X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42824
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż Magdalena Kałuża
Nazwa i adres przedszkola Miejskie Przedszkole nr15 im JP II
ul. Michałowskiego 32 42-200 Częstochowa
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu 31.05.2022 r.

Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)

Plan został zatwierdzony dnia........................................ ........................................

podpis dyrektora

§8 ust. 3 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących Wykorzystywanie na zajęciach m.in. takich metod jak:
• zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty
• origami
• gry dydaktyczne
• burza mózgów
cały okres stażu
 scenariusze zajęć

2. Prowadzenie zajęć z pomocą urządzeń multimedialnych oraz nośników audiowizualnych
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi tablicy interaktywnej, projektora, odtwarzacza DVD, kamery, robot
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu
cały okres stażu
 scenariusze zajęć

3. Wykorzystanie w pracy z dziećmi urządzeń informatycznych
 Wykorzystanie w pracy z dziećmi komputera, tabletu, smartfona, scanera, drukarki, kserokopiarki
cały okres stażu
 scenariusze zajęć
 dokumentacja nadzoru pedagogicznego

4. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć,
- korzystanie z tablicy interaktywnej
- Opracowywanie materiałów na stronę internetową przedszkola i prowadzenie strony internetowej Cały okres stażu
Cały okres stażu
Na bieżąco, cały okres stażu

§8 ust. 3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób potwierdzenia realizacji

1. Opublikowanie na grupie portalu społecznościowego zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
 Publikacja na grupie portalu społecznościowego zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.
 Publikacja w Internecie.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
 Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy
– scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
 Publikacja w Internecie.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
cały okres stażu - scenariusze, adnotacje w dzienniku

4. Dzielenie się swoimi zasobami
 umieszczanie ciekawych scenariuszy na stronie internetowej przedszkola/szkoły
 udostępnianie ciekawych pomysłów na portalach internetowych dla nauczycieli przedszkola
 udostępnianie kart pracy, scenariuszy nauczycielom pracującym w tym samym przedszkolu
 pomoc w tworzeniu dekoracji
cały okres stażu
 strona internetowa przedszkola
 wpisy na portalach społecznościowych
 scenariusze zajęć

5. Udział w pracach zespołów zadaniowych/przedmiotowych
 działalność w zespołach np. do spraw ewaluacji, diagnozujący,
cały okres stażu
 zapisy w protokołach
z zebrań rady pedagogicznej
 plany pracy zespołów
 sprawozdania

§ 8 ust. 3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Podjęcie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku
 podjęcie systematycznej współpracy np.: z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, bezpieczeństwa (straż pożarna, policja), zdrowia (sanepid, przychodnie zdrowia, fundacje, organizacje pozarządowe), instytucjami kultury (biblioteki, ośrodki kultury)
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania

2. Podejmowanie działań charytatywnych, ich organizacja na terenie przedszkola i w najbliższym środowisku
 organizacja zbiórek żywności we współpracy z Stowarzyszenie z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie,
 udział w akcji Góra Grosza, zbiórka nakrętek, baterii itp.
 współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
cały okres stażu
 zdjęcia
 podziękowania

3. Wykorzystywanie oryginalnych form współpracy z rodzicami
- organizacja warsztatów dla rodziców
 organizacja konkursów o różnorodnej tematyce
cały okres stażu
 zdjęcia

4. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
- Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
- Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
Cały okres stażu
-Adnotacje w dzienniku zajęć
- podziękowania, dyplomy
- Zdjęcia

5. Organizacja uroczystości przedszkolnych/szkolnych
 organizacja Dnia Marchewki, Dnia Ziemi, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dni Rodziny
cały okres stażu
- zdjęcia, podziękowania, scenariusze

6. Organizacja konkursów
 organizacja konkursów wiedzy, plastycznych, recytatorskich, zawodów sportowych – wewnątrzprzedszkolnych oraz międzyprzedszkolnych
Cały okres stażu
- zdjęcia,
- podziękowania,
- regulaminy,
- dyplomy

7. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego
 wykorzystanie zdobytej wiedzy w poszerzaniu oferty edukacyjnej, wychowawczej przedszkola,
 udział w kursach, konferencjach, szkoleniach,
 systematyczne śledzenie stron internetowych przydatnych w pracy zawodowej, edux,pl profesor,pl Cały okres stażu
- zaświadczenia,
- dyplomy

8. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
Cały okres stażu
- Adnotacje w dzienniku,
 Zdjęcia.

9. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły
 prowadzenie rekrutacji do Przedszkola
Cały okres stażu
 Strony internetowe

§8 ust 3 pkt 4a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Opracowanie innowacyjnego lub programu własnego
 opracowanie programu własnego ......
 opracowanie innowacji na temat „Czytanie to miłego czasu spędzanie” 01.09.2020-30.06.2022
01.09.2019-30.06.2020
 dokumentacja innowacji, programu własnego

§8 ust. 3 pkt 4b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela
- konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Sposoby dokumentowania

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
 opieka nad nauczycielem stażystą odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego
 pomoc w opracowaniu planu rozwoju
 prowadzenie zajęć dla nauczyciela
 obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela
 omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć
w ciągu całego stażu
 kontrakt
 scenariusze zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.