X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42894
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Izabeli Mola
nauczycielki wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Czechowicach – Dziedzicach
ubiegającej się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Izabela Mola
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Publiczne nr 5
ul. Chrobrego 1
43 – 502 Czechowice - Dziedzice
Dyrektor: mgr Bożena Kuś
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.
Posiadane kwalifikacje:
 Magister Pedagogiki Ogólnej o specjalności: Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej;
 Studia podyplomowe : Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 Studia podyplomowe: Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki.

Cel główny:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cel szczegółowy:
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019

Cały okres stażu  Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.
2. Odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
 Analiza własnej pracy.
 Doskonalenie warsztatu pracy.
 Gromadzenie dokumentacji
w formie elektronicznej lub papierowej.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

 Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Na bieżąco
Cały okres stażu
Czerwiec 2022

 Gromadzenie dokumentów:
sprawozdań, zaświadczeń,
scenariuszy zajęć i imprez.
 Sprawozdanie z realizacji planu.
 Ocena dorobku zawodowego.
 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.

 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.

 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, gazetki itp. Cały okres stażu

 Zaświadczenia.

 Potwierdzenie dyrektora.
 Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych.

 Środki dydaktyczne.

2. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, burza mózgów, drama, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne itp.
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. – Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Cały okres stażu
 Scenariusze zajęć i uroczystości.

 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.

 Zaświadczenia.

 Potwierdzenie Dyrektora.

3. Stworzenie warunków do działalności twórczej, rozwijania zainteresowań, pobudzania aktywności dzieci.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. poczta, Izba Regionalna itp.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 Współpraca z Czechowickim Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, Nadleśnictwem Bielsko - Biała - udział w konkursach, akcjach, przeglądach.
Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku.
 Strona internetowa przedszkola, fb.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki
komputerowej
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, planów, przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Wyszukiwanie tekstów piosenek, wierszy, przedstawień itp.
Cały okres stażu
 Zdjęcia, środki dydaktyczne,
karty pracy,
dokumentacja przedszkolna,
dyplomy, ogłoszenia,
podziękowania.

5. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola, fb.
 Aktualizowanie strony internetowej i funpage na facebooku.
 Publikowanie sprawozdań z imprez okolicznościowych przedszkola.
 Zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
 Strona internetowa przedszkola i fb.

6. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
 Tworzenie prezentacji multimedialnych na zajęcia,
 Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy
dydaktycznych (płyty CD, DVD, – wykorzystywanie w pracy z
dziećmi).
Cały okres stażu

 Prezentacje multimedialne
płyty DVD, CD

7. Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów.  Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, itp.
 Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela przedszkola.
 Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji, ofert wydawnictw oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne.
Cały okres stażu

8. Publikacja materiałów w Internecie
 Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego EDUX.PL Październik 2019
 Zaświadczenie

9. Podnoszenie własnych kompetencji cyfrowych  Udział projekcie edukacyjnym: „Mały miś w świecie wielkiej literatury” organizowanym przez Wydawnictwo MAC S.A. – rejestracja poprzez stronę internetową, w ramach realizacji poszczególnych etapów projektu - generowanie certyfikatów, dyplomów, podziękowań, dostęp do plików z materiałami niezbędnymi do realizacji projektu na stronie www.
 Udział w e – konferencjach poruszających aktualne, najistotniejsze kwestie związane z edukacją wczesnoszkolną, przedszkolną i wychowaniem najmłodszych.
- rozwój i kształcenie się przed ekranem komputera.
Wrzesień 2020– maj 2021
 Zaświadczenia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego.
 Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.

 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach internetowych scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne.
Cały okres stażu
 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.
 Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Cały okres stażu
 Referaty.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
 Przygotowanie zajęć otwartych.
 Zapraszanie stażystów i nauczycieli kontraktowych na zajęcia.
Cały okres stażu
Według potrzeb
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
 Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.
 Współorganizowanie kiermaszów świątecznych, festynów.
 Zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola.
 Redagowanie pism do sponsorów.
 Udział w zbieraniu funduszy na nowy plac zabaw.
Cały okres stażu

Rok szkolny 2019/2020
 Potwierdzenie Dyrektora
2. Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.
 Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Miasta, poczta, itp.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak policjant itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Współpraca z logopedą.
 Współpraca z Miejskim Domem Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.
 Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną - oddział dziecięcy.
 Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym (zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej przedszkola, fb, organizowanie festynów przedszkolnych, dni otwartych, udział w przeglądach , konkursach organizowanych poza przedszkolem). Cały okres stażu  Plan współpracy.

 Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, strona internetowa.

 Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, strona internetowa.

 Scenariusze, zdjęcia, dyplomy.

3. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.

 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych, działaniach na rzecz przedszkola.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Cały okres stażu
 Plan współpracy.
 Lista obecności.
 Sprawozdania, referaty.
 Lista kontaktów indywidualnych.
 Strona internetowa przedszkola.

 Scenariusze zajęć.
 Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

4. Udział w różnego rodzaju akcjach.
 Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach np. "Wkręć się w pomaganie" - zbieramy nakrętki /ogólnopolska akcja czy akcja ekologiczna ”Sprzątanie świata - Polska”.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie dyrektora.

5. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
 Spotkania z ciekawymi ludźmi.
 Zorganizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
 Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach.

 Realizowanie projektów edukacyjnych wzbogacających dzieci w nową wiedzę i umiejętności.
 Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek przedszkolnych (Źorskie Centrum Regionalne, Chlebowa Chata w Górkach Wielkich, Błonia – Beskid Śląski i inne).
Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas narad pedagogicznych
 Adnotacje w dzienniku.
 Strona internetowa przedszkola.
 Zdjęcia.

 Potwierdzenie Dyrektora.

 Karta wycieczki.
 Wpis do dziennika.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
 Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu edukacji regionalnej pt. „Moja mała ojczyzna”.
 Opracowanie i wdrożenie projektu – „Sensoplastyka dla smyka”.
 Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego pt. „Czytamy z misiem Krzysiem”.
 Wdrożenie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego - „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”.
 Opracowanie i wdrożenie innowacji metodyczno-organizacyjnej „NASZ WSPÓLNY DOM”.
 Współtworzenie i współorganizowanie innowacji metodyczno – organizacyjnej „Dzień Dyni”.
 Wdrożenie projektu edukacyjnego: „Mały miś w świecie wielkiej literatury” Wydawnictwa MAC S.A. Rok szkolny 2019/2020
oraz 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020

Październik 2019

Rok szkolny 2020/2021
 Program i inna dokumentacja z nimi związana.

 Projekt i dokumentacja z nim związana
 Projekt i dokumentacja z nim związana

 Projekt i dokumentacja z nim związana

 Innowacja i dokumentacja z nią związana

 Innowacja i dokumentacja z nią związana

 Projekt i dokumentacja z nim związana

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
 Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
Cały okres stażu

 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.

2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
 Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
Cały okres stażu
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

3. Organizacja konkursów i różnego rodzaju akcji.
 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych.
 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych w np.: Oddziale Dziecięcym MBP w Czechowicach, MDK – u i w innych miejscach.
 Włączanie się do różnego rodzaju akcji (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt itp.).
Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku.
 Strona internetowa przedszkola, fb.
 Zdjęcia.

 Zaświadczenia.

4. Praca w zespole nauczycieli.
 Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

........................................ ........................................
Miejscowość i data Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.