X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44690
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko:
2. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki
3. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa ...
4. Imię i nazwisko opiekuna stażu: ...
5. Wymiar odbywania stażu: 1 rok 9 miesięcy (kontynuacja stażu rozpoczętego w innej szkole)
6. Data rozpoczęcia stażu: 1września 2018 r
7. Cel: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Formy realizacji
•Aktualizacja planu rozwoju zawodowego
•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego np. konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach, warsztatach
•Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
•Analiza prasy naukowej, literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, wyszukiwanie wiadomości na portalach edukacyjnych
•Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
•Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu, konsultacje
•Analiza wyników nauczania w trakcie roku szkolnego – Sesja z plusem
•Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych np. Kangur Matematyczny
•Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową
•Tworzenie pomocy dydaktycznych, gazetek, testów...
•Organizacja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, akademii szkolnych zgodnie z potrzebami i harmonogramem pracy szkoły
•Praca w zespole wychowawczym i współpraca z nauczycielami

§7 ust.2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
•obserwacje i rozmowy z uczniami w trakcie zajęć szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek
•Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
•Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
•Podejmowanie współpracy z organizacjami pożytku publicznego np. policja, straż miejska
•Zbieranie informacji na temat uczniów, przygotowanie pomocy dla uczniów zgodnie z zaleceniami PPP
•Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów
•Prowadzenie zajęć lekcyjnych zgodnie z polityką pracy szkoły i programem wychowawczym
•Uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych tematów z zakresu doradztwa zawodowego
•Udział w uroczystościach szkolnych, apelach
•Organizacja wycieczek szkolnych
•Współpraca z rodzicami, udzielanie konsultacji i porad

§ 7 ust.2, pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia
•stosowanie metod oceniania kształtującego; ocena światłami, ocena koleżeńska, informacja zwrotna dla rodziców
•urozmaicanie zajęć poprzez stosowanie ćwiczeń multimedialnych, krat pracy
•stosowanie różnych metod pracy na lekcji w szczególności pracy w grupie, w parach, stacjami
•lekcje odwrócone
•małe projekty edukacyjne

§ 7 ust.2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
•Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, wymiana doświadczeń
•Zapoznanie się z analizą próbnego i właściwego egzaminu po klasie ósmej
•Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy na podstawie Sesji z plusem
•Analiza wyników sprawdzianów bieżących

§7 ust.2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
•Przeprowadzenie lekcji otwartej
•Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu
•Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na zespołach przedmiotowych.

§ 7 ust.2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
•Współpraca z pedagogiem szkolnym
•Dobór metod nauczanie kształtujących interakcje społeczne
•Przeciwdziałanie konfliktom, nauka tolerancji dla drugiego człowieka,
•Organizacja zajęć i wycieczek szkolnych zgodnych z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły

§ 7 ust.2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących ścieżek awansu zawodowego po zmianach
•Konsultacje z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
•Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania
•Analiza aktów prawa oświatowego
•Zapoznanie się ze zmianami i zakresem w podstawie programowej z matematyki
•Monitorowanie na bieżąco nowo pojawiających się przepisów
•Analiza dokumentów obowiązujących w szkole
•Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

§ 7 ust.2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
•Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.
•Wykorzystanie internetu na lekcji matematyki, zadania interaktywne, multipodręcznik
•Tworzenie sprawozdań, kartkówek, kart pracy oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
•Praca z dziennikiem elektronicznym
•Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych)
•Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego poprzez strony www
•Opracowywanie dokumentacji awansu
•Realizowanie przez uczniów projektów wymagających posługiwania się komputerem i internetem.
•Ćwiczenia z wykorzystaniem rzutnika
•Publikacja planu rozwoju zawodowego i wybranych scenariuszy zajęć lekcyjnych na stronach www portalów edukacyjnych

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ .......................................
data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.