X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43209
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel wspomagający, dyplomowanie 2020

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Karolewska
nauczyciel wspomagający

Czas trwania stażu – 2 lata 9 miesięcy

data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r.

data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania/działania nauczyciela
1. Udział w formach doskonalenia oraz stosowanie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu warsztatu pracy.
2. Stosowanie metod aktywizujących w bieżącej pracy z uczniami.
3. Wykorzystanie w procesie dydaktycznym programów komputerowych o charakterze edukacyjnym oraz Internetu.
4. Wykorzystanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Korzystanie z różnych nośników multimedialnych.
6. Aktywne korzystanie z technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
Forma realizacji
ad 1) Udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach na temat metodyki nauczania, wykorzystania technologii informatycznej w edukacji.
ad 2) Drama, pogadanki i dyskusje, gry i zabawy dydaktyczne i wychowawcze.
ad 3) Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji z wykorzystaniem komputera, opracowanie sprawdzianów, kart pracy, testów, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem dostępnych portali internetowych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.
ad 4) Tworzenie i wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć rewalidacyjnych.
ad 5) Używanie na zajęciach materiałów zarejestrowanych na różnych nośnikach; CD, DVD, USB, korzystanie na zajęciach z tablicy interaktywnej.
ad 6) Śledzenie nowości wydawniczych, portali internetowych na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gromadzenie informacji tematycznych.
Termin
Okres stażu, czas trwania stażu, na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadania/działania nauczyciela
1. Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli stażystów i kontraktowych.
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.
3. Współpraca wewnątrzszkolna.
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami z zakresu wspomagania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Forma realizacji
ad 1) Opracowanie scenariusza zajęć.
Ustalenie terminu zajęć otwartych.
Zaproszenie doradcy metodycznego.
Prowadzenie zajęć.
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
ad 2) Opublikowanie na stronie internetowej szkoły artykułu dla nauczycieli i rodziców na temat zaburzeń Integracji Sensorycznej.
ad 3) Przeprowadzenie zajęć / godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień.
Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.
Tworzenie dekoracji na imprezy szkolne.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i psychologiem. Konsultacje i rozmowy.
ad 4) Współpraca z nauczycielami w zakresie dostosowania treści programowych, metod i form pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię PPP.
Współpraca w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych, testów sprawdzających do indywidualnych możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Termin
Jedna godzina obserwacji w każdym roku stażu.
Jeden artykuł na rok – listopad.
Dwie lekcje profilaktyczne w ciągu roku.
Okres stażu.
Na bieżąco.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania/ działania nauczyciela
1. Udział w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
2. Działania warunkujące optymalny rozwój uczniów .
3. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych.
4. Upowszechnianie wiedzy o uczniach ze specjalnymi problemami edukacyjnymi oraz osobach niepełnosprawnych.
5. Działania na rzecz integracji w zespole klasowym.
6. Akcje i zbiórki charytatywne.
7. Współpraca z instytucjami samorządowymi:
- Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna,
- Biblioteka Miejska,
- Dom Kultury.
8. Współpraca z rodzicami.
Forma realizacji
ad 1) Promowanie podczas zajęć celów i zadań Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem treści związanych z kształtowaniem postaw patriotycznych i obywatelskich oraz profilaktyką uzależnień.
ad 2) Indywidualizacja nauczania z uwzględnieniem diagnozy.
Analiza dokumentacji psychologiczno – pedagogicznej.
Tworzenie oraz aktualizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dostosowanych do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.
Kontrola funkcjonowania dziecka pod kątem postępów lub ich braku.
Dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie prowadzony zajęć.
Włączanie uczniów o specjalnych potrzebach w zajęcia pozalekcyjne.
ad 3) Muzea, teatry, wystawy.
ad 4) Organizacja pogadanek.
Wystawy i gazetki.
ad 5) Wycieczki klasowe.
Współpraca z wychowawcą klasy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych.
ad 6) Współuczestniczenie w akcjach charytatywnych i społecznych prowadzonych przez Samorząd Uczniowski i wolontariat.
ad 7) Konsultacje z pracownikami Poradni
Kierowanie dzieci na badania i terapię do Poradni.
Pisanie opinii o uczniu.
Wdrażanie zaleceń Poradni.
Udział wraz z uczniami w lekcjach bibliotecznych.
Lekcje kinowe, spektakle.
ad 8) Udział w zebraniach.
Spotkania/konsultacje.
Termin
Czas trwania stażu.
Na bieżąco.
Według potrzeb.

§ 8 ust. 3 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadania/działania nauczyciela
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Forma realizacji
ad 1) Ustalenie zasad współpracy ze stażystą.
Zawarcie kontraktu ze stażystą.
Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę, omówienie przebiegu lekcji, ewentualne wnioski do pracy.
Pomoc w przygotowaniu scenariuszy, pomocy dydaktycznych.
Przygotowanie z nauczycielem stażystą zebrań z rodzicami.
Przygotowanie opinii o dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Termin
Wrzesień 2019
Okres stażu/według potrzeb
Maj 2022

§ 8 ust. 3 pkt 4 d
opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
Zadania/działania nauczyciela
1. Opracowanie publikacji z zakresu wpływu współczesnych mediów elektronicznych na proces wychowawczy dziecka.
Forma realizacji
ad 1) Zebranie i przeczytanie literatury na temat współczesnych mediów elektronicznych oraz ich wpływie na rozwój dziecka.
Analiza przeczytanej literatury i zebranie istotnych informacji.
Opracowanie publikacji.
Publikacja pracy na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dla rodziców” oraz na edukacyjnych platformach internetowych.
Termin
Okres stażu od września 2019 roku do marca 2021roku.
Marzec/kwiecień
2021 rok.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.