X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43281
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny
oraz odrabianie lekcji.
Głównym celem naszej świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki, zarówno przed jak i po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, tworząc jednocześnie odpowiednie warunki do nauki i pomocy w nauce.
Świetlica zapewnienia opiekę uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
­ czas pracy rodziców,
­ organizację dojazdu do szkoły,
­ zwolnienie z religii
­ dodatkowe zajęcia pozalekcyjne,
­ oraz inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole np. zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.
W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo - wychowawczą objęto
442 uczniów klas I-VIII.
Klasy I – 98 klasy V – 59
Klasy II - 78 klasy VI - 42
Klasy III - 65 klasy VII - 33
Klasy IV - 28 klasy VIII - 39
Dzieci miejscowych jest 187 natomiast uczniów dojeżdżających 255.
Pracę świetlicy szkolnej ułatwiała stale sprawdzana i uzupełniana dokumentacja:
1. Roczny plan pracy świetlicy,
2. Miesięczne plany pracy,
3. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej,
4. Dziennik elektroniczny,
5. Regulamin świetlicy,
6. Kontrakt,
7. Listy uczniów w poszczególnych klasach,
8. Listy uczniów korzystających z dowozów,
9. Aktualny plan lekcji wszystkich klas,
10. Harmonogramy dowozów i odwozów.
11. Regulamin dowozów i odwozów.

 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy stanowi nasz priorytet
i podstawę wszelkich działań. Uczniowie na początku roku szkolnego zostali zapoznani
z regulaminem świetlicy. Ale to nie wszystko. Ponieważ bezpieczną atmosferę dla dzieci tworzą również jasno określone i zrozumiałe zasady dlatego opracowaliśmy wspólnie
z dziećmi zbiór zasad w formie KONTRAKTU, który został przez dzieci podpisany, zaakceptowany i powieszony w widocznym miejscu. Dzieci poznały prawa i obowiązki ucznia, przy czym pogadanki przypominające obowiązki odbywają się co jakiś czas, głównie na temat zakazu noszenia telefonów komórkowych, urządzeń multimedialnych oraz
o obowiązku zmieniania obuwia.
W naszej świetlicy zapewniamy bezpieczeństwo również poprzez dostosowanie przestrzeni architektonicznej (odpowiednia aranżacja wnętrza) w której udało nam się wyróżnić:
• Strefę porządkową (uczniowie mogą zostawić w szafkach rzeczy),
• Strefę kręgu (relaksacyjna z dywanem),
• Strefę zabawy,
• Strefę nauki, gier i zabaw stolikowych,
• Strefę wystawy (np. korytarz),
• Strefę nauczyciela.
W świetlicy obowiązują takie same zasady, jak w czasie lekcji. Kładziemy nacisk przede wszystkim na kulturę osobistą, wzajemny szacunek i tolerancję dbałość o czystość
i porządek. Zwracamy uwagę na ograniczanie zachowań agresywnych, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy. Nad tym wszystkim czuwają wychowawcy świetlicy.
 Nasza aktywność dydaktyczno – wychowawcza:
Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły i mimo, że nie realizuje się w niej bezpośrednio treści dydaktycznych to realizujemy cele zawarte w podstawie programowej opracowane w Planie pracy świetlicy. Zajęcia w I półroczu przebiegały zgodnie
z przygotowanym rocznym planem pracy świetlicy oraz planami miesięcznym opracowywanymi przez wychowawców. Skupiały się wokół takich tematów jak np. Hej ho! Hej ho! Do szkoły by się szło..., Nasze bezpieczeństwo, Wspominamy wakacje..., Jesień w sadzie i na działce, Jesień w lesie i w parku, Nasi domowi ulubieńcy, Życzenia dla nauczycieli, Damą być, jak dżentelmen żyć!, Dobre maniery każdego dnia, Dbamy o nasze zdrowie, Czas zadumy... Wspominamy sławnych Polaków, Polska moja Ojczyzna!, Kto czyta nie błądzi... Książka moim przyjacielem, Jesienna szaruga, Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę, Andrzejkowe czary – mary, Skarby ziemi, Mikołajki, Święta tuż, tuż..., Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce i w innych krajach, Ja i moja rodzina w święta, Noworoczne postanowienia, Kalendarz w życiu człowieka, Bezpieczne ferie zimowe i sposoby na zimowe zabawy. Poprzez realizację tego planu kształtujemy u wychowanków umiejętność spostrzegania, kształcimy pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, kreatywność, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy
i metod aktywizujących, rozwijamy zdolności do twórczego wysiłku. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia
o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im
w świetlicy najwięcej czasu. Bardzo dobrym pomysłem jest sala z tenisem stołowym, z której często korzystamy. Brakuje nam możliwości wejścia na halę sportową.
Nasze zajęcia uwzględniają konieczność odpoczynku psychicznego po długotrwałym wysiłku umysłowym na lekcjach. Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie
z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy, które (przy takiej ilości dzieci) niestety ulegają zniszczeniu i trzeba je na bieżąco uzupełniać.
Na świetlicy pomagamy uczniom w odrabianiu prac domowych (brakuje nam pomieszczenia do odrabiania lekcji tzw. strefy ciszy).
Pożądane zachowania uczniów doceniane były w formie wzmocnień pozytywnych: pochwał uwzględnianych w Karcie świetliczaka w konkursie na Wzorowego świetliczaka.
Prowadzimy zajęcia tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości szkolne, środowiskowe oraz rodzinne. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 udało nam się zorganizować następujące zajęcia i imprezy dla uczniów:
• Zabawy z okazji Dnia Chłopca – podczas której dzieci miały okazję wziąć udział
w wielu zabawach integrujących grupę.
• Dzień Ważenia Tornistra – podczas, którego sprawdzaliśmy ile kilogramów dźwigają na swoich plecach uczniowie. (Ogólnopolska akcja Ważenia Tornistra).
• Dzień Kropki – przeprowadzone zostały zajęcia podczas, których motywem przewodnim w zabawach była kropka.
• Sprzątanie Świata - posprzątaliśmy teren wokół szkoły i szkolne boisko. Wspieraliśmy Klub Młodego Ekologa.
• Dzień Nauczyciela – z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci ze świetlicy przez cały tydzień uczyły się okazywać szacunek wszystkim osobom pracującym w szkole.
• Dzień Origami – zorganizowaliśmy zajęcia w szkolnej bibliotece. Poznaliśmy elementy japońskiej sztuki składania papieru.
• Świetlicowe poranki z książką – podczas których starsi uczniowie lub nauczyciele czytali młodszym w ramach projektu Mały miś w świecie wielkiej literatury
• Zorganizowałyśmy cykl zajęć poświęconych zwierzętom z okazji Światowego Dnia Ochrony Zwierząt. Rozwiązywaliśmy krzyżówki, rozmawialiśmy o zwyczajach zwierząt i sposobach ich pielęgnacji.
• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – święto wszystkich bajkowych postaci – przypomnieliśmy sobie nasze ulubione bajki, które przekazują ważne prawdy życiowe.
• Dzień Jeża – podczas zajęć realizowane były tematy dotyczące jeży i ich ochrony. Dzieci poznały budowę jeża, dowiedziały się czym się żywią poznały zwyczaje tych zwierząt.
• Uroczyście przyłączyliśmy się do obchodów Odzyskania przez Polskę Niepodległości Realizując treści programowe o tematyce patriotycznej, uczniowie poprzez literaturę, piosenkę oraz zajęcia plastyczne pogłębiły swoje wiadomości dotyczące Polski.
• Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w świetlicy szkolnej – przypomnieliśmy,
że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Poznaliśmy postać Janusza Korczaka.
• Dzień Pluszowego Misia – dzieci na zajęciach zapoznane zostały z historią Pluszowego Misia, śpiewane były piosenki i przeprowadzone konkursy oraz przygotowana FOTOBUDKA,
• Popołudnie wróżb andrzejkowych – przygotowałyśmy dla wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe - dzień pełen magii i czarów. Dziewczynki
i chłopcy poprzez różnorodne wróżby sprawdzali jaka czeka ich przyszłość. Było dużo śmiechu i zabawy. Spotkanie było okazją do integracji uczniów.
• Spotkanie choinkowe – podczas spotkania były barwne opowieści o dawnych obyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych a na koniec oczywiście wspólne śpiewanie kolęd i najlepsze życzenia na zbliżające się święta.

W tym semestrze pozytywnie układała nam się współpraca z biblioteką szkolną, wychowawcami klas, z samorządem i pedagogiem szkolnym jak również z rodzicami. Nawiązaliśmy współpracę z instytucjami niosącymi pomoc w różnych sytuacjach zagrożenia (Policja, Straż Pożarna). Współpracujemy z instytucjami działającymi w naszym otoczeniu
i wspólnie organizujemy interesujące zajęcia pozalekcyjne, zabawy, konkursy, spacery, wycieczki.
• Zorganizowałyśmy (płatne) warsztaty plastyczne - pod okiem koordynatora pana Łukasza Gawlika - każdy uczestnik warsztatów zaprojektował i wykonał świecę żelową w szklanym naczyniu, z piaskową mozaiką i rozmaitymi ozdobami
i dodatkami.
• Zaprosiłyśmy na zajęcia ucznia naszej szkoły Aleksandra R. z klasy
VI , który interesuje się magią i sztuczkami i je zaprezentował,
• Zorganizowałyśmy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w której uczniowie mogli uczyć się wykonać prawidłowo resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomach w ramach programu edukacyjnego Ratujemy i Uczymy Ratować,
• Spacer na cmentarz. Dzieci zapaliły znicze na grobie Nieznanego Żołnierza oraz przy obelisku powstańców poległych w 1863 r. Udało nam się dotrzeć na groby zmarłych nauczycieli ś.p. p. Pelagii Jaskólskiej, ś.p. p. Renaty Plak oraz nauczycieli tajnego nauczania.
• Wycieczka do Geotermii Poddębice na obchody górniczego święta „Barbórki”,
• Zajęcia w MiGBP z okazji Dnia Herbaty – zapoznanie dzieci z rodzajami herbaty
oraz krajami pochodzenia. Degustacja i sposoby picia herbaty w Polsce i w innych krajach.

Na świetlicy bardzo lubiane są też zajęcia na świeżym powietrzu, a w szczególności na boisku szkolnym (którego nie ma, bo to co jest jest bardzo niebezpieczne!). Brakuje nam też placu zabaw dla młodszych dzieci. Dlatego często wychodziliśmy na spacery do parku miejskiego.

 W tym roku szkolnym w świetlicy realizowany jest projekt Mały miś w świecie wielkiej literatury oraz dwa programy autorskie:
• Stop agresji, stop przemocy w szkole,
• Żyj zdrowo, jedz kolorowo.

 Zorganizowałyśmy dla uczniów naszej szkoły konkursy:
• Całoroczny konkurs literacki: Czytam i wiem IV edycja
• Całoroczny konkurs: Wzorowy świetliczak II edycja
• Konkursy plastyczne: Stop agresji, stop przemocy w szkole,
Konkurs na bombkę bożonarodzeniową 2019
Konkurs z wiedzy o zimie i tradycjach bożonarodzeniowych
pod hasłem „Zimowo- bożonarodzeniowe zgadywanki
i kolorowanki.
Konkursy w których świetlica wzięła udział:
• Konkurs Nadleśnictwa Poddębice Drzewo surowiec odnawialny - wyróżnienie
• Ogólnopolski konkurs Mój wymarzony lizak – dyplomy za udział
• Powiatowy konkurs Bezpieczne Przejścia dla Pieszych – II miejsce
• Gminny konkurs Na kartkę bożonarodzeniową – w którym mieliśmy laureatów: I, III miejsce, wyróżnienie
• Konkursy świetlicowe.

 Akcje:
Od października realizowaliśmy moduł II z programu Mały miś w świecie wielkiej literatury pt. Misiowy wolontariat w ramach którego przyłączyliśmy się do akcji:
• zbierania nakrętek dla naszego ucznia Jakuba Sobczyka Pomoc dla Jakuba organizowanej przez Starostwo Poddębickie,
• zbierania zabawek dla małych pacjentów ze szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi,
• Góra grosza
• Świąteczna paka dla bezdomniaka.

Zorganizowałyśmy:
• akcję PODZIEL SIĘ SWOIMI ZABAWKAMI
• Zimowe SOS dla zwierząt leśnych

• Przyłączyliśmy się do Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Gunnessa w udzielaniu Pierwszej Pomocy organizowanej przez WOŚP,
• Przyłączyliśmy się do zbiórki baterii.

 Na bieżąco prowadzona jest i aktualizowana strona internetowa świetlicy – w postaci zdjęć i komentarzy do wydarzeń – tzw. Wirtualna Kronika Świetlicy. Zamieszczone zostały również dokumenty: Regulamin świetlicy, Ramowy rozkład zajęć świetlicowych, Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz bieżące informacje,
 Systematycznie zmieniana jest dekoracji w świetlicy i przygotowywane gazetki ścienne zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.
 Eksponujemy prace uczniów na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.

Wnioski do dalszej pracy:
Liczba uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej wciąż wzrasta (rodzice pracujący do późnych godzin i nie są w stanie zapewnić dziecku opieki bezpośrednio po lekcjach) dlatego:
­ ze względu na bezpieczeństwo dzieci zapisanych do świetlicy można wnioskować o jeszcze jeden etat dla nauczyciela lub stanowisko asystenta nauczyciela (w szczególności w godz. popołudniowych),
­ udostępnić na potrzeby świetlicy jeszcze jedno pomieszczenie do odrabiania lekcji (tzw. strefę ciszy),
­ wyposażyć świetlicę w sprawne komputery dla dzieci i sprawny Internet,
­ unowocześnić świetlicę, zakupić np. Playstation, „nowoczesne” gry planszowe,
­ stworzyć plac zabaw, piaskownicę, boiska, „figloraj”,
­ lepiej wyposażyć świetlicę w artykuły plastyczne potrzebne do zajęć,
­ zakupić telewizor,
­ w nowym roku szkolnym wnioskować o odwozy o godz. 12:00.

W II semestrze nadal będziemy realizować tematykę zawartą w planie pracy świetlicy szkolnej. Dbać o wystrój świetlicy, zgromadzone gry i zabawki. Motywować uczniów mających trudności w nauce do systematycznego uczęszczania na zajęcia indywidualne do świetlicy szkolnej w celu nadrobienia zaległości. Współpracować z nauczycielami
i rodzicami, organizować konkursy i ciekawe zajęcia i kłaść nacisk na bezpieczeństwo.
Dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu wychowawców, rodziców i dzieci udało nam się uniknąć sytuacji konfliktowych i stworzyć bezpieczne miejsce do zabaw
i odpoczynku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.