X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43729
Przesłano:

Rysunki instruktażowe - zastosowanie, symbolika graficzna stosowana w odzieżownictwie. Nauczanie kształtujące. Konspekt zajęć z Podstaw projektowania i konstrukcji ubioru

Scenariusz zajęć z Podstaw projektowania i konstrukcji odzieży;
zawód: krawiec;
klasa 1 Branżowej Szkoły I Stopnia (druga jednostka lekcyjna z czterech przeznaczonych na realizację tematu);

Temat: Rysunki instruktażowe – zastosowanie, symbolika graficzna stosowana w odzieżownictwie.

1. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:
przedmiotu: Podstawy projektowania i konstrukcji odzieży;
kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych:

MOD.03.1(10) Organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi
wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
MOD.03.3.(8)2 Odczytuje informacje z rysunków instruktażowych wykonania węzłów technologicznych wyrobu.
MOD.03.3.(3)4 Odczytuje rysunki modelowe (cięcia technologiczne, miejsca stębnowania, wykończenie zapięcia itp.).

części wstępnej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
Branżowej Szkoły I Stopnia, w tym przypisanie zadań ogólnych szkoły
oraz kształconych kompetencji kluczowych:

- (1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
- (2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
- (4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie jak i w piśmie;
- (7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
- (8) umiejętność pracy zespołowej.

części wstępnej podstawy programowej kształcenia w zawodzie krawiec:

- celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

wskazanie wykorzystanych zalecanych warunków i sposobów realizacji
umiejętności określonych w podstawie programowej: (podstawa
programowa kształcenia w zawodzie)

- pracownia projektowania i modelowania odzieży wyposażona w :
stoły kreślarskie, materiały i przybory kreślarskie.

2. Uzasadnienie celowości realizacji tematu: (po co będziemy się tego uczyć,
do czego będzie nam taka wiedza/umiejętność potrzebna)

Znajomość symboliki stosowanej w rysunkach instruktażowych i umiejętność jej wykorzystania do obrazowania przekrojów poprzecznych węzłów technologicznych jest konieczna, podczas wykonywania pracy w zawodzie krawiec. Dzięki niej pokonujemy barierę językowa i przekazujemy informacje dotyczące obróbki technologicznej wyrobu odzieżowego, a także zaoszczędzamy czas unikając długich opisów.

3. Powiązanie z wcześniejsza wiedzą, doświadczeniami i/lub umiejętnościami
uczniów oraz zagadnieniami poruszanymi na innych przedmiotach:

- uczniowie poznali na wcześniejszych zajęciach z podstaw projektowania i konstrukcji odzieży rodzaje rysunków stosowanych w odzieżownictwie oraz symbole stosowane w rysunku instruktażowym;
- uczniowie, na zajęciach praktycznych wykonują próby technologiczne zgodnie z rysunkiem instruktażowym;
- uczniowie w życiu codziennym wiele razy spotkali się z rysunkiem, np. przy zakupie mebli.

4. Cele zajęć dla nauczyciela:
Cel główny: Doskonalenie umiejętności stosowania i odczytywania symboli w rysunku instruktażowym.
Cele operacyjne: Uczeń:
- zna rodzaje rysunków stosowanych w odzieżownictwie;
- zna symbole stosowane w rysunku instruktażowym;
- potrafi odczytać rysunek instruktażowy;
- potrafi wykonać rysunek instruktażowy do gotowej, otrzymanej próby technologicznej;
- jest skoncentrowany na wykonywaniu zadań i zaangażowany w pracę na lekcji.

5. Cel lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia: na dzisiejszej lekcji, pracując indywidualnie i w parze, utrwalisz symbolikę stosowaną w rysunku instruktażowym i udoskonalisz wykonywanie rysunków instruktażowych do gotowej próby technologicznej. Umiejętność tę wykorzystasz w różnych sytuacjach życiowych, np. podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; w przyszłej pracy zawodowej.

6. Kryteria osiągania celów/wymagania:
NaCoBeZu: pracując na zajęciach, będziemy zwracać uwagę na:
- prawidłowe posługiwanie się symboliką stosowaną w rysunku
instruktażowym;
- prawidłowe przedstawienie odszytych prób technologicznych na
rysunku instruktażowym;
- prawidłowe przedstawienie gotowego wyrobu odzieżowego za pomocą rysunków instruktażowych.

7. Propozycja pytania kluczowego:

W jakich sytuacjach życiowych wykonujemy rysunki?

8. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

9. Metody pracy:

- podająca;
- oglądowa – pokaz z omówieniem;
- praktyczna – wykonywanie rysunków instruktażowych;
- ewaluacyjna – niedokończonego zdania.

10. Środki dydaktyczne:

karty pracy,rysunki odzieżowe, odszyte próby technologiczne i gotowe wyroby odzieżowe, czasopisma krawieckie: Burda , Modne Krawiectwo.

11. Bibliografia:

Ewa Fałkowska – Rękawek, Podstawy projektowania odzieży, WSIP;
Elżbieta Lewandowska – Stark, Zofia Lipke-Skrawek, Techniki szycia odzieży, Toruń 1995.

12. Przebieg zajęć:
12.1. Powitanie uczniów oraz gości, przedstawienie się prowadzącego.
12.2. Wprowadzenie – prezentacja rysunków stosowanych w odzieżownictwie, wskazanie przez uczniów tematyki zajęć.

12.3. Pokaz celu dla ucznia, zbadanie zrozumienia celu przez uczniów (dodatkowe pytania naprowadzające w jakim celu to robimy i kiedy nam się może to przydać).

12.4. Określenie sytuacji życiowych, w których wykonujemy rysunki instruktażowe, zadanie pytania kluczowego: W jakich sytuacjach życiowych wykonujemy rysunki instruktażowe?, ustalenie odpowiedzi wspólnie z nauczycielem.

12.5. Przypomnienie symboliki stosowanej w rysunku instruktażowym, wykonanie przykładowego rysunku - spódnica z karczkiem.

12.6. Ustalenie z uczniami kryteriów oceny przedstawiania odszytych prób technologicznych i gotowych wyrobów odzieżowych za pomocą rysunków instruktażowych (NaCoBeZu):
- prawidłowe posługiwanie się symboliką stosowaną w rysunkach instruktażowych;
- prawidłowe odczytanie i zobrazowanie za pomocą rysunku instruktażowego odszytej próby technologicznej i gotowego wyrobu odzieżowego.

12.7. Indywidualne wykonywanie zadań przygotowanych w formie kart pracy – konsultacje z nauczycielem, przekazywanie uczniom na bieżąco
informacji zwrotnych, wspólne sprawdzenie wykonanych zadań.
Praca w parach – rysowanie schematów wszycia różnych sposobów zamków błyskawicznych.

12.8. Podsumowanie zajęć – wykorzystanie techniki niedokończonego zdania:

Na dzisiejszych zajęciach ........................................

12.9. Podanie tematu następnych zajęć.

12.10. Podziękowanie za pracę i udział w zajęciach; zakończenie zajęć.

Informacje do umieszczenia w widocznym miejscu w klasie:

Cel Na dzisiejszej lekcji, pracując indywidualnie i w parze, utrwalisz symbolikę stosowaną w rysunku instruktażowym i udoskonalisz wykonywanie rysunków instruktażowych do gotowej próby technologicznej. Umiejętność tę wykorzystasz w różnych sytuacjach życiowych, np. podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; w przyszłej pracy zawodowej.

(NaCoBeZu) Pracując na zajęciach będziemy zwracać uwagę na :

- prawidłowe posługiwanie się symboliką stosowaną w rysunkach instruktażowych;

- prawidłowe odczytanie i zobrazowanie za pomocą rysunku instruktażowego
odszytej próby technologicznej i gotowego wyrobu odzieżowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.