X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43987
Przesłano:
Dział: Języki obce

Podawanie podstawowych danych osobowych. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie IV

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: IV b
DATA: 20.10.2016 r.
TEMAT: Podawanie podstawowych danych osobowych.

Cel dydaktyczny:
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• nazywa miesiące, poprawnie je wymawia i zapisuje;
• czyta ze zrozumieniem proste zdania;
• pyta o imię, wiek, miesiąc urodzenia;
• podaje pełnymi zdaniami swoje imię, wiek, miesiąc urodzenia;
• zgodnie współpracuje w parze.

Kompetencje kluczowe:
Umiejętność kluczowa 2: Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia, brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym oraz obcym, przygotowania do wystąpień publicznych: Uczeń potrafi precyzyjnie wyrażać myśli w sposób werbalny. Umie zadawać pytania.

Środki językowe:
- nazwy miesięcy;
- pytania o imię, wiek, miesiąc narodzin, odpowiedzi na te pytania: What’s your name? My name is Mary., How old are you? I’m ten., When is your birthday? My birthday is in May.
- zwrot: Nice to meet you. (Miło mi Cię poznać.)

Metody i techniki pracy:
- podająca;
- praktyczna – ćwiczenia przedmiotowe;
- problemowa;
- komunikacyjna;
- audiolingwalna.

Formy interakcji:
- praca samodzielna;
- praca w parach;
- praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela.

Podręcznik:
Wheeldon, Sylvia. Falla, Tim. Davies, Paul A. – Shipton, Paul. 2015. Steps Forward 1. Oxford: Oxford University Press

Pomoce dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna;
- układanka (dialog pocięty na paski) (zał. nr 1);
- karta pracy (zał. nr 2) ;
- lista zwrotów wprowadzonych na lekcji (zał. nr 3);
- karty przedstawiające liczebniki 1-20.

Fazy lekcji:
I. Wprowadzenie:
1) Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. (1 min.)
2) Nauczyciel przedstawia cele zajęć i wyświetla temat i główny cel lekcji:

Topic: How old are you? – podajemy swoje dane osobowe.
Aim (cel): Potrafię podać swoje imię, wiek i miesiąc urodzenia.

Uczniowie notują temat i cel w zeszytach. (2 min.)

II. Rozgrzewka językowa (rekapitulacja – przypomnienie słownictwa z poprzedniej lekcji).
1) Nauczyciel rzuca piłeczkę do wybranych uczniów i prosi o podawanie kolejno miesięcy w języku angielskim. (2 min.)
2) Dzieci nazywają miesiące wskazane przez nauczyciela losowo, np. marzec, grudzień, sierpień itd. (2 min.)
3) Nauczyciel pyta uczniów, jakie techniki stosowali w celu zapamiętania nowego słownictwa, przypomina kilka przykładów skutecznego uczenia się słówek. (1 min.)

III. Faza właściwa:
1) Prezentacja: Nauczyciel przedstawia zwroty służące do pytania o imię, wiek i miesiąc urodzenia oraz odpowiedzi na te pytania (prezentacja multimedialna). Uczniowie powtarzają zdania za nauczycielem całą klasą, a następnie indywidualnie. (7 min.)

2) Ćwiczenia utrwalające:
• Uczniowie w parach układają dialog z pociętych pasków (zał. nr 1). Nauczyciel monitoruje pracę dzieci i w razie potrzeby udziela wskazówek. Chętna para odczytuje głośno dialog. (5 min.)
• Uczniowie czytają samodzielnie ze zrozumieniem dialog, uzupełniają go słowami podanymi w ramce. Następnie, słuchają nagrania dialogu i sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. Nauczyciel zapisuje na tablicy poprawne odpowiedzi (zał. nr 2 – zad. 1). (5 min.)
• Przypomnienie liczebników 1-20 – Dzieci liczą głośno do 20. Nauczyciel pokazuje w kolejności losowej karty przedstawiające liczebniki. Uczniowie podają ich nazwy w języku angielskim. ( 3 min.)
• Uczniowie słuchają dwukrotnie dialogów i uzupełniają brakujące informacje w tabelkach (imię, wiek, miesiąc urodzin) (zał. nr 2 – zad. 2). Wybrane osoby podają odpowiedzi, które nauczyciel zapisuje na tablicy. (5 min.)
• Nauczyciel rzuca piłeczkę do kolejnych dzieci i zadaje pytania o imię, wiek, urodziny. Dzieci odpowiadają całym zdaniem. (2 min.)
• Nauczyciel rzuca piłeczkę do wybranej osoby i zadaje pytanie o imię. Uczeń odpowiada, rzuca piłeczkę do kolegi/koleżanki i zadaje to samo pytanie. Procedura zostaje powtórzona z pozostałymi pytaniami. (3 min.)

IV. Faza podsumowująca:
1) Nauczyciel rozdaje klasie ankietę ewaluacyjną dotyczącą tej lekcji. (zał. nr 4) (2 min.)
2) Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z listą zwrotów z dzisiejszej lekcji. Dzieci wklejają je do zeszytów. (2 min.)
3) Praca domowa – Dzieci zapamiętują wyrażenia ćwiczone podczas tej lekcji. (1 min.)

Zał. nr 1
........................................
Hello. My name is Bob. What’s your name?
........................................
My name is Mary.
........................................
Nice to meet you, Mary. How old are you?
........................................
I’m ten. And you? How old are you?
........................................
I’m nine. When is your birthday, Mary?
........................................
My birthday is in August. When is your birthday?
........................................
My birthday is in September.
........................................

Zał. nr 2
What’s your name? – Jak masz na imię?
My name is ... - Mam na imię ....
How old are you? – Ile masz lat?
I’m ten. – Mam 10 lat.
When is your birthday? – Kiedy są twoje urodziny?
My birthday is in May. – Moje urodziny są w maju.

Zał. nr 3
Ankieta ewaluacyjna.
Zakreśl właściwą odpowiedź:
1. Co sprawiło Ci największą trudność podczas lekcji?
a) Układanie dialogu w parach.
b) Uzupełnianie dialogu brakującymi wyrazami.
c) Uzupełnianie informacji w tabelkach.
d) Zadawanie pytań kolegom, odpowiadanie na pytania.

2. Które zadanie było dla Ciebie najciekawsze?
a) Układanie dialogu w parach.
b) Uzupełnianie dialogu brakującymi wyrazami.
c) Uzupełnianie informacji w tabelkach.
d) Zadawanie pytań kolegom, odpowiadanie na pytania.

3. Jaki był Twój nastrój podczas dzisiejszej lekcji?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.