X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44513
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: E.H
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2020
Posiadane kwalifikacje: 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Studia zawodowe na kierunku matematyka
2. Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Studia magisterskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
3. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Fizyki
Studia podyplomowe w zakresie Fizyki z Astronomią
Nauczany przedmiot: matematyka, fizyka
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Szkoła:
Dyrektor Szkoły:

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Nr 58, poz. 393)
Cele stażu:
• Doskonalenie swoich metod nauczania i warsztatu pracy.
• Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. • •
2. Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. • •
3. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. •
4.Współpraca
z Samorządem Uczniowskim. • •
5. Organizacja wycieczek. • •
6. Podejmowanie dodatkowych zadań w szkole. • •
7. Diagnozowanie osiągnięć uczniów • •
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej •
2. Śledzenie aktualności na portalach internetowych. • •
3. Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

4. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony szkoły.

 •
5. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych • •
§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. • •
2. Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów wychowawczych i do spraw diagnoz i analiz. • •
3. Dzielenie się wiedzą nabyta podczas zewnętrznych kursów doskonalących. •
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Współpraca
z rodzicami uczniów. • •
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów ich problemów i współpraca z tym środowiskiem. • •
3. Dostosowanie programu pracy
z uczniem z opinią i orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. • •
4. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu zajęć pozalekcyjnych. •
5. Opracowanie i ewaluacja regulaminu pracy działania samorządu uczniowskiego. • •
§ 8. ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Organizowanie konkursów na forum Szkoły.
• •
2.Podejmowanie działań związanych z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
• •
3. Organizowanie wystaw, pokazów •
4. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury •
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z Samorządem Uczniowskim • •
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną •
3. Współpraca z rodzicami
• •
4. Współpraca Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. • •
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania do realizacji Formy realizacji zadań Termin Dowody realizacji
1.Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. •
Opracowała:
Ewelina H.J

Zatwierdzam do realizacji.

........................................
/podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.