X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43934
Przesłano:

Autorski program działań wychowawczych w klasie V

Autorski program działań wychowawczych
w klasie V

Opracowała: Ewa Kalinowska
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
SPIS TREŚCI
I. Założenia programowe
II. Realizacja programu
III. Cele Programu
a. ogólne
b. szczegółowe
IV. Przewidywane osiągnięcia uczniów
V. Metody i formy realizacji
VI. Współpraca z rodzicami
VII. Ewaluacja

I. Założenia programowe
Program działań wychowawczych przeznaczony jest dla uczniów klasy V D Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Opiera się on na podstawie programowej nauczania ogólnego dla szkoły podstawowej, która zakłada, że najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest „dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia”. Program ten został ściśle powiązany z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły. Uwzględnione zostały w nim potrzeby wszystkich uczniów klasy VD. Program działań wychowawczych szczególny nacisk kładzie na: integrację zespołu klasowego, budowanie postawy wzajemnego szacunku, życzliwości i współdziałania, poznanie i przestrzeganie podstawowych norm społecznych, poszanowanie ojczystej historii i tradycji oraz otwartość na świat.
W pracy wychowawczej szczególnie ważny jest kontakt z rodzicami uczniów. Będzie on polegał na wspólnych spotkaniach i wymianie informacji rodzic – wychowawca. Rodzice wraz z wychowawcą podejmą różnego rodzaju przedsięwzięcia i dokonają oceny ich skuteczności. Pod koniec roku szkolnego uczniowie i ich rodzice wypełnią ankiety podsumowujące działania podejmowane w ramach programu. Na koniec roku szkolnego rodzicom i uczniom zostaną przedstawione wnioski z analizy ankiet i realizacji Programu działań wychowawczych.

II. Realizacja programu (załącznik)
Szkoła dysponuje odpowiednią do realizacji programu bazą dydaktyczną (sale lekcyjne, biblioteka, aula szkolna, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne). Podczas realizacji działań wychowawczych i dydaktycznych zakres tematyczny może ulec zmianie ze względu na różnego rodzaju potrzeby zaistniałe w trakcie roku szkolnego.
Założenia programowe będą realizowane:
- na godzinach wychowawczych
- na lekcjach historii (wybrane treści zgodne z programem historii w klasie V)
- na uroczystościach szkolnych
- podczas zabaw szkolnych
- w czasie wyjść i wycieczek
- na spotkaniach z rodzicami

III. Cele programu.
1. Cele ogólne:
wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Niezwykle ważne jest w wychowaniu dzieci kształtowanie postawy otwartej na świat i innych ludzi, aktywność w życiu społecznym oraz odpowiedzialność za zbiorowość.

2. Cele szczegółowe:
A)
- wdrażanie do samorządności,
- rozwijanie umiejętności poprawnego komunikowania się,
- zdobywanie umiejętności wypowiadania własnych opinii,
- rozwijanie dobrych relacji koleżeńskich,
- rozwijanie kreatywności uczniów,
- rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie,
- podejmowanie odpowiedzialności za wykonanie podjętych prac.
- rozwijanie zasad dobrego wychowania,
- przeciwdziałanie agresji,
B)
- kształtowanie postaw patriotycznych (m.in. szacunku do symboli narodowych)
- utrwalanie poczucia godności i dumy narodowej,
- rozwijanie znajomości tradycji własnego regionu
- pogłębianie wiadomości o historii własnego państwa
C)
- poznanie różnorodności kultur,
- kształtowanie wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka,
- tolerancja dla „inności”,
- uświadamianie roli podróży jako płaszczyzny doświadczania różnorodności świata.
D)
- rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji,
- pogłębianie umiejętności korzystania z technologii informatycznej.

IV. Oczekiwane osiągnięcia uczniów.
W efekcie realizacji programu uczeń:
A)
- zna i stosuje zasady bycia dobrym kolegą,
- dokonuje świadomych wyborów,
- zna i stosuje sposoby rozwiązywania konfliktów,
- zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania,
- szanuje własne dobro i jest za nie odpowiedzialny,
- ma wyrobione nawyki słuchania, gdy inni się wypowiadają,
- umie jasno formułować opinie i wyrażać swoje zdanie,
- potrafi dokonać oceny swojej pracy,
- wykazuje się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów,
B)
- szanuje historię oraz tradycje własnego kraju,
- zna ważne wydarzenia z historii narodu polskiego,
- wie, jak należy zachować się podczas apeli i świąt narodowych,
C)
- akceptuje i szanuje drugiego człowieka,
- jest tolerancyjny wobec „inności”,
- jest ciekawy świata,
- zna rolę podróży jako płaszczyzny doświadczania różnorodności świata.
D)
- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
- wykorzystuje technologię informatyczną.
V. Metody i formy realizacji programu
W procesie pracy wychowawczej bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka/ucznia do pracy oraz umiejętność dbania o własny rozwój. Ważne jest, aby dobrać odpowiednie metody, formy i środki dydaktyczne.
a) Metody pracy:
- wykład,
- pogadanka,
- dyskusja,
- burza mózgów,
- drama,
- zabawy integracyjne,
- zabawy edukacyjne,
- wyjścia i wycieczki edukacyjne,
- projekt,
- apele i uroczystości szkolne,
- rekonstrukcje historyczne.
b) Formy pracy:
praca indywidualna,
praca grupowa,
praca zbiorowa.
VI. Współpraca z rodzicami
- wywiadówki,
- konsultacje indywidualne,
- warsztaty,
- uroczystości szkolne,
- imprezy integracyjne (wychowawca, rodzice, uczniowie).
VII. Ewaluacja.
Celem ewaluacji jest ustalenie osiągnięć indywidualnych ucznia i całej klasy. Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie roku szkolnego. Ocena efektywności programu działań wychowawczych będzie dokonywana na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych od uczniów, nauczycieli i rodziców.

Narzędzia do ewaluacji programu
• Ankieta dla uczniów
• Ankieta dla rodziców
• Rozmowy z uczniami i nauczycielami uczącymi
• Wywiady z rodzicami i uczniami
• Obserwacja własna wychowawcy

Bibliografia:
H. Komorowska, O programach prawie wszystko, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999 r.
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/podstawa-programowa/
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/wytyczne-do-tworzenia-programow-nauczania.pdf
www.interklasa.pl
www.odnpoznan.pl

Załącznik

Realizacja Programu działań wychowawczych
w klasie V

Działania podejmowane na zajęciach wychowawczych i lekcjach historii:

1. Rozwijanie poszanowania godności własnej i innych:
- tematy lekcji wychowawczych: „Godność podstawową wartością człowieka”, „Podróż w krainę przyjaźni”, „Mój wpływ na opinię i zachowanie klasy”;
- wycieczka klasowa do Farmy Kalina,
- żywa lekcja historii „Jak zostać rycerzem?”.

2. Rozwijanie umiejętności współdziałania i aktywności w życiu społecznym
- przygotowanie zabawy andrzejkowej, wigilii klasowej;
udział w projekcie ogólnopolskim „Samorządy mają głos”,
- tematy lekcji wychowawczych: „Dokonujemy odpowiedzialnych wyborów”, „Co jest ważne w drużynie?”, Jak podejmować decyzje w grupie?”

3. Kształtowanie postawy patriotycznej, szacunku dla historii i tradycji własnego państwa:
- udział w uroczystościach i apelach szkolnych: 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”; Dzień Papieski; Święto Konstytucji 3 maja,
- tematyka lekcji historii dotycząca kształtowania się państwa polskiego, bohaterstwa i codziennych trudów naszych przodków – „Mieszko I i początki Polski”;
- wycieczka do Wrocławia – zwiedzanie Panoramy Racławickiej; wyjście do ICHOT-u.

4. Kształtowanie postawy otwartości na świat i tolerancji
- Realizacja projektu „Różnorodność kulturowa”;
- tematyka lekcji wychowawczych: Tolerancja jest w porządku”; przygotowanie upominków świątecznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej.
- tematy lekcji historii: Unia polsko-litewska w Krewie, „Czasy świetności dynastii Jagiellonów”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.