X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4473
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski: Spotkania z kulturą brytyjską

Kl;asy IV-VI
------------------------

Program własny: „Spotkania z kulturą brytyjską”
Autor: mgr Małgorzata Świętek
Przedmiot: język angielski z wiedzą o kulturze brytyjskiej
Etap edukacyjny: drugi – szkoła podstawowa
Język: angielski
Ilość godzin tygodniowo: 1
Całkowita ilość godzin: 30

I. Założenia programowe:
U podstaw programu leży przeświadczenie, że nauka języka obcego przebiega najlepiej gdy jest osadzona w realnej rzeczywistości otaczającej ucznia. Znajomość wiodącego języka Europy oraz wiedza na temat różnych aspektów życia Wielkiej Brytanii jest bardzo przydatna. Program promuje i popularyzuje kulturę i tradycje brytyjskie ale przede wszystkim sprzyja budzeniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu otwartej i tolerancyjnej postawy wobec odmienności kulturowej. Zastosowanie adaptowanych tekstów literackich rozwija umiejętności językowe i w znacznym stopniu poszerza zasób wiedzy językowej. Program adresowany jest do uczniów klas szóstych, pragnących dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania kulturą brytyjską oraz kompetencje językowe. Powinni oni znać podstawowe zagadnienia językowe wprowadzone w klasach IV i V.

II.Cele ogólne:
Zgodnie z podstawą programową przyjętą dla drugiego etapu nauczania, nadrzędnymi celami niniejszego programu są:
•Osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego minimum komunikacji językowej.
•Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
•Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
•Stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego.

III.Szczegółowe cele programu:
W oparciu na założeniach podstawy programowej niniejszy program zakłada następujące cele szczegółowe:
•Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia
•Rozwijanie sprawności czytania i pisania
•Wzbogacenie zasobu słownictwa
•Opanowanie poznanych struktur gramatycznych
•Zapoznanie się z kulturą i sztuką krajów Zjednoczonego Królestwa
•Poznanie różnych stylów życia i zachowań
•Kształtowanie postawy patriotycznej oraz otwartości i tolerancji wobec innych kultur
•Kształcenie zainteresowania czytelniczego, kulturowego i językowego
•Uświadomienie potrzeby uczenia się języka obcego i przynależności do Unii Europejskiej
•Promowanie aktywności i przejawiania inicjatyw wśród uczniów
•Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się

IV.Treści nauczania
1.Zakresy tematyczne:
•Moduł 1 : „Spotkanie z geografią”
Położenie Wielkiej Brytania i Irlandii Północnej na kontynencie europejskim, podział Zjednoczonego królestwa, stolice, flagi, symbole, patroni, osobliwości
•Moduł II: „Spotkanie z rodziną królewską”
Rodzina królewska, typy domów, tradycje związane z monarchią, Londyn
•Moduł III: „W świecie tradycji i obyczajów”
Życie codzienne Brytyjczyków, czas wolny, wakacje, kuchnia brytyjska, święta
•Moduł IV: „Spotkanie z literaturą”
Książki, czasopisma, sławni pisarze, bajki i legendy
•Moduł V: „Na boisku sportowym”
Dyscypliny sportowe, sport w Bielskiej Brytanii, brytyjski football, znani sportowcy
•Moduł VI: „W świecie sztuki i nauki”
Muzyka, instrumenty muzyczne, The Beatles, Muzeum Brytyjskie, malarstwo, wydarzenia artystyczne w Zjednoczonym Królestwie, brytyjskie szkolnictwo.

2.Funkcje i sytuacje:
•Opisywanie miejsc, osób i przedmiotów
•Podawanie danych osobowych i faktów biograficznych
•Wyjaśnianie znaczenia słów
•Określanie położenia geograficznego
•Wydawanie poleceń
•Podawanie czasu i rozkładu zajęć
•Opisywanie eksponatów muzealnych i obrazów
•Wyrażanie opinii o książkach, obrazach
•Omawianie swoich umiejętności
•Opowiadanie o wydarzeniach sportowych i kulturalnych
•Określanie wrażeń
•Wyrażanie własnych uczuć i postaw
•Oferowanie
•Wyrażanie sugestii
•Reagowanie na propozycje

3.Sprawności ogólne:
•Wyszukiwanie informacji
•Formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych
•Formułowanie własnych opinii
•Opanowanie zasad wymowy w zakresie poznanego zasobu słownictwa
•Korzystanie z materiałów autentycznych
•Korzystanie z materiałów źródłowych
•Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania informacji
•Tworzenie projektów i Portfolio
•Stosowanie właściwych strategii stosowanych w pracy samodzielnej
•Stosowanie właściwych strategii w organizowaniu pracy grupowej

V.Planowane metody i formy pracy z uczniami.
Program opiera się głównie na komunikacyjnej metodzie nauczania. W czasie zajęć uczniowie uczestnicza w sytuacjach służących komunikowaniu się czyli celowej wymianie informacji oraz metoda Total Physical Response.
1. Techniki pracy na lekcji.
A). W pracy na lekcji zastosowano głównie metody aktywizujące takie jak:
•drama,
•symulacje,
•burza mózgów,
•portfolio,
•inscenizacja
•metoda projektów.
B). W nauczaniu sprawności językowych wykorzystano techniki typowe w nauczaniu języków obcych:
•rozumienie ogólnego sensu wypowiedzi
•wyszukiwanie szczegółowych informacji
•domyślanie się znaczeń z kontekstu
•powtarzanie
•wykorzystanie formularzy, tabel, ilustracji
•korzystanie ze słownika
C). Program uwzględnia rozwijanie niezależności ucznia w procesie poznawczym poprzez:
•korzystanie z materiałów źródłowych
•korzystanie z Internetu
•organizowanie pracy w grupie
•gospodarowanie czasem
•rozwiązywanie problemów
•rozwiązywanie konfliktów
2. Formy pracy z uczniem.
Formy pracy oparte są na pobudzaniu ciekawości i aktywności ucznia. Są to:
•praca frontalna, kierowana przez nauczyciela
•praca indywidualna nadzorowana przez nauczyciela
•praca w parach
•praca w grupach
VI.Materiały nauczania i środki dydaktyczne.

1.W programie wykorzystano materiały pochodzące z różnych źródeł. Są to :
•podręczniki do języka angielskiego dla szkoły podstawowej
•readersy zawierające informacje odnoszące się do kultury, zwyczajów i tradycji mieszkańców Wysp Brytyjskich
•Internet
•Teksty literackie

2.Program przewiduje użycie różnorodnych środków dydaktycznych, takich jak:
•Kasety z nagraniami dialogów i tekstów źródłowych
•Adaptacje literackie
•Płyty DVD
•Mapy
•Plansze
•Ilustracje
•Nagrania piosenek
•Gry dydaktyczne
VII.Wykaz planowanych osiągnięć w zakresie umiejętności i wiedzy.
Po zakończeniu kursu uczeń powinien posiadać następujące umiejętności:
1.W zakresie kompetencji kulturoznawczej uczeń :
•zna podział Zjednoczonego Królestwa na kraje oraz ich stolice
•potrafi wymienić symbole krajów ZK i ich patronów
•potrafi wymienić atrakcje turystyczne Wysp Brytyjskich i osobliwości
•zna członków rodziny królewskiej i potrafi wymienić ich posiadłości
•posiada wiedzę o obyczajach i zwyczajach panujących na Wyspach brytyjskich w zakresie: życie codzienne, czas wolny, wakacje, kuchnia, święta
•potrafi wymienić najbardziej znanych autorów literatury i niektóre ich dzieła,
•zna najbardziej popularne legendy brytyjskie
•potrafi wymienić i opisać typowe dyscypliny sportowe w Wielkiej Brytanii
•zna najważniejsze postaci z kręgu muzyki brytyjskiej
•potrafi wymienic najważniejsze wydarzenia artystyczne w Wielskiej Brytanii
•zna system szkolnictwa
2.W zakresie umiejętności językowych uczeń:
•Dysponuje bogatym zasobem słownictwa w zakresie materiału przewidzianego w kursie
•Potrafi domyśleć się znaczenia niektórych słów w oparciu o kontekst
•Rozumie główne myśli w tekstach adaptowanych
•Potrafi wybrać potrzebne informacje z tekstów źródłowych
•Umie korzystać ze słowników dwujęzycznych
•Umie opisać przedmioty i ludzi
•Potrafi napisać i przeprowadzić wywiad
•Potrafi określaać kierunki geograficzne
•Potrafi zastosować poznane struktury gramatyczne w mowie i piśmie
•Potrafi zainicjować i podtrzymywać rozmowę w typowych sytuacjach codziennych
•Umie ułożyć prostą historyjkę w oparciu o ilustracje
•Umie opisać przeszłe wydarzenia
•Potrafi wyrażać opinię, proponować, reagować na sugestie.

3.W zakresie rozwoju ogólnego uczeń:
•Potrafi ocenić wagę znajomości języka angielskiego
•Zna zasady pracy grupowej
•Umie tworzyć proste projekty grupowe i indywidualne
•Umie zorganizować swój warsztat pracy
•Umie zorganizować swój czas pracy
•Potrafi wykorzystać swoje umiejętności językowe do przygotowania projektów o charakterze literackim, plastycznym, etc.
•Potrafi korzystać z nowoczesnych źródeł informacji: Internetu, programów komputerowych
•Potrafi wykazać się postawą otwartości na odmienność kulturową.
VIII.Sposób przeprowadzenia ewaluacji programu.
Ponieważ realizacja programu odbywać się będzie w trakcie zajęć pozalekcyjnych, działania uczniów nie będą podlegac typowemu sposobowi oceniania w postaci ocen cząstkowych. Ocenie podlegać będzie wkład uczniów włożony w przygotowane przez nich prace projektowe i Portfolio, poprawność faktograficzna i językowa projektów, aktywność na zajęciach. Wysiłki uczniów zostana nagrodzone dyplomami, prezentacją prac na forum szkoły.
IX.Bibliografia

1.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej NR 14, Warszawa, 23.II.1999r.
2.Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów. http//www.menis.gov.pl/prawo
3.Podstawa programowa z języka obcego dla szkoły podstawowej. http//www.eduseek.interklasa.pl
4.Komorowska H. O programach prawie wszystko, WSiP, Warszawa, 1999
5.Ornstein A., Hunkins F.H., Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. WSiP, Warszawa, 1998
6.Dzierżawska E., Kubrakiewicz I., Szpotowicz M., Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 1999
7.Ellis M., Niesobska M., Rak A., Program nauczania języka angielskiego, kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, OUP
8.Milburn A., Learner Training and the EFL curriculum. W: English Teaching Forum, Vol.30, No 3 July 1992
9.Nunan D., “Sylabus Design”. OUP, 1998


Autor: mgr Małgorzata Świętek
nauczyciel języka angielskiego w SP 31 w Dąbrowie Górniczej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.