X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44712
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczycielki świetlicy w szkole podstawowej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017 rok
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2020 roku

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1.Uzupełnianie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego.
•Zapoznanie się z nowymi aktami prawnymi na stronach MEN
Cały okres stażu.
Spis aktów prawnych.

2.Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy.
•Udział w szkoleniach, warsztatach poza szkołą.
•Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
•Aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia ukończenia szkoleń.

3.Udział w zajęciach otwartych.
•Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Cały okres stażu
Lista obecności

4.Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych.
•Udział w pracy zespołu do spraw aktualizacji dokumentacji
szkolnej.
Cały okres stażu
Opracowana i aktualizowana dokumentacja.

5.Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie warsztatu pracy
i poszukiwanie nowych rozwiązań.
•Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.
•Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.
•Wykorzystywanie tematycznych portali internetowych.
Cały okres stażu
Wypracowane materiały i wdrożone metody.

6.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy
świetlicy.
•Kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów.
•Aktywizacja i angażowanie rodziców w życie świetlicy.
Cały okres stażu
Zgromadzone informacje oraz zorganizowane wspólnie
przedsięwzięcia.

7.Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.
•Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych: andrzejki,
dzień chłopca, spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, dzień babci,
dzień kobiet, dzień dziecka, dzień rodziny, itp.
Cały okres stażu
Scenariusze uroczystości i imprez.

8.Przeprowadzanie konkursów świetlicowych.
•Przeprowadzenie konkursów plastycznych, recytatorskich, piosenki,
czytelniczych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem
świetlicy.
Cały okres stażu.
Regulaminy konkursów.

9.Edukacja ekologiczna.
•Organizacja zajęć i konkursów na temat ochrony środowiska i
zanieczyszczeń środowiska.
•Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.
•Zbieranie surowców wtórnych.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku, dokumentowanie realizowanych przedsięwzięć.

10.Praca z uczniami mającymi problemy w nauce.
•Pomoc w odrabianiu lekcji.
•Szczególne wsparcie dla uczniów mających problemy z nauką.
Cały okres stażu
Systematyczna praca pozalekcyjna oraz wyrobienie nawyku
systematycznej pracy w domu.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§8 ust. 2 pkt. 2)

1.Tworzenie materiałów dydaktycznych i metodycznych z
wykorzystaniem Internetu.
•Projektowanie dyplomów, ogłoszeń i plakatów na potrzeby konkursów
szkolnych
•Opracowanie konspektów zajęć, scenariuszy uroczystości.
•Przygotowywanie materiałów do zajęć praktycznych.
Cały okres stażu
Przykładowe wybrane pomoce dydaktyczne.

2.Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów
multimedialnych oraz tablicy interaktywnej.
•Wykorzystanie technologii informacyjnej i programów
multimedialnych podczas przeprowadzania różnorodnych zajęć.
Cały okres stażu
Scenariusze zajęć, programy na nośniku CD, DVD.

3.Wykorzystanie zasobów internetowych.
•Systematyczne śledzenie literatury przedmiotu.
•Opracowanie i wykorzystanie materiałów metodycznych i
dydaktycznych związanych z pracą w świetlicy szkolnej.
•Przygotowanie rebusów, krzyżówek i dyplomów.
•Gromadzenie wartościowych adresów stron i portali internetowych.
Cały okres stażu
Dyplomy, plany pracy, baza wartościowych adresów www.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§8 ust. 2.pkt.3)

1.Dzielenie się swoim doświadczeniem.
•Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych
materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu
Potwierdzenie wykorzystanych materiałów.

2.Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na
nauczyciela dyplomowanego.
•Umieszczenie planu rozwoju w Internecie.
Cały okres stażu
Publikacja , ew. potwierdzenie.

3.Organizacja zajęć otwartych
•Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla wychowawców
świetlic i nauczycieli.
Cały okres stażu
Scenariusze lekcji, potwierdzenie obecności nauczycieli.

4.Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez
świetlicowych lub szkolnych
•Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.
•Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą
zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.
Cały okres stażu
Scenariusz zajęć, regulaminy konkursów, protokoły.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt. 4a)

1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć profilaktyczno – logopedycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
•Realizacja programu autorskiego wg przygotowanych konspektów.
2017/2018
Program

2.Opracowanie i zrealizowanie własnego programu dydaktyczno –
wychowawczego pt. „Świetliki w podróży”.
•Realizacja programu autorskiego wg przygotowanych konspektów.
2018/2019
Program

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust. 2 pkt. 4c)

1.Aktualizacja strony internetowej szkoły dotycząca wydarzeń z
życia świetlicy.
•Umieszczanie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły
Cały okres stażu
Witryna szkolnej strony internetowej.

2.Wdrożenie akcji w świetlicy: „Czwartkowe poranki z książką”.
•Czytanie uczniom, przebywającym w świetlicy w czwartkowe poranki,
wybranych książek z literatury dziecięcej.
•Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania
książką.
2017/2018
Zapisy w dzienniku.

3.Współpraca z biblioteką szkolną.
•Współorganizowanie konkursów plastycznych i czytelniczych.
Cały okres stażu
Regulaminy konkursów, protokoły.

4.Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.
•Udział w zbiórce karmy dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt.
•Organizowanie corocznych kiermaszy: bożonarodzeniowego oraz
wielkanocnego. Przeznaczenie zdobytych funduszy na cele
charytatywne.
Cały okres stażu
Dyplom uczestnictwa

5.Współpraca z rodzicami.
•Organizowanie bożonarodzeniowych oraz wielkanocnych warsztatów dla
dzieci i ich rodziców.
•Organizowanie zajęć, w czasie których zaproszeni rodzice
opowiadali o wykonywanym przez siebie zawodzie lub o swojej pasji.
Cały okres stażu
Zdjęcia z warsztatów i spotkań.

6.Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi.
•Organizowanie zajęć w czasie, których zaproszeni goście poruszali
i prezentowali ciekawe, tematy.
Cały okres stażu
Zdjęcia z warsztatów i spotkań.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§8 ust. 2 pkt. 4e)

1.Współpraca ze Strażą Pożarną.
•Organizacja spotkań ze strażakiem. Wyświetlanie filmów
edukacyjnych.
Cały okres stażu
Przeprowadzone działania, potwierdzenie.

2.Współpraca ze Strażą Miejską.
•Organizacja spotkań ze strażnikiem miejskim i jego psem. Nauka
właściwego zachowania się w obecności obcego psa.
Cały okres stażu
Przeprowadzone działania, potwierdzenie.

3.Współpraca z krakowskimi Domami Kultury.
•Pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach
organizowanych przez Domy Kultury.
Cały okres stażu
Przeprowadzone działania, potwierdzenie.

4.Współpraca z Domem Pomocy Społecznej.
•Odwiedziny pensjonariuszy ośrodka, przekazanie życzeń i kartek
świątecznych.
Cały okres stażu
Przeprowadzone działania, zdjęcia ze spotkań.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)

1.Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
•Identyfikacja problemów, diagnoza, działania, ocena efektu.
Cały okres stażu
Opis przypadku.

2.Otoczenie opieką wychowanków świetlicy.
•Rozmowy indywidualne z rodzicami.
•Stała współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku.

Opracowała Elżbieta Brniak-Gomółka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.