X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44760
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Iwona Turczyńska
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020r.
Opiekun stażu: mgr .....................
Szkoła: Szkoła Podstawowa
Dyrektor Szkoły: mgr ........................

Plan może ulec korekcie w trakcie trwania stażu.

Cele opracowanego planu rozwoju:

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. 2013, poz393)

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN
z dnia 1 marca 2013r. Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
3. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
4. Wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczego.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

W okresie trwania stażu.
Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady

Potwierdzenia

§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
-udział w radach szkoleniowych.
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego PODN i WODN służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy:
- udział w kursach ,
- udział w szkoleniach,
- udział w warsztatach,
- udział w konferencjach adekwatnych do potrzeb wychowawcy świetlicy i szkoły.
3. Prowadzenie zajęć obserwowanych przez dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
5. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli –obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
6. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
7. Poszerzenie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych.
8. Współpraca z biblioteką szkolną.
W okresie trwania stażu.

Zgodnie z proponowanymi terminami

W okresie trwania stażu
Zaświadczenia z ukończonych szkoleń i certyfikaty.

Potwierdzenia.

Scenariusze zajęć, Wnioski do zajęć.

Wnioski do zajęć.

Zaświadczenia.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego:
-Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
• Ustawa z dn. 26.I. 1982r. Karty Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
-Napisanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego
-Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe)
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Przygotowanie sprawozdania z okresu stażu.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej:
• Prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy
-dziennik świetlicy
- plan pracy świetlicy
- sprawozdanie z działalności świetlicy.
4. Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego:
• Gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń, scenariuszy itp.)
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.(autorefleksja, autoanaliza.)
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wrzesień 2017r.
Cały okres stażu

Wrzesień 2017r.

Wrzesień 2017r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu.

Maj 2020r.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Maj 2020r.

Czerwiec 2020r.

Wniosek
Plan rozwoju zawodowego

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego
Harmonogram spotkań
Wnioski

Konspekty

Sprawozdanie

Dokumentacja

Sprawozdanie w formie pisemnej

Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
-rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem.
2. Udział w przygotowaniu dzieci do konkursów świetlicowych.
3. Kontakty z Pedagogiem Szkolnym i Logopedą.
4. Przygotowanie różnorodnych gazetek ściennych.
5. Przygotowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi nauczycielami imprez okolicznościowych wynikających z kalendarza imprez organizowanych na terenie szkoły.
Cały okres stażu

Cały okres stażu wg ustalonego harmonogramu

Notatki
Wnioski.

Scenariusze

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
2. Publikacje:
•planu rozwoju zawodowego
•materiałów dydaktycznych.
3. Komputerowe opracowanie planu, sprawozdania i wniosków
4. Komputerowe opracowywanie scenariuszy zajęć i dokumentacji szkolnej świetlicy.
5. Doskonalenie umiejętności technologii informacyjnej i komunikacyjnej poprzez samokształcenie.
6. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
7. Komunikacja z rodzicami:
tworzenie gazetek, tablic informacyjnych.

Cały okres stażu
Potwierdzenia

Plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
Wnioski

Scenariusze

Materiały dydaktyczne konieczne do zajęć przeprowadzonych w świetlicy.

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju dziecka z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
5. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu
Notatki

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
3. Udział w Radach Pedagogicznych.
4. Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w świetlicy szkolnej oraz na terenie szkolnym.
W ciągu całego stażu
Notatki

Plan sporządziła: Iwona Turczyńska

Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.