X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44718
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Iwona S
Placówka oświatowa: Publiczna Szkoła Podstawowa w
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 – 31.05.2020 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna K
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Bożena G

Posiadane kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,
kurs kwalifikacyjny na kierunku oligofrenopedagogika,
kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Organizacja stażu.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
Rozporządzenie MENiS 01.03.2013r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.

2. Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym.

3. Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Wrzesień
2017 rok.

Podczas stażu.
Wrzesień 2017 rok.

• Notatki własne

• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Współpraca
z opiekunem stażu. 1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Wrzesień
2017 rok.
.

Podczas stażu • Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Kontrakt.

• Plan rozwoju zawodowego.
• Harmonogram współpracy.
• Własne notatki (wnioski z obserwacji).

• Scenariusze zajęć, karty pracy.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. 1. Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, fotografii itp.).
2. Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Podczas stażu.

Maj 2020 rok

Czerwiec 2020rok • Świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.
• Sprawozdanie.

• Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrz przedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. 1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN).
3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno – pedagogicznej. Okres stażu • Zaświadczenia o ukończeniu kursów
• Notatki własne

• Spis literatury
2 Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali. Na bieżąco • Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień
4 Prowadzenie dokumentacji 1. Wpisy w dzienniku zajęć.
2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka.
3. Miesięczne plany pracy.
Na bieżąco • Dziennik zajęć
• Plany pracy
• Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci
§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców 1. Obserwacja.
2. Zebrania z rodzicami.
3. Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
4. Przeprowadzenie ankiet. Okres stażu • Notatki.
• Podsumowania półroczne.
• Protokoły spotkań.
• Listy obecności.
• Ankiety
2 Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci 1. Obserwacja.
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do apteki, sklepu, na pocztę itp.
Na bieżąco • Notatki
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Scenariusze uroczystości
• Zdjęcia
3 Udział w realizacji programów profilaktycznych 1. Cała polska czyta dzieciom.
3. Góra grosza.
4. Sprzątanie świata. W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Notatki
• Zdjęcia
4 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole 1. Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką oraz GOKiS w Waśniowie
2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.

Okres stażu • Adnotacje w dzienniku zajęć
• Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym
• Zdjęcia
5 Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych 1. Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez.
2. Praca z dziećmi. Wg harmonogramu • Scenariusze.
• Adnotacje w dzienniku zajęć.
• Zdjęcia
6 Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi 1. Studiowanie literatury i czasopism.
2. Udział w warsztatach i szkoleniach.
3. Surfowanie w internecie.
Okres stażu • Spis literatury
• Zaświadczenia
• Notatki
7 Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje 1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali. Na bieżąco • Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania
• Fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.

3. Komputerowe opracowywanie:
• Scenariuszy i konspektów zajęć.
• Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
• Przygotowanie informacji dla rodziców.

4. Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

5. Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. W ciągu stażu
• Plany pracy
• Karty obserwacji
• Scenariusze
• Wykaz stron internetowych

2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. 1. Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.

2. Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org,portaloswiatowy.plwww.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, i innych.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.

4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

6. Dokumentowanie przebiegu stażu.
Wrzesień 2017
W ciągu stażu
• Spis wykorzystanych stron internetowych.

• Dokumentacja stażu, płyta z zapisem elektronicznym.

3.

Publikacje w Internecie.

1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową. Listopad 2017

W ciągu stażu • Plan rozwoju zawodowego
• Scenariusze zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. 1. Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W ciągu stażu • Zaświadczenia
• Wykaz książek i czasopism
• Spis stron internetowych
2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących. W ciągu stażu • Wpisy w dzienniku
• Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia
3 Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 1. Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami. W ciągu stażu • Wykaz tematyki spotkań
• Potwierdzenie dyrektora

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1 Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego. Okres stażu • Wykaz aktów prawnych
2 Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Dokładna analiza dokumentów szkoły– statutu, planów, regulaminów i programów. Okres stażu • Notatki
• Wykaz dokumentów
3 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren placówki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Okres stażu • Adnotacje w dziennikach zajęć
• Programy wycieczek
3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Okres stażu • Wykaz literatury

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.