X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43537
Przesłano:

Plan pracy wychowawcy - klasa 5

Plan działań wychowawczych
oraz tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy
dla klasy V ...
Szkoły Podstawowej ...
w ...
rok szkolny ...

Opracowanie: (imię i nazwisko) – wychowawca klasy

Plan działań wychowawczych został opracowany w oparciu o:
• Koncepcję Szkoły,
• Roczny Plan Pracy Szkoły,
• Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Metody i formy pracy
Plan działań wychowawczych przewiduje wykorzystanie metod tradycyjnych (np. pogadanka, praca z tekstem, prezentacje) jak i aktywizujących uczniów (np. dyskusja, elementy dramy, wywiady, ankiety, burza mózgów, gry i zabawy) oraz wykorzystanie form pracy, takich jak: indywidualna, w parach zamkniętych i otwartych oraz w grupach i zespołach.

Główne zamierzenia i cele wychowawcze
1. Poznanie wychowanka oraz jego środowiska rodzinnego (identyfikacja potrzeb i zainteresowań).
2. Integracja zespołu klasowego.
3. Zwrócenie uwagi na obowiązujące normy i zasady oraz ich respektowanie.
4. Poprawne funkcjonowanie ucznia w klasie.
5. Wdrażanie dziecka do samorządności i samodzielności.
6. Rozwiązywanie trudności oraz eliminowanie niewłaściwych postaw i zachowań.
7. Kształtowanie u wychowanka właściwych postaw społeczno – moralnych (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
8. Kształtowanie właściwych postaw wobec bezpieczeństwa swojego i innych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
9. Realizowanie zagadnień zawartych w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym.

Treści wychowawcze
1) Postawy szacunku dla języka ojczystego, kultury i tradycji narodowej.
2) Właściwe postawy społeczno – moralne.
3) Poprawne funkcjonowanie w grupie i środowisku rówieśników.
4) Budowanie poczucia własnej wartości.
5) Tolerancja wobec inności.
6) Uczeń jako członek rodziny i społeczności.
7) Rola emocji w życiu człowieka.
8) Rola zainteresowań w życiu człowieka.
9) Zdrowy styl życia.
10) Bezpieczeństwo (wzorce zachowania, przestrzeganie zasad).
11) Profilaktyka uzależnień.

Planowane efekty działań wychowawczych
1. Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.
2. Uczeń jest integralną częścią zespołu klasowego.
3. Uczeń zwraca uwagę na obowiązujące normy i zasady respektując je.
4. Uczeń wywiązuje się z powierzonych mu funkcji i zadań.
5. Uczeń w poprawny sposób funkcjonuje w klasie, rodzinie, szkole oraz środowisku.
6. Uczeń w swoich działaniach potrafi wykazać się samorządnością i samodzielnością.
7. Uczeń prezentuje poprzez swoje działania i czyny właściwe postawy społeczno – moralne.
8. Uczeń dba o bezpieczeństwo własne i innych.
9. Ucznia cechują wartości zawarte w „modelu absolwenta” w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym.

Przykładowa tematyka godzin wychowawczych
1. Wybory do Samorządu Klasowego; Bezpieczeństwo w szkole – przypomnienie treści szkolnych regulaminów, zasad ewakuacji oraz bezpiecznej drogi do i ze szkoły; (wrzesień)
2. Zaczynamy nowy rok szkolny – zapoznanie ze Statutem szkoły, prawami i obowiązkami ucznia, zasadami oceniania zachowania oraz warunkami i trybem podwyższania oceny z zachowania. (wrzesień)
3. Letnie wspomnienia, czyli nasze relacje z minionych wakacji; Tworzymy Klasowy Kodeks Zachowania w klasie 5 – współtworzenie oraz respektowanie norm grupowych. Zwrócenie uwagi na zasady korzystania z telefonów komórkowych w szkole oraz plusy płynące z ograniczenia używania telefonów komórkowych w trakcie przerw; Przydział ról do klasowego apelu. (wrzesień)
4. Wspólne przygotowanie do klasowego apelu z okazji Europejskiego Dnia Języków - próba (kształtowanie u uczniów zaangażowania w życie szkoły) ; Wyjaśnienie oraz omówienie znaczenia Europejskiego Dnia Języków - kształtowanie u uczniów postawy tolerancji oraz otwartości na inne języki oraz ukazanie korzyści płynących z nauki języków obcych. Powtórzenie słów hymnów: państwowego oraz szkoły (kształtowanie postaw patriotycznych). (wrzesień)
5. Klasowe obchody Dnia Chłopaka – integracja zespołu klasowego, wyrabianie poprawnych nawyków wspólnego spędzania czasu oraz dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc wrzesień. (wrzesień / październik)
6. Świat cyfrowy wokół nas – omówienie roli mediów oraz urządzeń cyfrowych i elektronicznych wokół nas; Zwrócenie uwagi na umiejętne korzystanie z urządzeń cyfrowych i elektronicznych (zwłaszcza internet, komputer i komórka) – poruszenie tematu nadmiernego korzystania z nich oraz możliwości uzależniania. (październik)
7. 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej oczami uczniów – co to znaczy być dobrym nauczycielem; Zawód moich marzeń (nasze pomysły na przyszłość) – czyli umiejętność planowania własnej kariery zawodowej. (październik)
8. Agresji mówimy nie, czyli umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami; (październik)
9. Nasi najbliżsi, czyli o roli rodziny w życiu człowieka; Znaczenie dnia Wszystkich Świętych w polskiej tradycji; Zasady poprawnego zachowania w trakcie zbliżających się listopadowych obchodów i uroczystości.(październik / listopad)
10. Historia herbu polskiego – ciekawostki; Słuchanie pieśni patriotycznych; Wykonanie prac plastycznych na gazetkę klasową z okazji zbliżającego się Dnia Niepodległości. (listopad)
11. Szkoła bez konfliktów ... czy to możliwe? (wskazówki jak unikać sytuacji konfliktowych oraz jak sobie z nimi radzić) - klasowe dyskusje; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc październik. (listopad)
12. Jak się uczyć, żeby się nauczyć - tajniki efektywnego zdobywania wiedzy; Rola pomocy koleżeńskiej w szkole i nie tylko. (listopad)
13. Klasowe Andrzejki – tradycje, wróżby i zabawy andrzejkowe. (listopad)
14. Klasowe Mikołajki – integracja zespołu klasowego; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc listopad. (grudzień)
15. „Książki nie gryzą ... one połykają w całości” - o nieprzemijającej wartości książki we współczesnym świecie oraz korzyściach płynących z czytania. (grudzień)
16. Wigilia w naszej klasie, czyli wspólne świętowanie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. (grudzień)
17. Witamy rok 2020 – nasze noworoczne postanowienia i plany; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc grudzień. (styczeń)
18. Czy udało się nam odnieść klasowy sukces? - oceniamy swoje zachowanie za pierwsze półrocze. (styczeń)
19. Przygotowania do Ferii zimowych – jak ciekawie i świadomie zorganizować sobie wolny czas; Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych. (styczeń)
20. Kocha, lubi, szanuje ... - o roli uczuć w życiu człowieka; Klasowe Walentynki – integracja zespołu klasowego. (luty)
21. Czy jestem tolerancyjny? - omówienie pojęcia oraz roli tolerancji we współczesnym świecie; Co różni tolerancję od akceptacji złych zachowań; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc styczeń. (luty)
22. Być kobietą, być kobietą - czyli jakie są współczesne dziewczyny?; Ukazanie zmian jakie zaszły w postrzeganiu kobiet i mężczyzn oraz ich predyspozycji i obowiązków; Propagowanie oraz zwrócenie uwagi na równość płciową; Przełamywanie stereotypów na temat dziewczyn i chłopaków. (luty)
23. Klasowe obchody Dnia Kobiet – integracja zespołu klasowego; Wspólne spędzanie czasu według indywidualnych zainteresowań. (marzec)
24. Świat wolny od nałogów – wyjaśnienie pojęcia nałogu; rozmowa na temat różnych nałogów oraz ich szkodliwości; ukazanie niebezpieczeństwa związanego ze stosowaniem środków uzależniających. Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc luty. (marzec)
25. Klasowe obchody pierwszego Dnia Wiosny – wspólne spędzanie czasu według indywidualnych zainteresowań. (marzec)
26. Świat rzeczywisty czy cyfrowy – pozytywne i negatywne skutki powszechnego dostępu do mediów oraz urządzeń cyfrowych oraz komunikowania się młodzieży poprzez nie; Korzyści oraz zagrożenia płynące z korzystania z portali i grup społecznościowych; Poruszenie tematu hejtu w sieci. (marzec)
27. Tradycje i zwyczaje Wielkanocne – ciekawostki. (kwiecień)
28. Klasowy zajączek – integracja zespołu klasowego; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc marzec. (kwiecień)
29. Patron naszej szkoły, ks. Franciszek Olejniczak – wspomnienie najważniejszych faktów w związku ze zbliżającym się Dniem Patrona; Dzień Ziemi (22 kwietnia) – jak powinniśmy dbać o środowisko na co dzień? (kwiecień)
30. 1 oraz 3 maja – znaczenie świąt narodowych dla nas, jako współczesnych Polaków. (kwiecień)
31. Przygotowujemy się do klasowej wycieczki – sprawy organizacyjne i nie tylko; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc kwiecień. (maj)
32. „A ja w domu mam chomika, kota, rybki oraz psa” - czyli o korzystnym wpływie, jaki wywierają na nas zwierzęta; Cechy odpowiedzialnego właściciela zwierzęcia domowego.(maj)
33. Znaczenie, rola oraz kompetencje Samorządu Uczniowskiego w szkole - przygotowujemy się do szkolnych wyborów;
34. Jak ze sobą rozmawiać, by się zrozumieć, czyli zasady budowania dobrej komunikacji. (maj)
35. Czy udało się nam odnieść klasowy sukces? - oceniamy swoje zachowanie za cały rok szkolny. (maj)
36. W zdrowym ciele zdrowy duch – korzyści płynące ze zdrowego stylu życia; Omówienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów za miesiąc maj. (czerwiec)
37. Nasze książkowe inspiracje – dyskutujemy na temat najlepszych książek przeczytanych przez nas w tym roku szkolnym. (czerwiec)
38. Czy jesteśmy zadowoleni z całorocznej pracy? - podsumowanie roku szkolnego 2019 / 2020; Bezpieczeństwo w trakcie letnich ferii. (czerwiec)
39. Lekcja wychowawcza moich marzeń, czyli nasze pomysły na wspólne spędzenie czasu.(czerwiec)

Plan pracy wychowawczej – imprezy klasowe
1. Wrzesień – Dzień Chłopaka
2. Październik – Dzień Nauczyciela
3. Grudzień – Mikołajki klasowe / Wigilia klasowa
4. Luty – Walentynki
5. Marzec – Dzień Kobiet / Pierwszy Dzień Wiosny
6. Kwiecień – Wielkanoc / Dzień Patrona Szkoły
7. Maj – klasowa wycieczka
8. Czerwiec – Dzień Dziecka

Plan współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów

TERMIN

TEMATYKA SPOTKAŃ
WRZESIEŃ
1. Omówienie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zasad oceniania ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
- warunki i tryb uzyskania ocen wyższych od przewidywanych z zajęć edukacyjnych;
- warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania (PSO, tryb ustalania oceny z zachowania).
2. Planowanie pracy wychowawczej :
- wybór trójki klasowej;
- harmonogram imprez klasowych;
- zasady udziału rodziców w życiu klasy.
3. Zapoznanie rodziców z planem lekcji i ofertą zajęć pozalekcyjnych.
4. Omówienie terminów konsultacji z nauczycielami przedmiotów.
5. Omówienie spraw bieżących oraz przekazanie informacji od Dyrekcji szkoły.
LISTOPAD
1.Przekazanie rodzicom informacji o zachowaniu i o ocenach z zajęć edukacyjnych.
2. Przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
3. Omówienie spraw bieżących oraz przekazanie informacji od Dyrekcji szkoły.
STYCZEŃ
1. Wyniki klasyfikacji semestralnej - przekazanie informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.
2. Omówienie spraw bieżących oraz przekazanie informacji od Dyrekcji szkoły.
MAJ
1. Przekazanie rodzicom informacji o ocenach z zachowania i z zajęć edukacyjnych.
2. Omówienie wycieczki klasowej.
3. Omówienie spraw bieżących oraz przekazanie informacji od Dyrekcji szkoły.
4. Podsumowanie całorocznej pracy.

Formy współpracy z rodzicami
1. Zebrania klasowe – wywiadówki.
2. Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub Dyrektorem.
3. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
4. Dyżury nauczycielskie – I wtorki miesiąca.
5. Pogadanki z rodzicami podczas zebrań klasowych.
6. Spotkania ogólne organizowane przez szkołę z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady), np. z policjantem.
7. Kontakty telefoniczne, korespondencja.
8. Wspólne korzystanie i komunikowanie poprzez dziennik elektroniczny.
9. Uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.
10. Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy i szkoły ( np. pomoc przy dekorowaniu klasy, wypieki na zabawy szkolne, współpraca z Radą Rodziców itp.).
11. Organizowanie pomocy dla rodziców mających problemy wychowawcze (udostępnianie informacji na temat instytucji wspomagających rodziców w procesie wychowania, współpraca w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, kierowanie rodziców do instytucji udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej, medycznej).

Plan działań wychowawczych oraz tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy mogą ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.