;

*§ 7 ust.2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”.

1. Poznanie możliwości oraz potrzeb dzieci 1. Stopniowanie trudności w pracy z dziećmi.
2. Rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Obserwacja.
5. Rozmowy z rodzicami.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Zapisy w dzienniku zajęć;
- Zeszyt obserwacji,
- Zdjęcia

2. Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkole i różne instytucje.
1.Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali i zawodów sportowych.
2. Angażowanie dzieci i rodziców do uczestnictwa w konkursach plastycznych, fotograficznych i innych. W trakcie realizacji stażu
- Zdjęcia,
- Dyplomy

3. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci
1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci i ich potrzeb rozwojowych (edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych): uzyskiwanie informacji od rodziców, obserwacja dzieci,
2. Prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami.
3. Konsultacje indywidualne z rodzicami.
4. Organizowanie zajęć otwartych, uroczystości, wycieczek z udziałem rodziców oraz innych członków rodziny.
5. Włączenie rodziców w organizację uroczystości, wycieczek.
6. Włączenie rodziców do pracy na rzecz Przedszkola.
7. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Scenariusze,
- Zeszyt współpracy z rodzicami,
- Zdjęcia,
- Lista obecności na zajęciach otwartych i zebraniach,
- Zapisy w dzienniku,
- Notatki własne

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Tworzenie okazji do poznawania przez dzieci najbliższego środowiska lokalnego, instytucji publicznych, pracy ludzi w różnych zawodach,
2. Współpraca z:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- Policją,
- Strażą Pożarną,
- Służbą Zdrowia,
- Strażą Miejską,
- Biblioteką Publiczną,
- Bogatyńskim Ośrodkiem Kultury,
- Władzami urzędu MiG Bogatyni,
- Organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego.
3. Udział w konkursach, imprezach organizowanych przez instytucje lokalne.
Wrzesień 2017-
Maj 2020 - Zapisy w dzienniku zajęć,
- Zdjęcia;
- Zaświadczenia

5. Zaangażowanie rodziców do włączania się w prowadzone w przedszkolu akcje charytatywne.
1. Góra Grosza,
2. WOŚP,
3. Nakręć się i pomagaj - zbiórka nakrętek,
4. Dary dla schroniska
5. Udział w akcjach lokalnych.
Wrzesień 2017-
Maj 2020

- Opis i analiza podjętych działań.
- Fotografie
6. Promocja placówki 1. Udział w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
2. Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej oraz Facebook-u;
3. Rozpowszechnianie pozytywnej opinii placówki.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Podziękowania,
- Dyplomy,
- Zdjęcia,
- Strona internetowa

*§ 7 ust.2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej”.

1. Wykorzystanie komputera w swojej pracy pedagogicznej;
1. Przygotowywanie miesięcznych planów pracy, scenariuszy zajęć, programów, pomocy dydaktycznych itp.,
2. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Wrzesień 2017-Maj 2020
- Scenariusze zajęć,
- Dokumenty związane z awansem zawodowym;

2. Wykorzystanie Internetu
1. Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych.
2. Publikacje własnych opracowań.
3. Przesyłanie materiałów nauczycielom drogą e-mailową.
4. Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Wykaz stron internetowych;

3. Udział w tworzeniu przedszkolnej strony internetowej
1. Gromadzenie materiałów (zdjęcia, opisy itp.).
2. Publikowanie informacji o grupie na stronie internetowej.
Wrzesień 2017-Maj 2020
- Strona internetowa przedszkola;

4. Korzystanie z komputera podczas zajęć
1. Wprowadzenie zajęć z komputerowymi grami edukacyjnymi dla dzieci.
2. Odtwarzanie bajek, filmów animowanych dla dzieci.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Zapisy w dzienniku zajęć;

5. Komputerowe opracowanie pomocy dydaktycznych.
1.Wykonywanie za pomocą komputera dyplomów,
podziękowań, kart zadaniowych, plansz
edukacyjnych itd.
W trakcie realizacji stażu
- Pomoce dydaktyczne
- Dokumentacja zawarta w
teczce awansu

6. Wykorzystywanie zasobów Internetu.
1.Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
W trakcie realizacji stażu
- Notatki własne

7. Redagowanie Kwartalnika przedszkolnego „Zielony Przedszkolaczek”.
1.Opracowywanie gazetki dla przedszkolaków i rodziców z uwzględnieniem bieżących wydarzeń
W trakcie realizacji stażu
- Egzemplarze gazetki
Przedszkolnej.

*§ 7 ust.2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki,
2. Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Zaświadczenia,
- Notatki własne,
- Zgromadzone materiały,
- Literatura przedmiotu,
- Zestawy ćwiczeń, zabaw;

2. Pedagogizacja Rodziców
1. Prelekcje, pogadanki podczas zebrań grupowych
W trakcie realizacji stażu
- Protokoły zebrań

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych
2. Integrowanie grupy,
3. Zapobieganie agresji,
4. Rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących.
Wrzesień 2017-
Maj 2020
- Scenariusze zajęć,
- Zapisy w dzienniku zajęć;

*§ 7 ust.2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”.

1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego
1. Analiza Karty Nauczyciela oraz przepisów prawa oświatowego.
2. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
3. Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.
4. Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
Wrzesień 2017-Maj 2020
- Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą dokumentacją,
- Stosowanie się do poznanych przepisów prawa w trakcie odbywania stażu;

2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzprzedszkolnego
1.Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty obowiązujące w placówce.
2.Współtworzenie dokumentacji przedszkola – Roczny plan pracy, Ewaluacja w przedszkolu i inne.
W trakcie realizacji stażu
- Opracowane dokumenty,
- Lista obecności na Radach Pedagogicznych

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
1. Dokładna analiza dokumentacji przedszkolnej:
- Statut przedszkola,
- Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
- Program rozwoju przedszkola,
- Plany pracy: miesięczny, roczny,
- Księgą protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Wrzesień 2017-Maj 2020
- Rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce;

4. Przestrzeganie przepisów BHP
1. Uczestniczenie w szkoleniu BHP.
2. Stosowanie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wrzesień 2017-Maj 2020
- Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

5. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej oraz praw nieletnich
1.Analiza Konwencji praw dziecka,
2.Zapoznanie się z Ustawą o Pomocy Społecznej,
3. Zapoznanie się z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 nr 33 poz. 178. Tekst obowiązuje od 8 czerwca 2012).
4. Zapoznanie się z Ustawą z dnia 25.02 1964 - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
W trakcie realizacji stażu
- Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązującą dokumentacją
Dopuszcza się możliwość weryfikacji i aneksowania obecnego planu rozwoju zawodowego.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. nr97, poz.674, z późn. zm.)

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.