X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43864
Przesłano:

Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.

Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:
W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych szkoły, utrzymywano z ww. stały kontakt. Diagnozowano wspólnie przyczyny niepowodzeń szkolnych, szukano najwłaściwszych dla uczniów rozwiązań i propozycji działań w przełamywaniu trudności w uczeniu się. Pomagano w pracy z uczniami wykazującymi pierwsze symptomy trudności wychowawczych, analizowano działania podejmowane w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze i emocjonalne. Udzielano porad z zakresu psychopedagogiki, komunikacji, profilaktyki uzależnień. Poruszano tematykę związaną z sytuacją społeczną, materialną oraz środowiskową uczniów. W ciągu całego semestru przeprowadzono ponad 91 konsultacji obejmujących powyższe zagadnienia.

Poradnictwo i konsultacje dla uczniów:
Poradnictwo i konsultacje dla uczniów to w szczególności pomoc w zakresie identyfikacji bieżących problemów i możliwości ich rozwiązywania; działania mediacyjne; udzielanie porad i pomocy wyeliminowaniu napięć na tle niepowodzeń szkolnych, środowiskowych i rówieśniczych, zachowania się podczas lekcji i przerw. Pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych. Razem udzielono uczniom szkoły ponad 147 porad i konsultacji.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Na rzecz uczniów w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej kontynuowano zajęcia w celu wyrównywania szans. W pierwszym semestrze założono dla uczniów kolejne Arkusze Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Pomoc ta była udzielana w formie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z j. plskiego uczestniczyło 12 uczniów, z matematyki 10 uczniów, edukacji wczesnoszkolnej 6 uczniów, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla 3 uczniów; zajęć specjalistycznych logopedycznych 16 uczniów, zajęcia rozwijające uzdolnienia z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i matematyki 36 uczniów oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 7 uczniów. Zgodnie z orzeczeniem z PPP były również realizowane zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z Zespołem Aspergera.W związku z tym odbyło się posiedzenie zespołu specjalistów pod koniec I semestru szkolnego. Nauczyciele i specjaliści dokonali wielospecjalistyczną ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających IPET, rodzice zapoznali się i zaakceptowali ocenę uczniów oraz wnioski i wskazówki do dalszej pracy.

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców/ opiekunów prawnych:
W zakresie poradnictwa i konsultacji dla rodziców czy opiekunów uczniów odbyły się indywidualne spotkania z rodzicami z zakresu prawidłowego rozpoznawania i rozwiązywania trudności wychowawczych i uzyskiwania pomocy socjalnej. Udzielano porad dotyczących pracy z dziećmi w domu mającej na celu minimalizowanie zaległości wynikających z trudności w nabywaniu wiedzy. Poradnictwo to dotyczyło w szczególności tych rodziców, których dzieci posiadają opinie, orzeczenia. Prowadzono działania z rodzicami i ich dziećmi które miały na celu pomoc w rozwiązywaniu trudnych życiowych sytuacji oraz inne konsultacje wg. potrzeb. W pierwszym semestrze tego roku szkolnego tj. 2019/2020 przeprowadzono ponad 99 takich konsultacji odbywały się one zarówno indywidualnej jak i telefonicznie.
W związku z brakiem kontaktu z rodzicami i wysoka absencją niektórych uczniów wystosowano pisma z prośbą o pilny kontakt ze szkołą do uczniów: ....

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
W celu diagnozowania niepowodzeń szkolnych i zaburzeń zachowania kontynuowano współpracę ze specjalistami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej. Po konsultacji z rodzicami i omówieniu problemów dydaktyczno- wychowawczych niektórych uczniów zostały ustalone terminy badań dla uczniów.......W okresie pierwszego semestru po badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznych, otrzymano większość opinii od rodziców. W efekcie podejmowanych działań z PPP w pierwszym semestrze 30 uczniów posiada opinię psychologiczno- pedagogiczną w tym dwóch uczniów..... posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym.
W porozumieniu z psychologiem z PPP przeprowadzono zajęcia w ramach profilaktyki pozytywnej –Bajki profilaktyczne dla uczniów:
Kl. I „ Co to jest współpraca” – bajka o empatii
Kl. II „ Co to jest współpraca” – bajka o empatii
Kl. III „ Czy to jest dobry powód do płaczu”
W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną na bieżąco analizowano problemy wychowawczo-dydaktyczne. W tym semestrze odbyło się 8 konsultacji telefonicznych oraz indywidualnych z psychologiem.
Podjęto również współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej gdzie pracownice ośrodka przeprowadziły cykliczne warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla uczniów kl. III p.t: „Na wszystkie przemoce mam super moce”
Na potrzeby instytucji współpracujących ze szkołą jak i rodziców sporządzono opinie dla uczniów .....
Współpraca z sądowymi kuratorami, policją, MOPS-em
We wrześniu odbyły się dwa spotkania zespołu interdyscyplinarnego. W MOPS-ie odbyło się końcowe spotkanie w sprawie zamknięcia Niebieskiej Karty , która była założona dla .....
Systematycznie współpracowano z kuratorem zawodowym p. ....Wszystkie problemowe sytuacje szkolne jak i rodzinne dotyczące.... były przekazywane oraz omawiane na bieżąco.

W I semestrze kilkakrotnie konsultowano się z dzielnicowym, aby omówić sytuacje rodzinno – prawną...... Matka wyrokiem Sądu Rodzinnego ma ograniczone prawa rodzicielskie, wystosował pismo do sądu o skierowanie chłopca do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. .....w szkole nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, wagaruje, sprawia duże kłopoty wychowawcze, bywa agresywny jest zagrożony demoralizacją. Omówiono także z dzielnicowym problemy wychowawcze z uczniem kl. ...Ze względu na brak kontaktu wychowawcy jak i pedagoga szkolnego z opiekunami dziecka dzielnicowy został poproszony o wgląd w środowisko rodzinne chłopca. Matka nie odbierała pism wysyłanych ze szkoły, po wizycie funkcjonariusza policji zgłosiła się na rozmowę do pedagoga szkolnego. Matka przyznała, że nieradzi sobie z synem nie ma wpływu na jego zachowanie, ojciec nadużywa alkoholu, nie jest zainteresowany postępowaniem dziecka. W Wyniku tej sytuacji pedagog szkolny wystosowała pismo do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną.

Zajęcia pedagogizujące, profilaktyka wychowawcza
W ramach podejmowanych działań korekcyjnych i wychowawczych realizowano zajęcia pedagogizujące dla uczniów. Zajęcia te obejmowały tematykę z zakresu postaw wychowania do wartości, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, negatywnego wpływu używek, bezpiecznego korzystania z mediów, zajęcia integrujące oraz zajęcia profilaktyczno- wychowawcze i inne. Dla młodszych uczniów odbyły się zajęcia z bajką profilaktyczną, psychoedukacyjną. Razem w klasach I - VIII przeprowadzono około 12 godzin zajęć wychowawczo- profilaktycznych.
Szczególną opieką objęto również uczniów drugorocznych oraz uczniów sprawiających szczególne problemy wychowawcze. Systematycznie były przeprowadzane z nimi rozmowy motywujące, wzmacniające oraz dyscyplinujące. Przeprowadzono 10 interwencji dyscyplinujących w klasach od IV -VII, mające na celu korygowanie negatywnych zachowania na zajęciach lekcyjnych oraz eliminowanie na bieżąco nieodpowiednich postaw uczniów wobec nauczycieli.
Wraz z uczennicami kl. .......opracowano program profilaktyczny. Celem programu jest pomoc w zrozumieniu własnych uczuć i zachowań u dzieci i młodzieży szkolnej poprzez serie prelekcji edukacyjno – rozwojowych z elementami terapeutycznymi. Program będzie realizowany sukcesywnie przez cały rok szkolny 2019/2020 w klasach I – VIII.
Podczas I semestru zorganizowano dla uczniów szkoły zajęcia i warsztaty profilaktyczne:
- warsztaty teatralno - profilaktyczne „STOP DOPALACZOM” dla uczniów kl. V – VIII
- warsztaty profilaktyczne „ MUZYCZNA LEKCJA PROFILAKTYKI” dla uczniów
kl. I – IV.
- zajęcia programu profilaktycznego „DEBATA” p/działanie spożywaniu alkoholu przez dzieci i młodzież dla uczniów kl. VI – VIII (dla każdej klasy po 2 godz. lekcyjne)

Pomoc materialna
Opieka socjalna dotyczyła w tym semestrze szczególnie prowadzenia porad dotyczących pomocy materialnej uczniom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, niewydolnych wychowawczo. Dla dzieci z rodzin ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach pomocy MOPS-u refundowano 3 obiadów.
W okresie ferii zimowych uczniowie naszej szkoły mogą skorzystać z zimowiska szkolnego organizowanego przez Urząd Miejski .... Komisyjnie przydzielono 23 kart półkolonii zimowych dla uczniów z rodzin wielodzietnych, o niskim statusie materialnym, w trudnych sytuacjach rodzinnych.

Udział w doskonaleniu warsztatu pracy własnej:
- certyfikat uczestnictwa w konferencji online ( Portal Oświatowy) „ Nowy rok szkolny 2019/2020 i nowe przepisy w sprawie jego organizacji”,
- uczestnictwo w IV Śląskim Kongresie Prawa Oświatowego „ Profilaktyka drogą do bezpieczeństwa w szkole”,
- konferencja w Urzędzie Miasta Moje Bezpieczne Dziecko „Od stereotypu...do mowy nienawiści”,
- trzydniowe szkolenie w Wiśle „ Realizacja procedury Niebieskiej Karty ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie”,
- szkolenie „ Kształtowanie kompetencji kluczowych jako zadanie każdego nauczyciela – warsztat diagnostyczno – rozwojowy”
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy VII,
- uczestnictwo w komisji do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego, matematyki, biologii
- organizacja i udział dzieci w konkursie plastyczno – literackim „JA ZA 20 LAT” w ramach kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, laureaci konkursu:
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- prowadzenie zajęć lekcyjnych z Wychowania do Życia w Rodzinie w kl. VI - VIII
- prowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Ponadto pedagog angażowała się:
- udział w akcji „ sprzątanie świata” wraz z uczniami kl. VII -VIII
- przystąpienie do programu profilaktycznego „ Trzymaj formę”
- przystąpienie do programu profilaktycznego „Klub Bezpiecznego Puchatka”
- wyjazd z uczniami kl. VII do kina na film „AngryBrds”,
- przygotowano Akademię z okazji „Patrona Szkoły”,
- udział w komisji szkolnego konkursu plastycznego ” Mistrz i uczeń”,
- zorganizowano dla uczniów kl. VII – VIII udział w akcji charytatywnej dotyczącej wolontariatu(zbiórka żywności) we współpracy z Stowarzyszeniem Rodzin w Kryzysie
- udział w półkoloniach szkolnych jako opiekun grupy organizowanych przez Urząd Miasta

WNIOSKI:

• w dalszym ciągu należy podejmować działania wychowawcze mające na celu eliminowanie pojawiających się zagrożeń i wzmacnianie właściwych zachowań uczniów. Motywować uczniów do nauki;
• kontynuować działania wychowawcze i profilaktyczne promujące zdrowe odżywianie, rekreację, zdrowy styl życia, bezpieczeństwo;
• kontynuować współprace z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka (MOPS, Policja, Sąd Rodzinny, stowarzyszenia i organizacje);
• należy zachęcać uczniów do rozwijania różnych form aktywności pozalekcyjnej (koła zainteresowań, wolontariat, zajęcia wyrównawcze);
• wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców i nauczycieli;
• szczególną uwagę należy zwrócić na konsekwencje w egzekwowaniu nieobecności na zajęciach lek kontrolować frekwencję uczniów wagarujących oraz notorycznych spóźnień;
• rozwijać i promować działania związane z pomocą młodzieży w wyborze właściwego kierunku kształcenia i zawodu. Ukazywać potrzebę samodoskonalenia w planowaniu kariery zawodowej;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.