X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43149
Przesłano:
Dział: Wywiad

Wywiad z nauczycielem współorganizującym proces nauczania

Wywiad z nauczycielem współorganizującym proces nauczania

1. Jak Pani wspiera ucznia w sferze kontaktów i umiejętności społecznej?
Do wyzwań przed którym stoi nauczyciel, którzy pod swoją opieką mają dziecko należy nie tylko wsparcie go w procesie dydaktycznym i dostosowanie metod nauczania do jego potrzeb ale również zadbanie o jego integrację społeczną, przeciwdziałanie wtórnym zaburzeniom emocjonalnym poprzez ochronę dziecka przed odrzuceniem i przemocą ze strony rówieśników. W kontakcie z uczniem duże znaczenie ma wspierająca, życzliwa, kreatywna i jednocześnie konsekwentna i przewidywalna postawa nauczyciela.

2. Jakie formy pracy preferuje Pani z uczniem z zespołem Aspergera?
Formy pracy jakie stosuję to przede wszystkim organizacja pracy w parach bądź grupach, wzajemnej pomocy na wypadek niebezpieczeństwa i ograniczanie czasu spędzonego samotnie.

3. Jak Pani wykorzystuje specjalne zainteresowania dziecka ?
Nagradzając, poświęć trochę czasu pytając o jego specjalne zainteresowania (co ucznia interesuje, czym co chciałby robić w przyszłości). Wykorzystuje jego specjalne zainteresowania, by podnieść jego status w grupie. Pozwalam uczniowi na stosowanie własnych metod do rozwiązywania zadań.

4. Dokumentacja nauczyciela wspomagającego taka jak każdego specjalisty?
Każdy specjalista zatrudniony w szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci lub uczniów, objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Ponadto każdą dokumentację badań i czynności uzupełniające prowadzone przez specjalistę powinny być umieszczane w indywidualnej teczce dla dziecka lub ucznia objętego odpowiednio kształceniem specjalnym.

5.Co sprawia dla Pani największą przyjemność i dumę w swojej pracy?
Największą przyjemność i dumę stanowią oczywiście sukcesy, jeżeli każdy z nas – nauczycieli, widzi nawet najmniejszy postęp w rozwoju swojego ucznia to jest szczęśliwy. W naszym przypadku osiągnięciem jest nauczenie dziecka prostej relacji pomiędzy dwojgiem osób np., aby uczeń spojrzał na nas, zakomunikował co go boli, wyraził samodzielnie – czego potrzebuje. W naszym środowisku szkolnym uznalibyśmy to za wielki sukces, zaś u dzieci u których rozwój jest typowy jest to naturalne zjawisko, zupełnie niedoceniane.

6. Czy nauczyciel musi współpracować z rodzicem dziecka niepełnosprawnego?
Obowiązkiem nauczycieli jest bliska współpraca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć bezpośredni dostęp do nauczyciela swojego dziecka.

7. Jak wspiera Pani samodzielną pracę ucznia?
Wspieranie samodzielnej pracy ucznia należy przedstawić zadania w sposób jak najbardziej jasny dla dziecka, podzielenie go na mniejsze etapy, czasem zmniejszenie trudności zadania lub jego skrócenie, można również przedstawić dziecku lub zrobić razem z nim plan wykonania zadania, należy jasno określić, kiedy jest koniec zadania

8.Jak wspiera Pani ucznia w sferze kontaktów i umiejętności społecznych
Pomoc uczniowi w sferze kontaktów i umiejętności polega przede wszystkim na:
-pomoc w sytuacjach przeżywanego stresu poprzez przewidywanie, zapobieganie, rozumienie przyczyn i rozwiązywanie stresujących sytuacji
-chronię dziecko przed przemocą rówieśników
-promuję pomoc koleżeńską i zachowania prospołeczne innych
-obserwuję i pomagam w przypadku trudności w kontaktach społecznych poprzez omówienie sytuacji, wskazywanie zachowań, które byłyby w niej właściwe, znajdowanie rozwiązania i wskazywanie, jak w przyszłości uniknąć podobnych kłopotów
-chwalę ucznia tak często, jak to możliwe, w sposób konkretny opisując to, co zrobił dobrze;

9. Za co odpowiada nauczyciel wpomagający?
Nauczyciel wspomagający odpowiada za następujące działania:
-prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania,
-skuteczność wybranych metod pracy
-całokształt rezultatów pracy
-inne przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze stymulujące rozwój
-za bezpieczeństwo i samopoczucie dzieci oraz stwarzanie korzystej atmosfery podczas pobytu w szkole

10. Jakie są zadania nauczyciela wspomagającego?
Nauczyciel wspomagający realizuje następujące zadania:
prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w programie,
prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych,
udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,
prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do niepełnosprawności ucznia),
uczestniczy w zespole opracowującym IPET.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.