X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42973
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Sylwia Kulik – Dzik

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowany na podstawie:
Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 ze zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650)
Art. 9 – 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. – o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1287) – przepisy przejściowe.

Imię i nazwisko: Sylwia Kulik – Dzik
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 40 im. Żaczka, ul. Licznerskiego 2, 10 -721 Olsztyn
Stanowisko: Nauczyciel mianowany

Wykształcenie:
• Jednolite Studia Magisterskie, kierunek: pedagogika w zakresie pedagogiki społecznej, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
• Kwalifikacyjne czterosemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie
• Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
• Kwalifikacyjne trzy semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie
Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
• Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
Cele:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowe w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych.

Zgodnie z § 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Lp. Zadania Formy realizacji Terminy realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego  Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa. oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.  I semestr roku szkolnego 2019/2020
 Wrzesień 2019
 Okres stażu  Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
 Plan rozwoju zawodowego
 Zaświadczenia
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.  Wrzesień 2019
 Wrzesień 2019
 Okres stażu

 Na koniec każdego semestru  Wniosek o rozpoczęcie stażu
 Plan rozwoju zawodowego
 Dokumentacja
 Sprawozdanie z realizacji planu
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy  Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.  Okres stażu  Scenariusze zajęć
4. Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.  Okres stażu  Zaświadczenia
 Referaty
 Wykaz interesujących książek
 Wykaz stron internetowych
 Materiały, pomoce, zdjęcia
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola  Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka oraz kart diagnozy logopedycznej i integracji sensorycznej dzieci.
 Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno - wychowawczej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Pisanie protokołów.
 Opracowanie zgodnie z aktualnymi przepisami Statutu Przedszkola.
 Inne.  Okres stażu  Dzienniki zajęć
 Plany współpracy
 Teczka obserwacji dzieci
 Plany pracy
 Semestralne sprawozdania
 Protokoły
 Statut Przedszkola
6. Wykorzystanie nowatorskich metod i form pracy  Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, klocków Froebla itp.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
 Organizowanie i uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach itp. – rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
 Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz przez inne placówki.  Okres stażu  Scenariusze zajęć
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci
 Zaświadczenia
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc użyteczności publicznej np. Biblioteka Miejska Abecadło , poczta, straż pożarna itp.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie.
 Współpraca z logopedą, terapeutą pedagogicznym, psychologiem
 Współpraca z Biblioteką Miejską Abecadło w związku z kampanią społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” oraz udziałem w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”.  Okres stażu  Notatki
 Zdjęcia
 Adnotacja w dzienniku

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.  Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.  Okres stażu  Zdjęcia
 Podziękowania
9. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy dydaktyczno - wychowawczej  Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
 Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli.  Okres stażu  Dokumentacja rozporządzeń
 Notatki własne
10. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy  Opracowywanie planów wychowawczo - dydaktycznych, scenariuszy zajęć, sprawozdań.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
 Tworzenie prezentacji multimedialnych.
 Wykorzystanie tablicy multimedialnej w codziennej pracy: gry edukacyjne, filmy edukacyjne, program WorkSpace.
 Wykorzystanie tablicy multimedialnej i programów logopedycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapeutycznych.  Okres stażu  Plany zajęć
 Wzór dyplomu
 Prezentacje
 Zdjęcia
11. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.  Okres stażu  Płyty CD
 Zdjęcia
12. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym  Opracowanie dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym za pomocą komputera.  Okres stażu  Teczka awansu zawodowego
13. Wykonywanie czynności dodatkowych.  Prowadzenie gazetki dla rodziców.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
 Udział w komisji socjalnej
 Udział w zespole Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 Organizowanie teatrzyków na terenie przedszkola  Okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
 Scenariusze uroczystości
 Zdjęcia
 Protokoły
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami  Prowadzenie zajęć otwartych dla młodszych stażem nauczycieli.
 Sprawowanie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych – pomoc w prawidłowym przebiegu stażu lub praktyk pedagogicznych.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (np. wychowawczych, opracowywanie dokumentów).
 Udostępnianie młodszym stażem nauczycielom scenariuszy, pomocy dydaktycznych, wysyłanie scenariuszy zajęć do wglądu dla innych nauczycieli, np. przedszkola.edu.pl, edux.pl, 45 minut.pl, profesor.pl, .nauczyciele przedszkola, przedszkola – świat, wychowanieprzedszkolne.pl.
 Opublikowanie w portalu internetowym „Bliżej Przedszkola” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.  Okres stażu  Scenariusze zajęć
 Informacja dyrektora o powierzonej funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych
 Rozmowy
 Adresy stron internetowych
2. Rozwijanie współpracy z nauczycielkami z innych grup  Opracowanie i poprowadzenie rady szkoleniowej dla grona pedagogicznego w ramach WDN.
 Wymiana informacji na temat aktywizujących metod pracy.
 Dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi w trakcie kursów i szkoleń.
 Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Okres stażu  Referat
 Potwierdzenie Dyrektora
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć przy tablicy multimedialnej na interesujące dzieci tematy.
 Diagnozowanie dzieci pod względem wad wymowy
 Diagnozowanie dzieci pod względem zaburzeń integracji sensorycznej  Okres stażu  Scenariusze zajęć
 Bieżące obserwacje
 Karty pracy
 Karty obserwacji
 Karty diagnozy logopedycznej
 Karty diagnozy SI
2. Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami  Prowadzenie zajęć wyrównujących i korygujących wszechstronny rozwój dziecka.
 Prowadzenie terapii logopedycznej
 Prowadzenie zajęć z elementami terapii integracji sensorycznej  Okres stażu  Karty obserwacji
 Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
 Dziennik pomocy psychologiczno –pedagogicznej
 Karty badania mowy dzieci
 Karty diagnozy SI
3. Praca z dzieckiem zdolnym  Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach(plastycznych, recytatorskich).
 Przygotowywanie materiałów edukacyjnych wykraczających poza podstawę programową, prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie zainteresowaniami dziecka zdolnego.
 Prowadzenie zajęć logorytmicznych w ramach rozwijania uzdolnień dzieci.  Okres stażu  Dyplomy, podziękowania
 Dziennik zajęć logorytmicznych
4. Współpraca z różnymi instytucjami.  Nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską Abecadło w związku z kampanią społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom oraz udziału w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”
 Nawiązanie współpracy z Domem Małego Dziecka.  Okres stażu  Zdjęcia
 Zapisy w dzienniku
5. Organizacja konkursów  Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z innymi nauczycielami konkursów.  Okres stażu  Regulaminy, zdjęcia
6. Udział w akcjach charytatywnych  Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
 Zorganizowanie akcji charytatywnej „Dzieci Dzieciom”.  Okres stażu  Zdjęcia
7. Realizacja dodatkowych programów edukacyjnych, profilaktycznych  Realizowanie programów i projektów proponowanych przez przedszkole i inne instytucje.
 Realizacja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”
 Realizacja projektu w ramach ubiegania się o Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”  Okres stażu  Zdjęcia
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1. Opracowanie innowacji pedagogicznej z terapii integracji sensorycznej połączonej z logopedią  Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej z terapii integracji sensorycznej połączonej z logopedią „Logo- sensoryka dla smyka”
 Okres stażu  Program
 Zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.
 Przygotowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego  Okres stażu  Scenariusze zajęć dydaktycznych
 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem stażystą
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych

 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów.  Okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
3. Pełnienie zadań przewodniczącego zespołu z Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  Aktywny udział w spotkaniach zespołu Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.  Okres stażu  Adnotacje w dzienniku
 Zaświadczenia
 Zdjęcia

• Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

mgr Sylwia Kulik – Dzik

Zatwierdzam do realizacji

Olsztyn, dn.
........................................
podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.