X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42980
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Kucharska – nauczyciel matematyki
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2020 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1.

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

ZADANIA
1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
•Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
•Gromadzenie materiałów i dokumentów.
•Przygotowanie projektu sprawozdania.

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
•Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji.
•Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz
ewaluacja ich skuteczności.
•Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania
matematyki oraz czasopisma „ Matematyka w szkole”.
•Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole
ponadgimnazjalnej.

3.Poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
•Uczestniczenie w posiedzeniach rad pedagogicznych (organizacyjnych, klasyfikacyjnych oraz szkoleniowych).
•Ukończenie kursów, warsztatów metodycznych organizowanych przez KPCEN.

4.Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji matematycznej.
•Opracowanie zestawu powtórkowego dla uczniów klas trzecich.
•Sprawdzanie i analiza wyników testu dla klas trzecich sprawdzającego przygotowanie do matury w 2019 r.

5.Opracowanie i wdrażanie planu wychowawczego klasy.
•Opracowanie programu wychowawczego klasy zgodnie z założeniami planu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
•Przeprowadzenie zajęć wychowawczych przy współudziale pedagoga szkoły i innych osób/instytucji wspierających pracę nauczyciela.
•Przygotowanie i organizacja imprez klasowych, oraz wspieranie klasy podczas imprez szkolnych, charytatywnych i ekologicznych, współpraca z SU.

6.Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki.
•Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki.
•Sprawdzanie i analiza egzaminów próbnych maturalnych z matematyki.

5.Ewaluacja własnej pracy.
•Analizowanie własnych działań w oparciu o ankiety ewaluacyjne przeprowadzane wśród uczniów.
•Dokonywanie oceny skuteczności swoich działań dydaktycznych w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

ZADANIA, FORMY REALIZACJI

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. •Sporządzanie materiałów do pracy (scenariusze, plany metodyczne i wynikowe, prace klasowe, testy, ankiety, sprawozdania, komunikaty, dyplomy).
•Tworzenie zestawu zadań powtórkowych w programie LaTeX.
•Prowadzenie dokumentacji klasowej i szkolnej za pomocą dziennika elektronicznego.

2.Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
•Systematyczne korzystanie z Internetu w celu zdobywania informacji i pogłębiania wiedzy, np. www.cke.edu.pl, www.literka.pl, www.cen.bydgoszcz.pl, www.oke.gda.pl, www.nowaera.pl,
www.awansnet.pl, www.profesor.pl, itp.

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA, FORMY REALIZACJI

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.
•Konsultacje i wymiana doświadczeń pedagogicznych z nauczycielami matematyki z mojej szkoły i innych szkół.
•Przeprowadzenie zajęć otwartych z matematyki wykorzystując urządzenia multimedialne - lekcje koleżeńskie dla zainteresowanych nauczycieli (szczególnie nauczyciela stażysty).
•Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
•Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom.

2.Praca w zespole przedmiotowym.
•Udział w pracach zespołu matematycznego podczas tworzenia planów pracy, opracowywania analiz egzaminów próbnych i maturalnych oraz pisania rozkładów materiału.

3.Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych.
•Umieszczenie na stronie internetowej szkoły zestawu zadań powtórkowych dla klasy IV.
•Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

ZADANIA, FORMY REALIZACJI

1.Praca w zespole egzaminatorów.
•Sprawdzanie pisemnej część egzaminu maturalnego z matematyki.
•Rozwiązywanie zadań maturalnych na www.moodle.oke.gda.pl.
W trakcie stażu po powołaniu przez OKE

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA, FORMY REALIZACJI

1.Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych i klasowych.
•Organizowanie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego:
 Dzień Chłopaka
 Mikołajki
 Wigilia itp.

2.Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych
•Przeprowadzenie w szkole konkursu „Recytacja liczby Pi” .
•Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Międzynarodowego. Konkursu Matematycznego „Kangur”.

3.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
•Organizacja wycieczek klasowych i wyjść do kina.
•Opieka nad uczniami w czasie wyjść pozaszkolnych.
W trakcie stażu

4.Pełnienie funkcji wychowawcy
•Rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków wychowawcy.
•Pozytywne oddziaływanie na wychowanków poprzez rozmowy, wycieczki, diagnozowanie problemów.
•Prowadzenie zebrań z rodzicami, pedagogizacja rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami.

5.Udział w pracach zespołów nadzorujących.
•Pełnienie roli przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego w czasie egzaminów maturalnych lub potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Terminy wyznaczone przez CKE

6.Aktywny udział w promocji szkoły.
•Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły.
Co rocznie w kwietniu

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIA, FORMY REALIZACJI

1.Współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami.
•Współpraca z pedagogiem, biblioteką szkolną, Samorządem Szkolnym, z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bydgoszczy, z Policją. W trakcie stażu

2.Podejmowanie wraz z uczniami zadań mających na celu pomoc ludziom w trudnej sytuacji.
•Uczestniczenie w akcji charytatywnej „ Szlachetna paczka”.
•Zbiórka żywności dla uczniów z najuboższych rodzin. Grudzień 2017-2019

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIA, FORMY REALIZACJI

1.Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży.
•Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
•Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki. Cały okres stażu

2.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
•Dostosowanie wymogów edukacyjnych do możliwości uczniów, udzielanie wsparcia, indywidualizacja pracy.
•Opieka nad uczniem uzdolnionym poprzez zachęcanie go do udziału w konkursach, udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz wykonywania zadań i ćwiczeń wykraczających poza ramy programowe.
•Utrzymywanie stałych kontaktów z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami w celu rozwiązywania bieżących spraw i problemów uczniów.

3.Analiza dwóch przypadków wychowawczych, propozycje rozwiązania problemu, efekty działania i wnioski.
•Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków:
Przypadek 1 „Uczeń „uzdolniony””
Przypadek 2 „Uczeń z trudnościami w nauce”.

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.