X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43170
Przesłano:
Dział: Języki obce

Podróż do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Program nauczania dla dzieci 5-6 letnich

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1 Opis i założenia programu.
1.2 Aspekty podstawy programowej.
1.3 Warunki realizacji programu.
2. CELE NAUCZANIA
2.1 Cele ogólne.
2.2 Cele szczegółowe.
3. TREŚCI NAUCZANIA
3.1 Zakresy tematyczne.
4. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW.
4.1 Formy, metody i techniki pracy.
4.2 Pomoce i środki dydaktyczne.
5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY DIAGNOZY.
5.1 Zakładane osiągnięcia.
5.2 Propozycje oceny.

1.WSTĘP

1.1 Opis i założenia programu.

Zadaniem przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym oraz chęci poznawania innych kultur.
„Podróż do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” jest programem nauczania, który promuje i popularyzuje kulturę, tradycje i zwyczaje związane z unitarnym państwem wyspiarskim położonym w Europie Zachodniej. Budzenie ciekawości poznawczej oraz kształtowanie otwartej i tolerancyjnej postawy sprzyja prawidłowemu rozumieniu odmienności kulturowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Podczas zajęć w ramach programu dzieci zdobędą wiadomości i umiejętności z wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz poszerzą zakres słownictwa z języka angielskiego.
Program jest adresowany dla nauczycieli języka angielskiego pracujących w przedszkolu, dyrektorów, rodziców oraz dla dzieci w wieku 5-6 lat.

1.2 Aspekty podstawy programowej.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 24 luty 2017 roku w obszarze rozwoju poznawczego dziecko rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

1.3 Warunki realizacji programu.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty.
Głównymi warunkami realizacji programu są: właściwie przygotowane miejsce do prowadzenia zajęć, w którym dziecko czuje się bezpiecznie; różnorodne materiały dydaktyczne, metody, formy i techniki pracy adekwatne do wieku dzieci; kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie językowe oraz metodyczno-dydaktyczne nauczyciela prowadzącego, wybór tematyki zajęć oraz ich częstotliwość. Zalecana w programie ilość zajęć to dwa razy w miesiącu po 30 minut – łącznie 20 zajęć w ciągu roku.

2. CELE NAUCZNIA

2.1 Cele ogólne.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
2.2 Cele szczegółowe.

Niniejszy program zakłada następujące cele szczegółowe:
pogłębianie wiedzy z zakresu kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przybliżenie uczniom tradycji związanych z świętami narodowymi, poznanie tradycyjnych posiłków i nawyków żywieniowych Wielkiej Brytanii, przedstawienie sławnych ludzi, poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania i mówienia poprzez użycie filmów DVD, zasobów internetowych, oraz tekstów literackich, uświadomienie potrzeby uczenia się języka obcego, rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez udział w tworzeniu językowych prac projektowych.

3. TREŚCI NAUCZANIA

3.1 Zakresy tematyczne.

Wrzesień

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – położenie na mapie i podział geograficzny (Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna), symbole (zamek, królowa, budka telefoniczna, autobus piętrowy, taksówka), stolica, flaga.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Queen, king, London, Buckingham Palace

2. Praca plastyczna – wykonanie flagi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Październik

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Obchody Halloween – przybliżenie zwyczaju święta Halloween poprzez gry i zabawy, demonstracja postaci związanych ze świętem, nauka piosenki.

Halloween, pumpkin, ghost, witch, black cat
2. Praca plastyczna – wykonanie wybranej maski postaci.

Listopad

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Ciekawe budowle – przedstawienie prezentacji multimedialnej zawierającej zdjęcia i opisy najważniejszych budowli.
Big Ben, Stonhenge, Tower of London, Buckingham Palace, Cambridge, Oxford
2. Praca plastyczna – ułożenie wybranej 4-elementowej układanki z wizerunkiem budowli.

Grudzień

Tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Święta Bożego Narodzenia – przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Bożego Narodzenia, słuchanie kolęd i pastorałek.

Christmas Eve, Christmas tree, bells, presents, angel, Christmas Crackers
2. Praca plastyczna – wykonanie papierowych cukierków.

Styczeń

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Z wizytą u Królowej – zapoznanie z rodziną królewską, przybliżenie informacji na temat codziennych obowiązków królowej, omówienie atrybutów.

Elizabeth II, queen, king, palace, lady, hat
2. Praca plastyczna – wykonanie królewskiego kapelusza techniką dowolną.

Luty

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Walentynki – przybliżenie historii święta zakochanych, udział w grach i zabawach.

Saint Valentine’s Day, heart, Happy Valentine’s Day, I love you
2. Praca plastyczna – wykonanie karty walentynkowej.

Marzec

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Dzień Świętego Patryka – przedstawienie legendy o św. Patryku, pokaz prezentacji multimedialnej.

Saint Patrick’s Day, snakes, green, clover, coins, gold, rainbow, Leprechaun
2. Praca plastyczna – wykonanie wizerunku skrzata irlandzkiego Leprechaun.

Kwiecień

Tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Święta Wielkanocne – przybliżenie tradycji i zwyczajów obchodzenia Świąt Wielkanocnych.
Easter, Easter bunny, Egg hunter, Egg rolling
2. Praca plastyczna – wykonanie zająca wielkanocnego techniką dowolną.

Maj

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Kuchenne przysmaki – przybliżenie zwyczaju picia herbaty, udział w celebrowaniu tego zwyczaju.

Tea time, five o’clock, milk, cup
2. Praca plastyczna – wykonanie zegara wskazującego godzinę 17.

Czerwiec

tematyka
Dodatkowe słownictwo
1. Słynne sporty – przybliżenie historii najważniejszych sportów: krykiet, golf, wyścigi konne, rugby.

cricket, golf, horse-riding, rugby
2. Podsumowanie – quiz dotyczący poznanych zwyczajów i kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

4. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW.

4.1 Formy, metody i techniki pracy.

W trakcie realizacji programu zaleca się wprowadzić różnorodne formy, metody i techniki pracy z dziećmi w wieku 5-6 lat. Takie formy pracy jak indywidualna, w parze, w zespole i w całej grupie udoskonalą sprawność współpracy z rówieśnikami i poszerzą postawy społeczne. Dobierając metody nauczania należy wziąć pod uwagę tematykę zajęcia oraz dostępność do różnorodnych materiałów dydaktycznych. Metody, dzięki którym można osiągnąć założone cele to: podające – opowiadanie, wykład, opis, pogadanka; eksponujące – pokaz z elementami przeżycia; praktyczna – metoda projektu; komunikacyjne, audiowizualne, aktywizujące – burza mózgów, mapa myśli. Techniki wykorzystywane do realizacji niniejszego programu to: projekcje filmów, odsłuchiwanie nagrań, praca z mapą i pokaz prezentacji multimedialnych.

4.2 Pomoce i środki dydaktyczne.

Dobrze zaplanowane zajęcia, w których są wykorzystywane skuteczne działania nakierowane na dzieci mogą efektywnie wpłynąć na podnoszenie kompetencji językowych oraz usystematyzowaniu wiedzy na temat zwyczajów, obyczajów, tradycji i kultury dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wszystkie czynności realizowane podczas zajęć powinny być urozmaicone o różnorodne i zmienne materiały dydaktyczne.
W celu realizacji niniejszego programu wykorzystywane będą: podręczniki do języka angielskiego z ilustracjami, czasopisma zawierające informacje odnoszące się do kultury, zwyczajów i tradycji mieszkańców wyspy, mapy, plansze, plakaty, ilustracje, nagrania piosenek, gry dydaktyczne.

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY DIAGNOZY.

5.1 Zakładane osiągnięcia.

Realizacja programu odbywa się od września do czerwca. Po tym czasie dziecko powinno posiadać następujące umiejętności:
- zna położenie oraz podział geograficzny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
- potrafi wymienić symbole charakteryzujące kraj
- wie, że jest to wyspa
- wie jak wygląda flaga
- zna nazwy ważniejszych budowli i potrafi je rozpoznać na ilustracjach
- wie, kim jest Elżbieta II
- zna niektóre święta celebrowane
- zna wybrane zwyczaje i tradycje
- rozpoznaje sporty
- zna słownictwo z języka angielskiego określające dany temat

5.2 Propozycje oceny

Poddawanie ocenie dzieci w wieku przedszkolnym jest rodzajem kontroli zdobywanych umiejętności. Sprawdzanie wiedzy powinno odbywać się zawsze w formie zabawy. Jest wiele możliwości, które pozwolą na prawidłową ocenę posiadanych predyspozycji. Niniejszy program zakłada podsumowanie zdobytych wiadomości oraz usystematyzowanie wiedzy poprzez zadawanie zagadek, nazywanie ilustracji oraz rozwiązanie quizu. Ważnym elementem jest nagradzanie dzieci, tak aby każde z nich poczuło się docenione . Nagrodą podsumowującą uzyskaną wiedzę jest wręczenie dyplomu potwierdzającego udział w programie „Podróż do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.