X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43872
Przesłano:
Dział: Ankiety

Wychowanie religijne dzieci w wieku przedszkolnym. Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela

1. Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, której wyniki będą wykorzystane w pracy magisterskiej pisanej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Celem prowadzonych badań jest zebranie opinii dotyczących wychowania religijnego dzieci w wieku przedszkolnym realizowanego w oparciu o utwory Anny Kaszuby-Dębskiej.
Proszę o zaznaczenie wybranych odpowiedzi, bądź wpisanie odpowiednich informacji w miejscu wykropkowanym.
Ankieta jest anonimowa.

Płeć:
o kobieta
o mężczyzna
Wiek:
o 25-29 lat
o 30-34 lat
o 35-39 lat
o 40-44 lat
o powyżej 44 lat
Miejsce zamieszkania:
o miasto
o wieś
Stopień awansu zawodowego:
o nauczyciel stażysta
o nauczyciel kontraktowy
o nauczyciel mianowany
o nauczyciel dyplomowany

1. Czy podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje Pan(i) utwory literackie?
o tak
o nie
2. Spośród wymienionych gatunków literackich proszę zaznaczyć ten, z którego Pan(i) najczęściej korzysta:
o przypowieść
o mit
o legenda
o podanie
o poezja
o opowiadanie
o baśń
o bajka
o inne........................................

3. Który z gatunków literackich ma Pani(a) zdaniem największy wpływ na kształtowanie osobowości dziecka?
........................................

4. Jaki typ wypowiedzi literackiej preferują dzieci?
........................................
5. Jak często pracuje Pan(i) z tekstem literackim na zajęciach?
o codziennie
o dwa razy w tygodniu
o raz w tygodniu
o dwa razy w miesiącu
o raz w miesiącu
o inne........................................
6. Jakimi walorami kieruje się Pan(i) przy wyborze bajeczek do zajęć z dziećmi?
o walorami poznawczymi
o walorami wychowawczymi
o walorami artystycznymi
o inne........................................
7. Jakie metody pracy stosuje Pan(i) podczas omawiania tekstu?
o słowne
o pozawerbalne
o inne

8. Która z metod słownych, według Pani(a), jest najbardziej przydatna w pracy
z dziećmi przedszkolnymi?
o praca z tekstem
o pogadanka
o opowiadanie
o opis
o dyskusja
o inne

9. Która z metod pozawerbalnych jest najbardziej przydatna w pracy z dziećmi?
o analiza pozawerbalna
o przekład intersemiotyczny
o metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich
o metoda kinetyczna
o inne........................................
10. Jakiego typu aktywność dzieci wykorzystuje Pan(i) podczas opracowywania utworów literackich?
o aktywność plastyczna
o aktywność muzyczna
o aktywność dramowa
o improwizacja ruchowa
o pantomimiczna
o werbalna
o parateatralna
o teatralna
o inne........................................
11. Które ze stosowanych metod i form pracy z tekstem, dzieci lubią najbardziej
i dlaczego?
........................................

12. Jakie środki dydaktyczne wykorzystuje Pan(i) podczas pracy z tekstem (bajeczką)?
o papier rysunkowy i przybory do malowania
o ilustracje
o instrumenty
o rekwizyty
o przedmioty codziennego użytku
o inne........................................
13. Czy uważa Pan(i), że korzystanie ze środków dydaktycznych podczas omawiania tekstu (bajeczki) ma korzystny wpływ na ich odbiór przez dzieci?
o tak, dlaczego?........................................
o nie,
dlaczego?........................................

14. Z jakich dodatkowych źródeł i pomocy korzysta Pan(i) przygotowując się do zajęć?
o przewodniki metodyczne
o literatura fachowa
o Internet
o inne........................................

15. Na jakie wartości zawarte w utworach zwraca Pan(i) szczególną uwagę?
........................................
16. Czy w edukacji przedszkolnej ważne jest wychowanie religijne?
o tak, dlaczego?........................................
o nie, dlaczego?........................................

17. Czy spotkał(a) się Pan(i) wcześniej z książeczkami Anny Kaszuby-Dębskiej?
o tak
o nie

18. Czy utwory Anny Kaszuby-Dębskiej są pomocne w przybliżeniu dzieciom wartości religijnych?
o tak
o nie

19. Jakie inne wartości, oprócz religijnych, można według Pani(a) wyodrębnić w utworach Anny Kaszuby-Dębskiej?
........................................

20. Jakie walory mogą zdecydować, że sięgnie Pan(i) po utwory Anny Kaszuby-Dębskiej?
o walory poznawcze
o walory wychowawcze
o walory artystyczne
o inne........................................
21. W jaki sposób dzieci odbierają wartości religijne zawarte w utworach Anny Kaszuby-Dębskiej?
o rozumieją przesłanie utworu
o rozumieją przesłanie utworu i dostrzegają walory artystyczne
o przyjmują treści angażując się emocjonalnie
o przyjmują treści obojętnie, nie angażując się
o nie odczytują przesłania
o inne........................................
22. Czy dziecko w wieku przedszkolnym potrafi odczytać ogólne przesłanie utworu zawierającego treści religijne?
o tak
o nie

Dziękuje za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.