X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4443
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko-EWA DMOCH
Szkoła- SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 14 im. BOHATERÓW WARSZAWY w WARSZAWIE.
Data rozpoczęcia stażu- 1 września 2008
Czas trwania stażu- 2 lata i 9 miesięcy.

&7. ust.1. pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków, sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
-Ustawa o systemie oświaty.
-Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Termin realizacji: okres trwania stażu.
Potwierdzenie realizacji: notatki, znajomość przepisów.

4.&7. ust. 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu- wrzesień 2008
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego- wrzesień 2008
-Ustalenie terminów spotkań z opiekunem- październik 2008
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- okres stażu
-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-okres stażu
-Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności-okres stażu
Potwierdzenie realizacji: kontrakt, plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć, notatki.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości- okres stażu
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania- okres stażu
- Opracowanie własnych pomocy dydaktycznych. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania- okres stażu
Potwierdzenie realizacji: krótka charakterystyka programów nauczania, notatki, samodzielnie konstruowane karty ocen, zdjęcia.
3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.- październik 2008
-Publikacja scenariuszy zajęć- okres stażu
Potwierdzenie realizacji: adres strony www z własnymi publikacjami.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej- dzienniki lekcyjne, arkusze ocen- okres stażu.
Potwierdzenie realizacji: potwierdzenie dyrektora szkoły, dzienniki, arkusze.

5. &7. ust.2. pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Opracowywanie przy pomocy komputera pomocy dydaktycznych- okres stażu
-Tworzenie baz łączy do stron www. z zakresu dydaktyki- okres stażu
- Prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera- okres stażu
- Założenie strony internetowej klasy lub grupy klas- wrzesień 2008
Potwierdzenie realizacji: karty pracy, zdjęcia, adres strony www., artykuły, sprawozdania.

6. & 7. ust. 2. pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej- okres stażu
- Współpraca z organizacjami wspomagającymi pracę szkoły (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPS) – okres stażu
- Współpraca z rodzicami
Potwierdzenie realizacji: notatki

7 & 7. ust. 2 pkt 5 Umiejętnośc posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły.
- Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego, uczestnictwo w przygotowaniach nowych rozwiązań lub modyfikacji ( Statut Szkoły, Plan dydaktyczno- wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania)- wrzesień, październik 2008, okres stażu
- Analiza przepisów prawa oświatowego- okres stażu.
Potwierdzenie realizacji: notatki

1 & 7. ust. 1. pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej – okres stażu
- Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym- okres stażu
- Współorganizowanie imprez środowiskowych, promocja szkoły- okres stażu
- Współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych- okres stażu
- Organizowanie klasowych imprez i spotkan integracyjnych- okres stażu
- Nawiązanie współpracy z wybranym domem dziecka- okres stażu
Potwierdzenie realizacji: scenariusze imprez, notatki, zdjęcia

2 & 7. ust. 1. pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
-Poszukiwanie metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych- okres stażu
- Uczestniczenie w radach szkoleniowych- okres stażu
- Udział w konferencjach metodycznych
- Udział w warsztatach metodycznych
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych
- Prowadzenie własnej strony internetowej z publikacjami metodologicznymi.
Termin realizacji- okres stażu.
Potwierdzenie realizacji: publikacje, zaświadczenia, dyplomy ukończenia kursów, baza łączy.

W okresie stażu, plan może ulec pewny modyfikacjom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.