X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44659
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cele stażu
Cel ogólny:
● uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
● rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
● pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
● doskonalenie warsztatu i metod pracy,
● podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań,
● aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
● kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

Podstawa prawna
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 0, poz. 393 z 26 marca 2013 r.).
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z dnia 10 stycznia 2014).

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do wykonania

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela

Formy i sposoby realizacji
• uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursach doskonalących, warsztatach, szkoleniach)

• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, fachowych czasopism oraz publikacji internetowych

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia

2. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy

Formy i sposoby realizacji
• opracowanie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących

• zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych eksponujących różne techniki plastyczne

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• scenariusze zajęć
• zdjęcia
• prace plastyczne dzieci

3. Współpraca z rodzicami.

Formy i sposoby realizacji
•organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody

•prowadzenie kącika dla rodziców

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•zdjęcia
•artykuły

4. Obserwacja i analiza umiejętności dzieci

Formy i sposoby realizacji
•zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (karty umiejętności dzieci, karty obserwacji dzieci, ankiety ewaluacyjne dla rodziców)

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•karty obserwacji i umiejętności dzieci
•ankiety

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania

1. Wykorzystanie Internetu

Formy i sposoby realizacji
• pozyskiwanie aktualnych informacji i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

• wyszukiwanie informacji, poszerzanie wiadomości oraz pozyskiwanie materiałów potrzebnych do przygotowania zajęć.

• korzystanie z portali dla nauczycieli

• współprowadzenie strony internetowej przedszkola i szkoły, redagowanie i zamieszczanie tekstów i zdjęć z życia placówki, informacji dla rodziców.

• wykorzystanie encyklopedii multimedialnych i Internetu na zajęciach

• udział w konferencjach i szkoleniach on –Line

• prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej ze szkołą, z przedstawicielami wydawnictw oraz nauczycielami w Polsce

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•notatki
•linki do stron
•publikacje na stronie
•zaświadczenia, certyfikaty
•e-maile

2. Wykorzystanie techniki komputerowej w pracy zawodowej

Formy i sposoby realizacji
• opracowywanie dokumentów przy pomocy komputera (scenariusze zajęć i uroczystości, sprawozdania z realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, ankiety, karty pracy, itp.,)

• wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych.

• opracowanie przy użyciu technik komputerowych informacji, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań, etc.,

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• ankiety, sprawozdania, scenariusze, karty pracy
• przykładowe pomoce
• przykładowe ogłoszenia, dyplomy, zaproszenia

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania do wykonania

1.Współpraca z nauczycielami

Formy i sposoby realizacji
• dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniem dotyczącym
pracy z dziećmi

• aktywny udział w pracach zespołu ewaluacji wewnętrznej

• dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach, upowszechnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń

• prowadzenie wspólnych przedsięwzięć np. konkursów, uroczystości, wycieczek

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• raporty
• potwierdzenie

2. Prowadzenie zajęć otwartych

Formy i sposoby realizacji
• opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• scenariusze

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania do wykonania

1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „Ze sztuką za pan brat”

Formy i sposoby realizacji
• Opracowanie, realizacja programu oraz jego ewaluacja.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•opracowany program

2. Opracowanie i wdrożenie programu przyrodniczo - ekologicznego „Przedszkolak - mały przyjaciel przyrody”

Formy i sposoby realizacji
• Opracowanie, realizacja programu oraz jego ewaluacja.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• opracowany program

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do wykonania

1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie przedszkola w środowisku

Formy i sposoby realizacji
• przygotowanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• potwierdzenie udziału w konkursach

2.Organizacja gminnego konkursu recytatorskiego „Brzechwa i Tuwim dzieciom”

Formy i sposoby realizacji
• Opracowanie regulaminu i formuły konkursu
Przeprowadzenie konkursu.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• regulamin konkursu, zdjęcia

3. Przystąpienie do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Mamo, tato wolę wodę”

Formy i sposoby realizacji
• Realizacja programu. Prowadzenie cyklu zajęć i innych działań edukacyjno- wychowawczych.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•zdjęcia, raporty z podjętych działań

4.Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym
otoczeniem i krajem poprzez wycieczki

Formy i sposoby realizacji
• organizowanie wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki

5. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje

Formy i sposoby realizacji
• organizowanie i udział w akcjach charytatywnych (np. Góra Grosza, zbiórka nakrętek, zbiórka karmy dla zwierząt, zabawek dla dzieci z Domu Dziecka)

• organizowanie i udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”, zbiórka starych telefonów komórkowych

• udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• podziękowania
• potwierdzenia dyrektora
• zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do realizacji

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku

Formy i sposoby realizacji
•Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.

• Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia zajęć dla dzieci.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• opinie
• potwierdzenie, zdjęcia

2. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomsku

Formy i sposoby realizacji
•Udział w programie edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

Termin realizacji
rok szkolny 2017/2018

Dowody realizacji
• zdjęcia, raporty z podjętych działań

3. Współpraca z Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt

Formy i sposoby realizacji
• Organizowanie wycieczek do Schroniska.
• Przeprowadzenie akcji charytatywnych dla zwierząt.

Temin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki
• podziękowanie

4. Współpraca z Lecznicą dla Zwierząt

Formy i sposoby realizacji
• Wycieczka do Lecznicy dla Zwierząt. Zorganizowanie spotkania z weterynarzem.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki

5. Współpraca z Powiatową Komendą Policji, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku

Formy i sposoby realizacji
• Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej w Radomsku oraz do Komendy Powiatowej Policji.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki

6. Współpraca z MDK w Radomsku

Formy i sposoby realizacji
• Organizowanie wyjść na seanse i spektakle dla dzieci.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki

7. Współpraca z Biblioteką

Formy i sposoby realizacji
• Organizowanie wycieczek do biblioteki i głośne czytanie książek.

•Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę, spotkania z autorami książek dla dzieci.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki, potwierdzenie, zdjęcia

8. Współpraca z Muzeum Regionalnym w Radomsku

Formy i sposoby realizacji
• Organizowanie wycieczek do muzeum. Udział w warsztatach dla dzieci.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• wpis w dzienniku, karta wycieczki, potwierdzenie, zdjęcia

9.Współpraca z innymi szkołami i przedszkolami

Formy i sposoby realizacji
• Udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
• potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania do wykonania

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych

Formy i sposoby realizacji
Identyfikacja problemu.
Ustalenie metod pracy lub oddziaływań wychowawczych.
Podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu.
Podsumowania i wnioski.

Termin realizacji
okres stażu

Dowody realizacji
•notatki, sprawozdanie

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje ze względu na potrzeby szkoły i własne.

Opracowała: Beata Kuśmierska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.