X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44451
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Ewa Bańczyk
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa w Dębsku
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.)
Opiekun stażu: Katarzyna M

.......................................
Data zatwierdzenia planu
........................................
Podpis i pieczęć dyrektora placówki

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
• Uczestnictwo w pracach organów Szkoły Podstawowej w Dębsku związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

• Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego – Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MEN. Wrzesień 2017
Cały okres stażu – Kserokopie aktów prawnych;
- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu – Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu;
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2017 – Wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu – Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
– konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu) – Kontrakt i harmonogram współpracy;
- Plan rozwoju zawodowego;
- Arkusze hospitacji;
- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
- Przygotowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej. Cały okres stażu – Notatki z form doskonalenia zawodowego; - Konspekt przeprowadzonej rady szkoleniowej
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Cały okres stażu – Zaświadczenia, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych – Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa Październik 2017
Cały okres stażu – Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy – Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Czytanie literatury pedagogicznej; - Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Cały okres stażu – Materiały oraz pomoce dydaktyczne; - Scenariusze zajęć;
- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych; - Wykaz przeczytanych lektur
8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej – Wpisy w dzienniku,
- Plan współpracy z rodzicami. Cały okres stażu – Dziennik; - Arkusze obserwacji

9. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.; - Opis realizacji planu rozwoju zawodowego; - Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2020 – Teczka zawierająca zebrane dokumenty; - Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- Zajęcia otwarte, uroczystości szkolne z udziałem rodziców i dzieci Cały okres stażu – Listy obecności z zebrań;
- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna uroczystości szkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych – Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Cały okres stażu – Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji; - Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem – Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami; - Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć; - Scenariusze zajęć; - Dokumentacja fotograficzna; - Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w szkole z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności szkolnej zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna;
5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie szkoły – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości przedszkolnych; - Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Członek Samorządu Szkolnego Cały okres stażu – Scenariusze uroczystości przedszkolnych
6. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów. Cały okres stażu – Notatki;
7. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką itp. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej – Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera; - Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej na komputerze. Cały okres stażu – Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami – Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego; - Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu – Wydruki; - Zaświadczenia o publikacjach
4. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych – Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych na tablicy interaktywnej
Cały okres stażu – Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych;

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych; - Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; - Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci; - Wpisy w dzienniku, - Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych; Cały okres stażu – Listy obecności ze spotkań z rodzicami;
3. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki; - Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu – Własne notatki; - Zaświadczenia ukończonych kursów
4. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej – Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi; - Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji; - Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
– Sporządzenie wykazu przeczytanej literatury.

Cały okres stażu – Wykaz lektur, notatki

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych – Przygotowywanie na posiedzenia Rady Pedagogicznej notatek dotyczących zmian w przepisach prawa oświatowego; - Prezentacja zmian innym nauczycielom. Cały okres stażu – Własne notatki
3. Studiowanie dokumentacji szkolnej – Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut szkoły
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie.
Cały okres stażu – Wykaz dokumentów; - Notatki
5. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań – Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy; - Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku; - Notatki

........................................
Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.