X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43875
Przesłano:

Plan rozowju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr SANDRA STAJER
Stanowisko:
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa:
Miejskie Przedszkole nr 45 Ruda Śląska
Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy tj. od 01.09.2017r. do 31.05.2020r

Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
VIII-IX. 2017r

2
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Okres stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego. Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu.

3
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
Hospitacje zajęć przez dyrektora
Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Okres stażu.

Harmonogram spotkań. Scenariusze zajęć

4
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Okres stażu.
Zaświadczenia.
Referaty.

Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.

Materiały, pomoce, zdjęcia.
5
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Pisanie protokołów.
Inne.

Okres stażu

Dzienniki zajęć.
Plany współpracy.
Teczka obserwacji dzieci. Plany pracy.
Semestralne sprawozdania. Protokoły.

6
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. - Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zaświadczenia.

7
Wykonywanie czynności dodatkowych
Prowadzenie gazetki dla rodziców.
Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
2018/2019

Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
Scenariusze uroczystości. Zdjęcia

8
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie cyklicznych spotkań grupowych z rodzicami w ramach projektu „Mamo, Tato pobaw się ze mna”
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.

Okres stażu

Plany współpracy.
Lista obecności. Sprawozdania. Referaty. Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć. Scenariusze uroczystości, zdjęcia
Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.

9
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, poczta, sad itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą.
Współpraca z Centrum Inicjatyw Społecznych – udział w konkursach, akcjach.
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Rudzie Ślaskiej
Współpraca ze Szkołą Życia im. Św. Jacka w Rudzie Ślaskiej

Okres stażu

Plan współpracy.
Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna. Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna. Zaświadczenia.
Zaświadczenia. Zdjęcia, zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.