X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44549
Przesłano:

Jaki jest wpływ palenia papierosów na organizm człowieka?

Scenariusz zajęć otwartych

Temat: Jaki jest wpływ palenia papierosów na organizm człowieka?

CEL GŁÓWNY:
Wykształcenie postaw zobowiązujących do nie palenia i ponoszenia odpowiedzialności za własne zdrowie.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 60 minut świetlica grupowa
SKŁAD ZESPOŁU: Wychowankowie upośledzeni intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.

CELE OPERACYJNE

Cele poznawcze:
• ma świadomość obecności w papierosach substancji zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu,
• zna społeczne skutki palenia papierosów,
• rozumie niszczący wpływ nikotyny na poszczególne narządy człowieka.
Cele praktyczne:
• przygotowanie wychowanka do podjęcia decyzji o niepaleniu,
• wykonywanie zadań zgodnie z poleceniami wychowawcy,
• współuczestniczy z innymi członkami grupy podczas zajęć.

METODY:
• wykład,
• burza mózgów,
• praca indywidualna,
• zabawy ruchowe.
• oglądowa

FORMY PRACY:
• zbiorowa
• indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• I plansza z wypisanymi składnikami dymu tytoniowego,
• II plansza ,,Wpływ palenia papierosów na organizm człowieka”,
• rysunek pt. ,,To jest Twoje ciało”,
• kredki, mazaki
Zasady:
1. Zasada poglądowości i przykładu;
2. Zasada aktywności;
3. Zasada indywidualizacji;
4. Zasada życzliwej pomocy;
5. Zasada wiązania teorii z praktyką;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczyciel wita uczniów i przeprowadza ćwiczenia rozgrzewające. Każdy kończy zdanie: Lubię zapach .........dlatego że..........
2. Następnie nauczyciel wprowadza w problematykę profilaktyki uzależnień, stara się rozbudzić zainteresowanie uczniów tematem zajęć.
3. Uczniowie podają swoje skojarzenia do słowa PAPIEROS
Nauczyciel zapisuje wszystkie podane odpowiedzi na tablicy.
Następnie wspólnie z uczniami próbuje je pogrupować w taki sposób, aby oddzielić negatywne skojarzenia związane z papierosem.
4.Prowadzący wypisuje na tablicy nazwy sześciu układów ludzkiego ciała,
a następnie prosi, aby uczniowie podali nazwy przynajmniej dwóch organów, narządów wchodzących w skład każdego z układów i wymienili podstawową funkcję układów. Uzupełnia informacje przekazane przez uczniów (załącznik nr 1)
5. Nauczyciel prezentuje uczniom budowę układu oddechowego (załącznik nr 2), omawia wędrówkę wdychanego powietrza do naszego wnętrza, wskazuje na doskonałe funkcjonowanie ludzkiego organizmu oraz na jego potrzeby, w tym przede wszystkim konieczność zapewnienia odpowiedniego pożywienia
i czystego powietrza.
6. Nauczyciel omawia działanie poszczególnych składników znajdujących się
w dymie tytoniowym, przedstawiając planszę (załącznik nr 3), na której wypisane są te składniki oraz dokonując szczegółowej analizy ich oddziaływania na powstawanie groźnych chorób, spadek odporności organizmu oraz wytworzenie się uzależnienia. Omawiając wpływ poszczególnych składników, zwraca szczególną uwagę na zagrożenia dla zdrowia wynikające
z tzw. ,,biernego palenia”.
7. Nauczyciel zawiesza na tablicy planszę pt. ,, Wpływ palenia papierosów na organizm” (załącznik nr 4). Wybrani uczniowie odczytują zawarte na planszy informacje, wskazując na zagrożenia i niebezpieczeństwa w odniesieniu do układu krwionośnego, pokarmowego, oddechowego i nerwowego.
8. Uczniowie indywidualnie kolorują rysunek pt. ,,Wpływ składników dymu tytoniowego na organizm człowieka”( załącznik nr 5), wyszczególniając każdą
z tych części organizmu, na którą negatywnie wpływają składniki dymu tytoniowego.
9. Na zakończenie nauczyciel prosi, aby uczniowie wskazali na te cechy charakteru, które pozwolą im ustrzec się od nałogu- naucz. zapisuje na tablicy (stanowczość, upór..)
10. Ewaluacja zajęć.

Załącznik nr 1-Materiał uzupełniający do wykorzystania na zajęciach.

UKŁADY NARZĄDÓW

NAZWA ELEMENTY UKŁADU FUNKCJE
Szkieletowy

Mięśniowy

Pokarmowy

Oddechowy

Krwionośny
i limfatyczny

Nerwowy

Załącznik nr 2

Układ oddechowy

Jama nosowa stanowi właściwy początek dróg oddechowych. Oczyszczone powietrze przechodzi dalej do gardła, a stamtąd kolejno do krtani i tchawicy. W krtani obecna jest mała zastawka, nagłośnia, która automatycznie zamyka się przy przełykaniu pokarmu. Poniżej krtani biegnie tchawica, która na końcu rozdwaja się w dwa oskrzela główne, wnikające do płuc. Po wejściu do płuca oskrzele dzieli się stopniowo na coraz mniejsze, tworząc tysiące rozgałęzień, coraz mniejszych i węższych, aż do oskrzelików. Oskrzeliki docierają do wszystkich części płuc. Każde z nich kończy się maleńkim pęcherzykiem płucnym. W tych pęcherzykach odbywa się właściwy proces oddychania.
Połączenie dwóch ważnych narządów, płuc i serca następuje w klatce piersiowej, utworzonej przez kręgosłup i żebra. Dzięki elastyczności swych ścian klatka piersiowa może zwiększać lub zmniejszać swoją pojemność umożliwiając oddychanie. Podstawę klatki piersiowej tworzy mięsień zwany przeponą, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej i odgrywa zasadniczą rolę przy oddychaniu.
Załącznik nr 3

Składniki dymu papierosowego

Gdy palimy papierosy, do organizmu dostają się wraz z dymem tytoniowym różnego rodzaju substancje. Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie dopalaczy tytoniu, ale dotyczy wszystkich tych osób ( mężczyzn, kobiet, dzieci),które przebywają w pomieszczeniach, gdzie występuje dym tytoniowy- tzw.bierne palenie. Najbardziej niebezpieczne z nich to: nikotyna, tlenek węgla, ciała smołowate, kwasy i pyły.

-Aceton- rozpuszczalnik, składnik farb i lakierów;
- Amoniak- stosowany w chłodnictwie, składnik nawozów mineralnych;
- Arsen- stosowany także jako popularna trutka na szczury;
- Benzopiren- związek o właściwościach rakotwórczych, wykorzystywany
w przemyśle chemicznym;
- Butan- gaz pędny, używany do wyrobu benzyny;
- Chlorek winylu- zw. Używany do produkcji plastiku, rakotwórczy;
- Cyjanowodór- kwas pruski, gaz używany przez hitlerowców w komorach
gazowych do masowego ludobójstwa;
- Fenole- niszczą rzęski nabłonka wyściełającego oskrzela- rzęski te
oczyszczają wdychane powietrze;
- Formaldehyd- zw. Stosowany do konserwacji preparatów biologicznych np. żab;
- Kadm- silnie trujący metal o właściwościach rakotwórczych;
- Metanol- silnie trujący zw.chem., używany do produkcji benzyn
silnikowych;
- Naftyloamina- wchodzi w skład barwników używanych w przemyśle
drukarskim, rakotwórcza;
- Nikotyna- działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych , zwiększa
ciśnienie krwi, jest odpowiedzialna za zaburzenia rytmu serca,
rakotwórcza;
- Polon- radioaktywny pierwiastek, rakotwórczy;
- Tlenek węgla-(czad)- zmniejsza zawartość tlenu we krwi, utrudnia pracę
serca i dotarcie tlenu do różnych części i narządów organizmu człowieka;
- Uretan- zw. Rakotwórczy

Załącznik nr 4

Wpływ palenia papierosów na organizm

Układ krwionośny:
 zwiększone ryzyko choroby wieńcowej serca,
 niebezpieczeństwo zawału,
 przerost i rozszerzenie serca,
 zakrzepowe zapalenie tętnic i żył,
 zmniejszanie się ilości czerwonych krwinek.

Układ pokarmowy:
 próchnica zębów,
 krwawienie dziąseł,
 biegunki i skurcze jelit,
 wrzody żołądka i jelit,
 nowotwory żołądka,
 marskość wątroby.

Układ oddechowy:
 chroniczny bronchit,
 rozedma płuc,
 częste katary, anginy i grypy,
 nowotwory płuc
 nowotwory krtani
 zwiększona podatność na gruźlicę.

Układ nerwowy:
 trudność w skupieniu uwagi,
 zwiększenie liczby pomyłek,
 szybkie odczuwanie zmęczenia i znużenia,
 nadpobudliwość nerwowa,
 osłabienie narządów zmysłów: czucia, węchu, smaku.

Załącznik nr 5

Wpływ składników dymu tytoniowego na organizm człowieka

Pokoloruj(zaznacz) każdą z części organizmu, na którą wpływają składniki dymu tytoniowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.