X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43286
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
mgr Barbara Spychała

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:
Szkoła Podstawowa Zespou Szkół nr.1
im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich
ul. Kordeckiego 8
62 - 872 Godziesze Małe

CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy,01.09.2017–31.05.2020 r.
OPIEKUN STAŻU: mgr Anna Burczyńska
DYREKTOR PLACÓWKI OŚWIATOWEJ: mgr Bożena Czajka
CEL PODSTAWOWY PODEJMOWANEGO STAŻU: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Organizacja pracy nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Zgodnie z §7 ust.2. pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1
2
3
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1. Podpisanie kontraktu z opiekunem stażu.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
6. Przygotowanie sprawozdania z relacji planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2017 r.
Wrzesień 2017
Raz w miesiącu

Raz na dwa miesiące
Czerwiec 2020 r.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – Szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
3. Stosowanie aktywnych metod nauczania a także zróżnicowanych form pracy z dziećmi.
4. Opracowywanie oraz gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych tj, karty pracy, ilustracje, plakaty, gry dydaktyczne, gazetki.

W ciągu całego stażu
Stosowanie ciekawych metod pracy z dziećmi
1. Realizacja innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty „Lubię Czytać”- zabawy sylabami według metody stymulacyjno – sekwencyjnej prof.. Jagody Cieszyńskiej.
2. Stosowanie metody „Kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej.

W ciągu całego stażu
Publikowanie własnych prac
1. Publikacja scenariuszy zajęć.
2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
W ciągu całego stażu
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
1. Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami np.. dzienniki, karty obserwacji itp.
W ciągu całego stażu

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

1. Obserwacja dzieci podczas zajęć oraz zabaw.
2. Rozmowa z dziećmi.
3. Zebrania z rodzicami.
4. Zajęcia otwarte dla rodziców.
5. Spotkania indywidualne z rodzicami wynikające z zainteresowania i potrzeb.
Według potrzeb
Według harmonogramu przedszkola
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Obserwacja dzieci w środowisku przedszkolnym.
2. Rozmowy z dziećmi na temat ich zainteresowań.
3. Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do lasu, apteki, sklepu, na pocztę itp.
6. Organizowanie konkursów dla dzieci np. recytatorski, plastyczny.

W ciągu całego stażu
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. Pomoc dzieciom z trudnościami podczas codziennych zajęć.
3. Kontrolowanie postępów dzieci oraz ich trudności.
4. Pedagogizacja rodziców

Według potrzeb Cały okres stażu
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
1. Nawiązanie współpracy z Posterunkiem Policji Godzieszach Wielkich, biblioteką Publiczną w Godzieszach Wielkich oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kaliszu
Cały okres stażu
Współpraca z rodzicami
1. Rozmowy indywidualne.
2. Udzielanie wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
3. Prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców w szatni.
4. Angażowanie rodziców w uroczystości przedszkolne.
5. Spotkania grupowe i indywidualne z rodzicami.
Cały okres stażu
Promowanie placówki oraz praca na rzecz środowiska lokalnego
1. Przygotowywanie dzieci do konkursów i wystąpień.
2. Udział w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
3. Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”
Cały okres stażu
Realizacja ciekawych projektów dydaktycznych
1. „Kubusiowi Przyjaciele Natury.”
2. „Cała Polska czyta dzieciom”
3. „Przyjaciele Zipiego”
Cały okres stażu

Zgodnie z § 7 ust. 2. pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela
1. Opracowywanie dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej.
2. Opracowywanie i przygotowywanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, dyplomy)
3. Przygotowanie zaproszeń, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć.
4. Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych(tablica multimedialna, radio, aparat, komputer).
5. Wykorzystywanie portali internetowych do zdobywania informacji doskonalenia własnej pracy.
6. Dokumentacja stażu.
Według potrzeb
Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
1. Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy w poznawaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
2. wyszukiwanie adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami oraz pomysłami.
3. Śledzenie stron internetowych: MENiS, awans-zawodowy.org, portaloswiatowy.pl, wychowanieprzedszkolne.pl, www..publikacje.edu.pl i inne.
3. Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
4. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
5. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
Według potrzeb

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie
1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki (nowości książkowe, czasopisma.
2. Korzystanie publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli).
3. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i projektach.
4. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

Cały okres stażu
Współpraca z poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
1. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami dzieci wydanymi przez poradnię, oraz uwzględnienie zaleceń do pracy w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
2. Stosowanie na zajęciach zróżnicowanych metod i form pracy z dziećmi.
3. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy do rozwiązywania problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Cały okres stażu
Pedagogizacja rodziców
1. Rozwiązywanie problemów w rozmowach indywidualnych.

Cały okres stażu

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela
1. Karta nauczyciela.
2. Ustawa o systemie oświaty.
3. Rozporządzenia MENiS
Cały okres stażu
Analiza dokumentacji przedszkolnej
1. Dokładna analiza Statutu Przedszkola, planów pracy, regulaminów i programów autorskich.
Cały okres stażu
Praca w zespołach powołanych w przedszkolu
1. Praca w zespole do spraw Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej.
2. Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej.
Według planu pracy zespołów
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz logopedą
1. Korzystanie z wskazówek specjalistów w celu rozwiązywania problemów i trudności.
Według potrzeb
Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej

Według harmonogramu
Współpraca z Radą Rodziców
1. Współpraca z rodzicami podczas organizacji wycieczek, wyjazdów oraz imprez przedszkolnych.

Według potrzeb

Powyższy plan może ulec zmianie w trakcie jego realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksów.

Podpis nauczyciela stażysty: Zatwierdzenie przyjęcia planu do realizacji:

...................................... ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.