X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44737
Przesłano:

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: inż. Sławomir Tymoszuk – nauczyciel Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2020
Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

CEL STAŻU :

 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
 Osobisty rozwój
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA
FORMY PRACY
EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• Śledzenia zmian w prawie oświatowym.
• Wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Sierpień 2017r.
Sierpień/
wrzesień 2017r.
01 wrzesień 2017r.
Wrzesień 2017r.
Na bieżąco
Autorefleksja
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Przez cały okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2020 Sprawozdanie z realizacji planu
zawodowego
Ocena dorobku
zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej.
• Podniesienie jakości nauczania
• Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
Przez cały okres stażu
• Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
• Teczki tematyczne

Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
- doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów
-podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze
• Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli – radyszkoleniowe, zespółprzedmiotów zawodowych
• Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia)
• Ukończenie studiów magisterskich .
• Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
• Wzbogacenie warsztatu pracy
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych
W trakcie całego stażu
Czerwiec/lipiec 2018r.
Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia
Dyplom ukończenia studiów.

Praca nad integracją zespołu klasowego.
Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.
Kształtowanie postaw patriotycznych
• Lekcje wychowawcze
• Organizacja imprez ujętych w planie wychowawczym klasy jak Dzień Chłopaka, Wigilia.
• Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych
• Zintegrowanie zespołu klasowego
• Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości
• Wzrost świadomości uczniów na temat przynależności narodowej
Na bieżąco
w trakcie stażu
• Scenariusze lekcji
• Wpisy w dzienniku

Systematyczna współpraca z rodzicami
• Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
• Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i nauczaniu młodzieży.
• Dogłębne poznanie ucznia i jego potrzeb
Na bieżąco
w trakcie stażu
• Zapisy w dzienniku lekcyjnym
• Konspekty spotkań z rodzicami

Pedagogizacja rodziców na spotkaniach klasowych
• Prelekcje i pogadanki z rodzicami na tematy związane
z trudnościami wychowawczymi
i dydaktycznymi młodego pokolenia
• Wzrost świadomości rodziców na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
Przynajmniej dwa razy w roku szkolnym
Scenariusze spotkań

Przygotowanie i koordynacja próbnych egzaminów zawodowych. Sporządzenie zestawienia wyników egzaminów
• Opracowanie planu pracy zespołu egzaminacyjnego
• Organizowanie spotkań współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów, organizacji egzaminów próbnych w celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego.
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Wzrost liczby uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Rok szkolny: 2017/2018
2018/2019
2019/2020
Plan pracy zespołu
Protokolarz spotkań zespołu

Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej
• Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej
• Podniesienie jakości pracy szkoły W trakcie stażu
Dokumentacja szkolna
Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań
Samoocena
Rozmowy z Dyrektorem
Rozmowy z uczniami
Wnioski do dalszej pracy
Koniec pierwszego i drugiego półrocza
Autorefleksja
Ankiety ewaluacyjne

§ 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
• Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
Na bieżąco trakcie stażu
• Dokumentacja szkolna
• Prace uczniów

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Przygotowywanie materiałów dla uczniów
• Omawianie lekcji z wykorzystaniem opracowanej
i przygotowanej przeze mnie prezentacji Power Point
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wzbogacenie własnego warsztatu pracy Na bieżąco trakcie stażu
• Dokumentacja szkolna
• Materiały dydaktyczne

Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej
• Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
• Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych w pracy
• Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego
Na bieżąco trakcie stażu

§ 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych
• Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych Wykorzystanie Internetu w praktyce
Rok szkolny
2017/2018
W trakcie stażu
Lista stron z publikacjami

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom
• Podniesienia jakości nauczania
Przez cały okres stażu
• Lista udostępnionych materiałów
• Scenariusze lekcji

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.
• Udział w pracach zespołu wychowawczego omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
• Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w trakcie stażu
• Notatki

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych
• Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
• Wymiana doświadczeń
W trakcie stażu
• Notatki własne

Udział w pracach zespołu przedmiotowego
- wymiana opinii, doświadczeń
• Realizowanie zadań wg harmonogramu prac zespołu
• Podniesienia jakości nauczania
W trakcie stażu
• Potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
I
Opracowywanie zadań egzaminacyjnych na egzaminy próbne
Opracowanie zadań do egzaminu próbnego
( zadanie do egzaminu praktycznego)
• Przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego
W każdym roku szkolnym
Testy
Arkusze egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu
Wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Praca z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej
• Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
Okres stażu
Dokumentacja pedagoga
Współudział w przygotowaniu „Drzwi Otwartych Szkoły
Wykonanie zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem
• Wzrost chętnych do podjęcia nauki w szkole
Okres stażu
Poświadczenie dyrektora
-Dokumentacja fotograficzna

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych - okolicznościowych • Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim • Integracja uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu nauczania Według kalendarza imprez szkolnych Scenariusze imprez

Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie wycieczek dydaktycznych
i wyjść klasowych
• Wzrost poziomu wiedzy u uczniów
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego
• Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych W trakcie stażu Sprawozdania z wycieczek
Aktywny udział w promocji szkoły • Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych
• Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły
• Spotkania z uczniami gimnazjum • Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku
• Wzrost chętnych uczniów do podjęcia nauki w szkole W trakcie stażu
Praca z uczniem mającym trudności w nauce • Prowadzenie konsultacji, zajęć wyrównawczych i powtórkowych dla słabych uczniów • Poprawa wyników w nauce
• Zdany egzamin zawodowy przez absolwenta Na bieżąca w trakcie stażu Dokumentacja
szkolne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym Spotkania i rozmowy
z pedagogiem i psychologiem szkolnym • Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w trakcie stażu Dokumentacja szkolna

Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • Obserwacja uczniów
• Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej • Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w trakcie stażu Dokumentacja szkolna

Współpraca
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie • Współpraca związana z uzyskiwaniem pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji. • Poprawa jakości życia uczniów W zależności od potrzeb Dokumentacja szkolna
Współpraca z kuratorem sądowym
• Utrzymywanie kontaktu w celu poprawnej analizy sytuacji domowej uczniów. • Rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych uczniów W zależności od potrzeb Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Z ADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży • Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki Rozwiązywanie problemów młodzieży Cały okres stażu Zaświadczenia ze szkoleń

Wykaz literatury

Wdrożenie programu profilaktycznego związanego
z aktualnymi problemami
i potrzebami klasy • Rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja, używki) i wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego • Rozwiązanie problemu wychowawczego w klasie
(np. podniesienie frekwencji, zmniejszenie agresji, pogłębienie świadomości uczniów na temat skutków korzystania z używek) W trakcie stażu w zależności od rozpoznanych problemów
i potrzeb • Scenariusze zajęć
• Dokumentacja szkolna

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.

........................................
Opracował inż. Sławomir Tymoszuk

Zatwierdzam do realizacji:

Karolewo , ............................... ........................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.