X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43051
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Wstęp

Po przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu i rozwoju zawodowego nauczyciela oraz skonfrontowaniu wymagań z moją praktyką zawodową, zdecydowałam się, na rozpoczęcie stażu w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
W ciągu najbliższych trzech lat będę podejmowała działania mające na celu spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, służących jednocześnie realizacji podstawowych funkcji szkoły i wynikających z nich zadań.

Poniższy plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie obszarów działań wynikających z rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 20013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających
na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
 Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
 Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu
gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń
Sprawozdanie

Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego
Uczestniczenie w pracach zespołów podnoszących jakość pracy szkoły.
 Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej.
 Aktywny udział w pracach zespołu języków obcych oraz pracach zespołu wychowawczego zgodnie z założeniami szkolnego programu wychowawczego.
 Analiza dokumentacji szkoły: statut, plan pracy szkoły, regulaminy, wewnątrzszkolny system oceniania, program wychowawczo-profilaktyczny, szkolny kodeks zachowań.
 Pełnienie funkcji wychowawcy klasy IV B.
 Współpraca z rodzicami – zebrania, spotkania indywidualne.
 Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zgodnym z potrzebami nauczyciela i szkoły (edukacja techniczna/edukacja dla bezpieczeństwa)

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły tj.:
 udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach dla nauczycieli organizowanych na terenie szkoły,
 udział w konferencjach szkoleniowych i warsztatach metodycznych dotyczących nauczania języka angielskiego,
 ukończenie kursu dla nauczycieli realizujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.
 Opracowanie własnych materiałów do pomiaru wiedzy uczniów.
 Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów – przeprowadzanie testów kompetencji i ich analiza. Aktywny udział we wdrażaniu WSO.
 Przygotowanie i opracowanie egzaminów próbnych z języka angielskiego.
 Przeprowadzenie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (próbnego i właściwego) z języka angielskiego w klasach III.
 Praca w komisjach egzaminacyjnych / konkursowych zlecona przez dyrektora szkoły.
 Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów zdolnych / mających trudności z nauką
 Organizacja konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim – opracowanie procedur, regulaminów, zadań konkursowych, sprawozdania itp.
 Przygotowanie uczniów do różnych konkursów językowych szkolnych i międzyszkolnych.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności
z zakresu nauczanego przedmiotu.
 Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody; wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym
 Stosowanie nowoczesnych metod nauczania – wykorzystanie na lekcjach płyt CD, DVD, tablicy interaktywnej, komputera i Internetu,
 Tworzenie pracowni językowej wyposażonej w biblioteczkę książek i filmów w języku angielskim, słowniki, tablice gramatyczne, czasopisma, prezentacje multimedialne, oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Organizowanie gazetek tematycznych.
 Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych.
 Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej.
 Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą.
 Odwiedzanie językowych stron www oraz portali edukacyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
 Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z zakresu języka angielskiego
 Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
 Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniami (tablica interaktywna, filmy, muzyka, programy interaktywne)
 Motywowanie uczniów do pracy z komputerem.
Wykorzystanie internetu.
 Opublikowanie własnych, ciekawych scenariuszy lekcji z języka angielskiego (z zakresu kultury i tradycji krajów anglojęzycznych) na portalach edukacyjnych np. www.profesor.pl, www.publikacje.edu.pl,
 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli, wymiana informacji z nauczycielami oraz wydawnictwami oświatowymi za pomocą poczty elektronicznej, stron internetowych.
 Poszerzanie własnej wiedzy i umiejętności językowych poprzez korzystanie z portali edukacyjnych związanych z nauką języka angielskiego (www.pearson.pl, www.elt.oup.com, www.swiat-angielskiego.pl). Zachęcanie uczniów do korzystania z wyżej wymienionych stron internetowych.
 Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu (strona MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.ang.pl i innych).
 Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promowania osiągnięć uczniów.
Wykorzystanie technologii komputerowej jako narzędzia pracy.
 Opracowywanie materiałów dydaktycznych (scenariusze zajęć, testy, prezentacje, ankiety, dyplomy, ogłoszenia) przy pomocy komputera.
 Przygotowanie analiz przeprowadzonych diagnoz wiedzy, testów kompetencji, próbnych egzaminów przy pomocy programów komputerowych tj. Word, Excel, Power Point itp.
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera i internetu.
 Udział w kursach, szkoleniach i warsztatach (również tych internetowych)
 Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron www dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
 Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 Prowadzenie konferencji szkoleniowej związanej z fonoholizmem i cyberprzemocą.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
 Przygotowanie scenariuszy lekcji.
 Przeprowadzenie lekcji otwartych.
 Omówienie lekcji z obserwatorami i dyrektorem.
Udział w pracach zespołu języków obcych / zespołu wychowawczego
Czynny udział w spotkaniach zespołu języków obcych poprzez:
 przygotowanie materiałów, opracowanie analiz, wniosków,
 tworzenie rozkładów nauczania,
 prowadzenie lekcji otwartej,
 organizowanie spotkań z nauczycielami języka angielskiego w celu wymiany doświadczeń i prezentacji różnych rozwiązań metodycznych, dyskusja nad ciekawymi materiałami i opracowaniami metodycznymi wspomagającymi pracę nauczyciela, wymiana interesujących materiałów, pomysłów
Prowadzenie otwartych, międzyklasowych konkursów przedmiotowych.
 Współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniu konkursów, wymiana doświadczeń i pomysłów.
 Opracowanie procedur, regulaminów, zadań konkursowych, sprawozdania itp.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie autorskich programów edukacyjnych i wychowawczych
 Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego dla uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego.
 Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań.
 Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu z języka angielskiego „W drodze do Cambridge” dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań.
 Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy.
 Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań.

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

Zdobywanie i poszerzanie wiedzy o egzaminie gimnazjalnym / sprawdzianie ósmoklasisty. Uczestniczenie w szkoleniach związanych z egzaminem gimnazjalnym / sprawdzianem ósmoklasisty.
Pełnienie funkcji egzaminatora gimnazjalnego Uczestnictwo w pracach Komisji Egzaminacyjnej
Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu gimnazjalnego Praca w Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współpraca przy organizacji imprez szkolnych Przygotowywanie imprez okolicznościowych zgodnie z Planem Pracy Szkoły, współpraca z nauczycielami w trakcie przygotowań do różnych uroczystości szkolnych
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów, rozwijanie zainteresowań. Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego:
 Zajęcia wyrównawcze – praca z uczniem słabym
 Praca z uczniem zdolnym – przygotowywanie do konkursów kuratoryjnych oraz innych konkursów przedmiotowych
Zapoznanie uczniów z zagadnieniami kultury i świętami Wielkiej Brytanii
Przygotowanie lekcji tematycznych oraz imprez szkolnych związanych z:
 Halloween,
 Guy Fawkes’ Night,
 Christmas,
 St. Valentine’s Day,
 St. Patrick’s Day,
 Easter.
Współpraca w wydawnictwami: Pearson i Oxford University Press
 Uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach metodycznych.
 Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych (plansze, płyty CD/DVD itp.).
 pozyskiwanie sponsorów i nagród w organizowanych przeze mnie konkursach językowych.
Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
 Przygotowanie uczniów do konkursów językowych organizowanych na terenie gminy Bytom.
 Wymiana pomysłów i doświadczeń z innymi nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

 Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów poprzez ankiety, wywiady środowiskowe itp.
 Integracja zespołu klasowego poprzez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską.
 Zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą np. poprzez uczestnictwo w imprezach szkolnych i klasowych.
Współpraca z policją, strażą miejską, sądem rodzinnym, instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną (MOPR, CIKiPU)
 Zapraszanie przedstawicieli instytucji na wykłady i pogadanki z uczniami.
 Współpraca w zakresie organizacji wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzinom. Pedagogizacja rodziców (zgodnie z Planem Pracy Szkoły) w formie warsztatów, referatów, prelekcji z fachowcami z zakresu psychologii itp.
 Współpraca w zakresie wspierania pracy wychowawczej i opiekuńczej poprzez systematyczne monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
 Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Współpraca z MDK nr 1 i 2 w Bytomiu Zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
 Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
 Identyfikacja problemu. Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
 Propozycje rozwiązania
 Wdrażanie środków zaradczych.
 Współpraca z pedagogiem.
 Korzystanie z literatury fachowej.
Na bieżąco.
Opis i analiza przypadku

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. W związku z tym zastrzega się możliwość jego modyfikacji w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.