X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42963
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Anna
STANOWISKO: nauczyciel języka angielskiego
MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2019
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2022

PLAN MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE W TRAKCIE REALIZACJI PODLEGAĆ MODYFIKACJI
I Czynności Organizacyjne

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-śledzenie zmian w aktach prawnych dotyczących awansu zawodowego
- napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego - IX 2019

- okres stażu

- IX 2019 - notatki, wydruki, zgromadzone materiały

- wniosek
- plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji zadań planu rozwoju zawodowego - założenie teczki ,, Awans zawodowy”
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - IX 2019
- okres stażu - zaświadczenia, dyplomy, programy, scenariusze, testy, publikacje internetowe itp.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - analiza dokonanych podczas stażu działań oraz przegląd zgromadzonych materiałów
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- V, VI 2022

- V, VI 2022

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO NA PODSTAWIE
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

II ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
§ 8 ust. 3 pkt 1.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną - samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej

- zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez stosowanie nowych metod oraz narzędzi w codziennej pracy z uczniami
- okres stażu

- okres stażu na większości lekcji
- zaświadczenia, potwierdzenia, dyplomy

- przykładowe scenariusze lekcji

Przeprowadzenie wśród
uczniów badań diagnostycznych
- badanie przyrostu umiejętności językowych poprzez testy diagnozujące, korzystanie z diagnoz na platformie wydawnictwa - okres stażu - przykładowe testy, wydruki raportów, opracowania i wnioski z diagnoz
Rozwijanie kompetencji
językowych wśród
uczniów - stosowanie aktywizujących metod nauczania np. praca w parach, burza mózgów, praca metodą projektu, gry dydaktyczne itp.
- okres stażu - przykładowe scenariusze lekcji
Poszerzanie wiedzy oraz
rozwijanie zdolności językowych
uczniów - korzystanie z platformy do nauki słówek

- korzystanie z programu oraz aplikacji do zadań online - rok szkolny 2019/2020

- okres stażu na poszczególnych lekcjach - wydruki raportów

- przykładowe scenariusze lekcji

Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów - stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami oraz innymi podmiotami

- wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela

- wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa
- okres stażu - maile, spis portali, zgromadzone dokumenty, notatki własne
Organizacja warsztatu
pracy przy użyciu technik
komputerowych - przygotowywanie testów, sprawdzianów, kartkówek techniką komputerową

- tworzenie scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, kart pracy, prezentacji multimedialnych itp.

- okres stażu - testy, kartkówki, ćwiczenia, karty pracy, konspekty, scenariusze, prezentacje multimedialne

Wykorzystywanie
urządzeń i programów
multimedialnych w pracy dydaktyczno-
wychowawczej - korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów oraz smartfonów

- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, platformy wydawnictwa, Internetu oraz aplikacji

- korzystanie z dziennika elektronicznego Vulcan
- okres stażu - scenariusze lekcji, zgromadzone materiały, zapisy w e-dzienniku

§ 8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami - przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych na kursach doskonalących, konferencjach, szkoleniach

- współpraca z innymi nauczycielami w organizowaniu uroczystości szkolnych, apeli, konkursów

- aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli, wykładów, referatów w ramach zespołu przedmiotowego itp.
- okres stażu

- okres stażu

- okres stażu

- notatki

- przykładowe scenariusze, potwierdzenie dyrekcji

- protokoły z posiedzeń, potwierdzenia nauczycieli

Udostępnianie innym nauczycielom opracowanych materiałów - dzielenie się z innymi nauczycielami przygotowanymi materiałami, testami, kartami pracy, scenariuszami zajęć

- udostępnienie na stronie internetowej „Planu Rozwoju Zawodowego”

- okres stażu

- rok szkolny 2019/2020 - potwierdzenia nauczycieli

- publikacja w Internecie
Pomoc innym nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez upowszechnianie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy
- obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli

- prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli

- dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu

- pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera i programów komputerowych
- okres stażu

- scenariusze lekcji, potwierdzenia

Prowadzenie zajęć
otwartych Przeprowadzenie otwartych zajęć z języka angielskiego lub otwartych zajęć wychowawczych dla zainteresowanych nauczycieli rok szkolny
2019/2020,
2020/2021 oraz
2021/2022 - scenariusze lekcji, wpis do e-dziennika Vulcan, potwierdzenia nauczycieli, końcoworoczne sprawozdanie z realizacji planu

III § 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Organizacja konkursów - opracowywanie regulaminów konkursów szkolnych
- organizacja i przeprowadzanie konkursów szkolnych

-współorganizowanie powiatowego konkursu FunLand
- okres stażu

- rok szkolny 2019/2020 - protokoły, regulaminy, przygotowane materiały

- protokoły, regulaminy, przygotowane materiały
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
- współorganizacja uroczystości i imprez szkolnych - okres stażu - potwierdzenie dyrektora
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - fakultety przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (według potrzeb w danym roku szkolnym)

- okres stażu - zapisy w dzienniku

III Realizacja co najmniej dwóch z czterech zadań wymienionych w rozporządzeniu
§ 8 ust. 4 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowanie i wdrożenie
innowacji pedagogicznej - opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej w klasie ósmej
-Technologia informacyjna przyszłością nauki i nauczania języka angielskiego. - rok szkolny 2019/2020, okres stażu na poszczególnych lekcjach
- wydruki raportów, przykładowe scenariusze lekcji

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Realizowanie zadań egzaminatora z polecenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
- ukończenie kursu na egzaminatora OKE
- udział w pracach OKE - 2019-2022 -
według potrzeb - świadectwo ukończenia kursu
- zaświadczenie z OKE
Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub opiekuna praktyk pedagogicznych - pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

- pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych - okres stażu – według potrzeb

- okres stażu – według potrzeb - potwierdzenie dyrekcji i nauczyciela odbywającego staż

- potwierdzenie dyrekcji i osoby odbywającej praktyki

Pełnienie funkcji
przewodniczącego
zespołu nauczycieli
- pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Języków Obcych - okres stażu - protokoły

Opracowała:

Anna

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.