X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44695
Przesłano:

Program koła dziennikarskiego

PROGRAM
KOŁA DZIENNIKARSKIEGO

PRZEZNACZONY DO REALIZACJI W CYKLU DWULETNIM

I WSTĘP
Niezwykle trudno jest zainteresować współczesną młodzież tym, co dzieje się dookoła. Nieważne są dla nich tematy polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, tematy przecież tak ważne w zrozumieniu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i sposobów odnalezienia się i roli jednostki w życiu społecznym.
Dla młodzieży ważne są natomiast te tematy, które odzwierciedlają ich problemy, marzenia, tęsknoty, porażki. Mając naście lat, najłatwiej wyrazić siebie, swoje problemy poprzez różne formy literackie. Idealnym miejscem do prezentacji tych prób literackich jest gazetka szkolna. Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, postanowiłam pomóc i zachęcić uczniów do realizacji ciekawych pomysłów dziennikarskich. Robię to tym chętniej, że poprzez taką formę zajęć, oprócz celu nadrzędnego, jakim jest samorealizacja młodzieży, można osiągnąć cele dodatkowe: kształcić umiejętności i wiedzę potrzebną na lekcjach języka polskiego, a także wzbogacać wiedzę młodzieży na temat współczesnego świata, rozumienia otaczającej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej, co jest niezbędne do właściwego funkcjonowania w grupie, a także bardzo przydaje się na lekcjach wos.
Cele te można osiągnąć, jak mi się wydaje, poprzez działalność koła dziennikarskiego.
Program ten jest skorelowany z podstawą programową zajęć z języka polskiego oraz uwzględnia ścieżki przedmiotowe: czytelniczą i medialną, filozoficzną, edukacji europejskiej, prozdrowotną. Redagując artykuły, młodzież musi nabyć i wykazać się znajomością obsługi komputera, korzystania z Internetu.

II Założenia programowe
• Program przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas II, III gimnazjum.
• Program realizowany w formie zajęć dodatkowych.
• Treści programowe realizowane przez dwa lata.
• Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie.
• Jednostka lekcyjna liczy 45 minut.
• Liczba zaplanowanych jednostek – jedna jednostka lekcyjna w tygodniu.

III Cele ogólne
Udział w spotkaniach koła dziennikarskiego ma umożliwić uczniom:
1. Wzbogacanie swojej wiedzy o zmianach zachodzących w otaczającym nas społeczeństwie (środowisku społecznym) – ich przyczynach i skutkach.
2. Zaktywizować młodzież do poprawiania wizerunku ucznia.
3. Stworzenie forum dziennikarskiego, podczas którego będą mogli zaprezentować się (podzielić się) swoimi spostrzeżeniami, problemami, opiniami, które mogą pomóc w kształtowaniu wizerunku ucznia i szkoły, uczyć współodpowiedzialności.
4. Traktowanie wiadomości przedmiotowych jako tych, które prowadzą do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie.
5. Uczenia współodpowiedzialności za podejmowane działanie.
6. Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

Uczniowie powinni nie tylko zdobyć wiedzę, ale również nabyć nowe umiejętności. Mają możliwość rozwijania swoich osobistych zainteresowań i uczą się rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

IV Cele szczegółowe
Zajęcia prowadzone zgodnie z programem mają służyć zdobywaniu przez uczniów rzetelnej wiedzy, nabywania nowych umiejętności i ukształtowania aktywnej emocjonalnej więzi ze swoim środowiskiem, klasą, szkołą, wsią.
Uczniowie powinni:
• Znać podstawowe formy dziennikarskie.
• Definiować i stosować metody zdobywania dziennikarskich informacji.
• Wyróżniać i wskazywać ważne dla człowieka związki społeczne i oceniać ich znaczenie.
• Opisywać różne zjawiska zachodzące w społeczności uczniowskiej i zachęcać do tolerancji.
• Rozumieć, iż dziennikarstwo powinno służyć dążeniu do prawdy i poprawy stosunków międzyludzkich.
• Zdobywać informacje dziennikarskie.
• Redagować proste informacje prasowe.
• Weryfikować prawdziwość zdobytych informacji.
• Analizować i syntetyzować fakty i okoliczności towarzyszące wydarzeniu.
• Rekonstruować przebieg wydarzeń dzięki poznanym faktom, wypowiedziom ich uczestników i poznanym okolicznościom danej sprawy.
• Współpracować z grupą.
• Wyznaczać cele pracy dziennikarskiej.
• Planować swoją pracę.
• Unikać pochopnych ocen i prostych recept.
• Rozróżniać, co jest relacją dziennikarską z wydarzenia, a co komentarzem.
• Wykazywać dziennikarską bezstronność wobec problemów, zjawisk i ludzi w nich uczestniczących.
• Dostrzegać złożoność zależności zachodzących między jednostką a otoczeniem.

V Procedury osiągania celów:
Na zajęciach koła chcę stawiać przed uczniami problemy, które muszą rozwiązać. Na spotkaniach koła uczniowie powinni zdobywać, analizować i interpretować informacje. Drogą do zdobycia wiedzy ma być obserwacja i swoistego rodzaju badanie, czyli bezpośrednie, osobiste zaangażowanie się uczniów w zdobywanie informacji niezbędnych do opracowywanie materiałów prasowych. Rozwiązanie postawionego problemu powinno być przedyskutowane, a efekt opracowany z wykorzystaniem poznanej formy dziennikarskiej. Zakończeniem jednego etapu realizacji zadań będzie prezentacja materiałów wypracowanych przez uczniów w postaci gazetki. Zakładam, iż na zajęcia koła zgłoszą się uczniowie, którzy próbują się realizować poprzez różne formy literackie. Zajęcia mają dać im możliwość poznania podstaw dziennikarskiego fachu i rozwinąć naturalne zainteresowania.
Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi. Specyfika dziennikarstwa wymaga również, aby część z nich odbywała się także w terenie. Wyjście z sal lekcyjnych jest niezbędnym elementem zdobywania dziennikarskiego materiału. Zadania te uczniowie realizować będą między jednym a drugim spotkaniem koła. W ich realizacji pomoże im nie tylko wiedza na temat otaczającego środowiska społecznego, ale także umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym, magnetofonem czy dyktafonem, umiejętność robienia pisemnych notatek, które posłużą do opracowania dziennikarskiego materiału. Część pracy, takiej jak ostateczne opracowanie tekstów, ich adiustacja a także podejmowanie decyzji, jakie nadać im tytuły i gdzie umieścić je w gazetce, członkowie koła wykonują wspólnie z nauczycielem.

VI Osiągnięcia uczniów i ewaluacja
Zdobyta na zajęciach wiedzę i umiejętności uczniowie wykorzystają tworząc kolejne numery gazetki szkolnej
Swoje umiejętności, nabyte cechy osobowościowe wykorzystują w życiu codziennym.
Ewaluacja jest wskazana w celu otrzymania informacji zwrotnej niezbędnej do oceny wartości merytorycznej programu i ewentualnego jego zmodyfikowania, ulepszenia.
Realizacja programu obejmuje ewaluację poprzez:
• Prowadzenie dziennika zajęć koła dziennikarskiego
• Sprawdzanie stopnia opanowania przez gimnazjalistów określonych umiejętności
• Obserwację zaangażowania w trakcie spotkań
• Przeprowadzenie ankiety dla uczniów na ostatnich zajęciach koła, ewentualnie przeprowadzenie rozmowy: plusy i minusy zajęć.

Bibliografia:
1. Bortnowski Stanisław, Warsztaty dziennikarskie, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2003r.
2. Pisarek W., Kodeks etyki dziennikarskiej (materiały z Internetu)
3. Pragłowska Anna, Napisz lepiej. Wiadomości i ćwiczenia dotyczące wybranych form wypowiedzi dla uczniów gimnazjum i liceum, Edukacja Muza S.A., Warszawa 2000r.
4. Materiały ze stron www

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.