X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44756
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr ALICJA SIUDAK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻMUDZI

I.
1.Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: mgr Alicja Siudak

2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Żmudzi,
ul. Kasztanowa 7, 22 – 114 Żmudź
3. Stanowisko: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
4. Posiadane kwalifikacje : studia magisterskie: Historia
studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie
kursy kwalifikacyjne: Oligofrenopedagogika, Sztuka
II.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.

III.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01 grudnia 2004 roku z późniejszymi zmianami ).
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Na bieżąco.

Wrzesień 2017r.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji.
Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Okres stażu.
maj 2020 r.
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego. maj 2020 r.
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Prawidłowe wypełnienie wniosku. czerwiec 2020 r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
1. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, WSO, Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły, Regulaminy. Na bieżąco.
2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych.
Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych. Okres stażu.
3. Praca z uczniem zdolnym. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Prowadzenie koła historycznego dla zainteresowanych uczniów Okres stażu.
4. Opieka nad uczniami mającymi trudności
w nauce. Organizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Okres stażu
5. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów. Na bieżąco.
6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu. Studiowanie literatury fachowej.
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Okres stażu..
7. Organizowanie konkursów Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych łącznie z regulaminem. Okres stażu
8. Czynny udział w przeprowadzaniu egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych organizowanych Udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły. Okres stażu
9. Dokonywanie analizy własnej pracy. Hospitacje prowadzonych zajęć przez Dyrektora Szkoły.
Analiza własnych osiągnięć Okres stażu,
we¬dług kalendarza.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
Opracowanie różnych materiałów dydaktycznych (scenariusze, testy, karty pracy, sprawdziany, konkursy, prezentacje multimedialne).
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych w pracy z uczniami.
Okres stażu.
2. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym. Aktywne włączanie się w pracę nad stroną www szkoły.
Wykorzystanie komputera do ewaluacji działań dydaktycznych poprzez udział w zewnętrznych programach edukacyjnych wydawnictw pedagogicznych.
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami m. in. na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli.
Śledzenie aktualności na stronach internetowych. Okres stażu.
3. Wykorzystywanie komputera oraz Inter¬netu jako pomocy w nauczaniu . Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera.
Zadawanie prac domowych wykonanych przy użyciu komputera Okres stażu.
4. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu. Systematyczne gromadzenie słowników multimedialnych, programów komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć. Okres stażu.
5. Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych. Opracowanie scenariuszy zajęć oraz zamieszczanie ich na stronach internetowych. Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczy¬cieli stażystów i nauczycieli kontraktowych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Dyskusja z wyciagnięciem wniosków do dalszej pracy. Okres stażu.

2. Tworzenie we współpracy z instytucjami promującymi kulturę propozycje rozwiązań metodycznych do wykorzystania na lekcji. Opracowanie scenariuszy zajęć warsztatowych dla uczniów do wykorzystania na lekcji przez nauczycieli. Okres stażu.
3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów. Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami, wymiana poglądów. Okres stażu.
4. Aktywnie uczestniczyć w pracach zespołu nauczycieli. Praca na rzecz zespołu nauczycieli (plany, działania, sprawozdania) – wymiana doświadczeń z nauczycielami. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć. Wg potrzeb.
1. Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniana Opracowanie i przedstawienie uczniom Przedmiotowego Systemu Oceniania. IX. 2017, 2018, 2019.
3. Współpraca z rodzicami. Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne. Okres stażu.
4. Praca z uczniem zdolnym i słabym. Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji oraz koła historycznego i zajęć wyrównawczych. Okres stażu.
5. Opracowanie i wdrożenie programu koła historycznego dostosowanego do zainteresowań uczniów. Opracowanie programu kółka historycznego. Ewaluacja działań. Okres stażu
6. Diagnozowanie potrzeb uczniów. Ankietowanie. Według potrzeb, okres stażu.
7. Efektywna praca z uczniem posiadającym opinie lub orzeczenia z PPP. Opracowanie wspólnie z wychowawcami kart zestawień zakresu dostosowań dla poszczególnych uczniów z trudnościami w uczeniu się.
Opracowanie programu pracy i wprowadzenie go w życie podczas zajęć wyrównawczych
z uczniami mającymi trudności z przyswojeniem materiału.
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia. Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku. Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przedmiotowych i pozaprzedmiotowych,
Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych,.
Przygotowanie wspólnie ze środowiskiem lokalnym uroczystości i imprez planowanych na dany rok szkolny (scenariusz, dekoracje, przygotowanie uczniów),
Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole. Okres stażu.
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami Kontynuacja współpracy z UG Żmudź, IPN - em, GOPS – em. Okres stażu.
3. Organizowanie różnych form obcowania dzieci z przyrodą, historią i kulturą wysoką. Organizowanie uroczystości gminnych. Opieka nad delegacją szkoły na uroczystościach patriotycznych. Wycieczki, rajdy, wyjazdy do kina i teatru. Okres stażu.
4. Opracowanie i wdrożenie planu realizacji zajęć pozalekcyjnych (koło historyczne). Opracowanie programu zajęć.
Realizacja zajęć. Okres stażu.
5. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim Według kalendarza pracy szkoły
6. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. Rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami.
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Na bieżąco.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Skierowania na badania, opinie, konsultacje. Okres stażu.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy. Na bieżąco.
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim i z Radą Rodziców Pomoc w organizowaniu zadań. Okres stażu.
4. Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych - Informacja zwrotna do uczących na temat zaobserwowanych podczas dyżurów problemów uczniów Okres stażu.
5. Współpraca z wydawnictwem. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych.
Udział w spotkaniach szkoleniowych. Okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
Studiowanie literatury fachowej.
Współpraca z rodzicami i nauczycielami uczącymi (zebrania, konsultacje, rozmowy indywidualne).
Pomoc koleżeńska, Wywiad środowiskowy, Analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów, Ustalenie metod pracy i form pomocy, Analiza efektów podjętych działań. Okres stażu.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w za¬kresie zaspokajania potrzeb wychowaw¬czych. Systematyczne diagnozowanie problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów, stosowanie skutecznych metod w celu rozwiązania tych problemów.
Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem, instytucjami
w celu rozwiązywania i zapobiegania problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów.
na bieżąco

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ma formę otwartego projektu, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania i wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu rozwoju zawodowego.
Plan może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m. in. przydziału czynności realizującemu.

........................ Zatwierdzam do realizacji:
miejscowość, data

........................................ ........................................
podpis nauczyciela mianowanego podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.