X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43122
Przesłano:
Dział: Regulaminy

"Rodzina razem w kuchni" - regulamin konkursu fotograficznego

PRZEDSZKOLE NR 16 W KOSZALINIE
zaprasza wszystkie przedszkolaki wraz z Rodzicami
do udziału w III konkursu fotograficznego realizowanego
w ramach Miejskiego Programu „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”
„Rodzina razem w kuchni”

Główne założenia konkursu:
- czerpanie radości ze wspólnego gotowania;
- zacieśnianie więzi i relacji rodzinnych;
- poszerzenie wiadomości dotyczących zdrowego żywienia;
- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania;
- budzenie zainteresowania własnym zdrowiem;
- rozwijanie pasji i zainteresowań, w szczególności do gotowania i fotografii;
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat, rodziców i nauczycieli z Przedszkoli z terenu miasta Koszalina.
2. Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie w domu rodzinnym wspólnego gotowania, a następnie sfotografowanie tej chwili. Liczy się pomysł, kreatywność, ujęcie, promocja wspólnego gotowania i zdrowego odżywiania...
3. Technika i format wykonania prac: wywołane lub wydrukowane zdjęcie w dowolnej kolorystyce naklejone na kartkę formatu A4 lub plik jpg wysłany na e-maila: iwka@zbynio.pl
4. Konkurs trwa do 31 stycznia 2020 r. (ostateczna data dostarczenia lub przesłania na e-maila prac do organizatora).
5. Każda praca (na odwrocie lub w opisie e-maila) powinna posiadać metryczkę zawierającą: Imię i Nazwisko dziecka i rodziców (opiekunów prawnych) oraz dane przedszkola do którego uczęszcza dziecka.
6. Prace przechodzą na własność organizatora, a ich dostarczenie jest równoznaczne ze zgodą na publikację na stronie internetowej Przedszkola nr 16 w Koszalinie oraz zorganizowanej w przedszkolu wystawy prac.
7. Oceny prac dokona niezależne jury, a autorzy najciekawszych otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki. O wynikach konkursu powiadomimy pocztą e-mailową .
8. Prace prosimy przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście na adres: Przedszkole nr 16 ul. K. Makuszyńskiego 9 (dawna ul. Szenwalda), 75-442 Koszalin z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY „Rodzina razem
w kuchni”.
9. Pomysłodawcą i realizatorem konkursu jest mgr Iwona Świrska – koordynator Miejskiego Programu „Zdrowo jesz, lepiej żyjesz”.

OŚWIADCZENIE
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie „Rodzina razem w kuchni”
organizowanym przez Przedszkole nr 16 w Koszalinie

1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:

........................................
Imię i nazwisko, klasa

........................................
Nazwa i adres placówki

........................................
Dane rodzica (opiekuna): Imię i nazwisko

2. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych mojego dziecka oraz moich (podanych powyżej) w celu organizacji konkursu fotograficznego „Rodzina razem w kuchni”

3. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej i portalach społecznościowych organizatora konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

4. Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej na stronie internetowej i w portalach społecznościowych organizatora Konkursu.
* Zakreślić właściwe
Oświadczam, że wiem iż wyrażone powyżej zgody mogą być w dowolnym momencie odwołane.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1) Administratorem danych osobowych moich i mojego dziecka Przedszkole nr 16 w Koszalinie, adres siedziby ul. K.Makuszyńskiego 9, 75-442 Koszalin
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zeto.koszalin.pl lub pod adresem administratora
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu fotograficznego „Rodzina razem w kuchni” na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
4) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu
5) Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
6) Jeżeli uważam, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
7) Podanie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału dziecka w konkursie
8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Czytelny podpis rodzica (opiekuna)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.