X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42714
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2019/20

Na okres: nauki w klasie IV Szkoły Podstawowej

I Metryczka
Imię i nazwisko ucznia:
Klasa: IV Szkoły Podstawowej
Data urodzenia:
Orzeczenie:
Rozpoznanie: autyzm
Data wydania:
Numer:
Kto wydał: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rzeszowie
Na jaki okres: na czas II etapu edukacyjnego
Zalecenia zawarte w orzeczeniu:
Zapewnienie uczniowi odpowiednich warunków i form wsparcia poprzez:
- stosowanie zasady indywidualizacji pracy i stałej, bezpośredniej pracy z uczniem,
- stosowanie zasady przystępności (stopniowanie trudności, dostosowanie materiału nauczania, metod kształcenia i środków dydaktycznych do poziomu rozwoju i możliwości ucznia),
-zastosowanie metod, które skupiają uwagę na tym, co w danej chwili uważa się za najważniejsze,
- zapewnienie stałego rytmu dnia, uprzedzanie o planowanych zmianach w dotychczasowym porządku zajęć,
- przekazywanie i sprawdzanie wiedzy w okolicznościach sprzyjających koncentracji uwagi (ograniczenie ilości bodźców),
- przedstawienie na początku lekcji planu, kolejności poszczególnych etapów, w przypadku zmiany wcześniejsze poinformowanie o tym,
- wzmocnienie przekazu słownego polecenia poprzez powtórzenie go bezpośrednio do ucznia, zwracając się po imieniu i jednocześnie nawiązując kontakt wzrokowy,
- prezentowanie materiału na konkretnych przykładach, zanim zostanie podane bardziej ogólne twierdzenie,
- unikanie metafor i przenośni, ewentualnie wyjaśnianie ich,
- w sytuacji zwiększonego napięcia emocjonalnego, zapewnienie uczniowi możliwości wyłączenia go ze stresującego wydarzenia, poprzez znalezienie osób i miejsc dających poczucie bezpieczeństwa,
- stosowanie dużej liczby pochwał, które pomogą kształtować pożądane zachowania.
Zapewnienie odpowiednich warunków i form pracy pozwoli na dalszy rozwój potencjalnych możliwości ucznia oraz nabywanie przez niego nowych umiejętności społecznych. Ponadto zapobiegnie różnorodnym wtórnym dysfunkcjom i nieprawidłowościom rozwojowym.
Zachodzi potrzeba zapewnienia indywidualnego wsparcia ucznia ze strony nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalisty, w celu współorganizowania procesu kształcenia (np. budowaniu właściwych relacji, wskazywaniu adekwatnych form reagowania).

II Cele
1. Edukacyjne:
Wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego
2. Rozwojowe:
- uczeń przestrzega norm i zasad społecznych,
- nawiązuje i podtrzymuje prawidłowe relacje społeczne,
- kontroluje swoje emocje,
- jest elastyczny w myśleniu,
- rozumie przekaz komunikacyjny wypowiedzi

3. Terapeutyczne:
- uczeń przestrzega zasad współpracy w grupie oraz ogólnie przyjętych zasad pracy obowiązujących wszystkich uczestników,
- uwzględnia potrzeby i odczucia innych osób w kontaktach interpersonalnych,
- zna i stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami,
-adekwatnie wyraża swoje odczucia, emocje i potrzeby,
- zna sposoby proszenia o wyjaśnienie lub pomoc w momencie dezorganizacji,
- dostosowuje się do zmian w otoczeniu, planie dnia, itp.,
-rozumie perspektywę myślenia innej osoby,
- potrafi wymienić swoje mocne strony i angażuje się w zajęcia, w których może wykorzystać swoje zdolności,
- w trakcie lekcji koncentruje się na prezentowanym materiale,
- podejmuje dalszą pracę pomimo napotykanych trudności,
- inicjuje i prowadzi dialog z rówieśnikami i dorosłymi,
- prawidłowo odczytuje komunikaty niewerbalne

III. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (metody i formy pracy)
1. Warunki zewnętrzne – w tym stanowisko pracy:
- uczeń siedzi w pierwszej ławce, w miejscu łatwo dostępnym dla nauczyciela,
- w miarę możliwości należy ograniczyć działanie bodźców rozpraszających (wizualnych, dźwiękowych, zapachowych)
2. Prace domowe:
- sprawdzanie przez nauczyciela, czy uczeń zapisał i rozumie, jaką pracę, i w jakim terminie ma wykonać,
- w razie potrzeby uczeń może mieć zmniejszoną ilość pracy domowej
3. Egzekwowanie wiedzy:
- podczas wypowiedzi ustnych, stosowanie wsparcie w postaci dodatkowych pytań i wskazówek naprowadzających, które będą porządkować uzyskiwane odpowiedzi i nie dopuszczą do zmiany tematu wypowiedzi,
- upewnienie się czy uczeń prawidłowo rozumie polecenie,
- wspieranie podczas redagowania wypowiedzi ustnych, np. podpowiadanie brakujących słów,
- podczas prac pisemnych, w razie potrzeby, dostosowanie formy zadań do możliwości ucznia
4. Ocenianie:
- ocenianie zgodne z zasadami obowiązującymi w szkole z uwzględnieniem aktywności ucznia i wysiłku włożonego w wykonanie zadania,
5. Sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne:
- stosowanie wizualnych pomocy dydaktycznych (rysunki, plansze, schematy, multimedia, konstrukcje przestrzenne),
- umożliwienie korzystania z komputera (w razie potrzeby), oraz innych urządzeń elektronicznych

Zakres dostosowań form i metod pracy – zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących poszczególne przedmioty
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia,
- pomoc w nabywaniu przez ucznia umiejętności organizacyjnych i umiejętności uczenia się,
- dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia,
- stosowanie zasady polisensoryczności i wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, aby wzbudzić i utrzymać zainteresowanie oraz skupienie ucznia na zajęciach,
- porządkowanie zadań do wykonania i motywowanie ucznia,
- jasne określenie oczekiwań,
- stosowanie jasnych komunikatów i poleceń w prostej formie,
- przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób najbardziej konkretny,
- wydłużanie (w razie potrzeby) czasu sprawdzianów i prac klasowych,
- wyróżnianie treści ważnych (za pomocą gestu, słowa, wizualnie),
- włączanie ucznia do zadań zespołowych,
- okazywanie akceptacji i życzliwości,
- obserwowanie i wspieranie w przypadku trudności w kontaktach społecznych – omawianie sytuacji, wskazywanie zachowań niewłaściwych, wspólne znajdywanie rozwiązań i sposobów unikania kłopotów w przyszłości,
- wykorzystywanie mocnych stron i zainteresowań ucznia w celu zwiększenia motywacji,
- nagradzanie indywidualne i na forum klasy, w celu podnoszenia samooceny

Zakres dostosowań form i metod pracy w obrębie poszczególnych przedmiotów
1. Język polski
- zmniejszenie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań,
- dzielenie materiału na mniejsze partie, jasne wyznaczenie czasu na ich opanowanie i odpytywanie,
- wydłużenie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury,
- wprowadzenie dodatkowych środków dydaktycznych, np. ilustracje,
- odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego,
- dostosowanie tempa przepisywania z tablicy i pisania ze słuchu,
- dbanie o stałą strukturę lekcji i powtarzające się rytuały,
- ograniczenie bodźców mogących rozpraszać uwagę ucznia, dbanie o ciszę w klasie
Oceniając stosować wsparcie w formie pytań pomocniczych, które ułatwią sprawną artykulację posiadanej wiedzy; zwrócić uwagę na wysiłek włożony w wykonywane zadanie oraz przyrost wiedzy i umiejętności w płaszczyźnie indywidualnej, nie w odniesieniu do innych uczniów.
2. Język angielski
- omawianie niewielkich partii materiału i wydłużenie czasu na jego opanowanie,
- unikanie trudnych lub abstrakcyjnych pojęć oraz pytań przekrojowych,
- częste odwoływanie się do konkretów i przykładów,
- objaśnianie nowych wyrazów za pomocą polskiego odpowiednika, kontekstu, w formie opisowej, podania synonimu, antonimu, obrazka,
- stosowanie dla zapamiętania pisowni literowania, pisania ze zróżnicowaniem kolorystycznym liter,
- zestawianie materiału gramatycznego j. polskiego ze zjawiskami gramatycznymi charakterystycznymi dla j. angielskiego,
- stosowanie algorytmów w postaci graficznej (wykresy, tabele, rysunki) w nauczaniu gramatyki
Oceniając wydłużyć czas na odpowiedzi ustne i prace pisemne, liberalnie oceniać poprawność ortograficzną i graficzną pisma, doceniać wysiłek włożony w opanowanie materiału.
3. Muzyka
- synchronizowanie ruchu z muzyką i wykorzystywanie ćwiczeń doskonalących poczucie rytmu (wyklaskiwanie, wystukiwanie),
- wprowadzanie piosenek połączonych z tańcem, gestami i zabaw ruchowych,
- sprawdzać wiedzę ucznia w formie, jaką preferuje (np. zamiast śpiewać piosenkę może powiedzieć jej tekst),
- włączanie do rywalizacji, tylko tam, gdzie uczeń ma szansę się wykazać,
- często stosować nagradzanie i pochwały
Oceniając brać przede wszystkim pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek włożony w przygotowanie do zajęć.
4. Plastyka
- wykonywanie różnorodnych ćwiczeń usprawniających dużą i małą motorykę,
- ukierunkowywanie ucznia w działaniu,
- omówienie kolejności wykonywania poszczególnych elementów rysunku,
- zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy
Oceniając zwrócić uwagę na rozmieszczenie elementów na kartce, zachowanie proporcji, wykorzystanie poznanych technik w praktyce, posługiwanie się przyborami i narzędziami, staranność, oryginalność, porządkowanie stanowiska pracy, wysiłek włożony w wykonywaną pracę.
5. Historia
- sporządzanie wykresów, diagramów, taśm czasu, notatek w formie zestawień i tabel,
- uwzględnienie trudności z zapamiętywaniem dat, nazwisk, pojęć i wydarzeń historycznych,
- wykorzystywanie aktywnych metod nauczania i różnorodnych pomocy dydaktycznych: map, filmów historycznych, zdjęć, diagramów,
- wskazywanie lub zakreślanie uczniowi najistotniejszych fragmentów tekstu
Oceniając stworzyć życzliwą atmosferę, która ośmieli ucznia do udzielenia odpowiedzi, stosować pytania pomocnicze ukierunkowujące tok myślenia, wydłużyć czas na przypomnienie nazw i terminów, dyskretnie naprowadzić ucznia pytaniami pomocniczymi, odpytywać z fragmentów wcześniej omówionego materiału
6. Przyroda
- popieranie wiadomości teoretycznych pomocami w postaci plansz, filmów, modeli przestrzennych,
- dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia,
- formułowanie krótkich, jasnych poleceń i upewnianie się, że zostały właściwie zrozumiane,
- dzielenie materiału na mniejsze partie i zaznaczanie najistotniejszych informacji
Oceniając wykorzystywać różnorodne formy sprawdzania wiedzy, w czasie odpowiedzi ustnych stosować (w razie potrzeby) pytania naprowadzające, nagradzać i doceniać przejawy wytrwałości w pracy, tolerancyjnie oceniać estetykę pracy.
7. Matematyka
- eliminowanie bodźców rozpraszających uwagę,
- popieranie informacji słownych tekstem pisanym,
- przedstawianie nowych pojęć w sposób możliwie najbardziej konkretny,
- używanie krótkich zdań, dawanie jasne instrukcji, używanie prostego języka,
- zachęcanie ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie,
- kierowanie poleceń indywidualnie do ucznia
Oceniając dawać dodatkowe wskazówki i pytania naprowadzające, brać pod uwagę przygotowanie do lekcji (zadania domowe), stworzyć przyjazną atmosferę umożliwiającą wyegzekwowanie posiadanych wiadomości.
8. Informatyka
- przekazywanie treści w jasnej, krótkiej formie,
- usunięcie z otoczenia ucznia bodźców rozpraszających uwagę,
- działanie według wcześniej zamierzonego planu,
- włączanie ucznia w zadania grupowe,
- wydawanie krótkich, zrozumiałych poleceń
Oceniając brać pod uwagę stosunek ucznia do przedmiotu i wysiłek włożony w wykonywane zadanie, wydłużyć (w razie potrzeby) czas sprawdzianów.
9. Technika
- jasne określenie oczekiwań w stosunku do ucznia,
- wykorzystywanie pomocy dydaktycznych i wizualizacji treści abstrakcyjnych,
- stosowanie komunikatów w krótkiej formie,
- zachęcanie do współpracy w grupie,
- chwalenie za oczekiwane społecznie zachowania
Oceniając stworzyć przyjazną, pełną akceptacji atmosferę w czasie odpowiedzi ustnych, wydłużyć czas prac pisemnych, brać pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia.
10. Wychowanie fizyczne
- formułowanie krótkich, jasnych poleceń popartych pokazem ćwiczenia,
- przypominanie o względach bezpieczeństwa i zasadach obowiązujących w czasie zajęć,
- stosowanie ćwiczeń naprzemiennych i równoważno- koordynacyjnych,
- dzielenie na etapy zadań, które sprawiają uczniowi trudności,
- budzenie wiary we własne możliwości i zauważanie każdego sukcesu,
- zachęcanie do pracy w grupie i uczestnictwa w grach zespołowych,
- włączanie do rywalizacji tylko wtedy, gdy uczeń ma szanse się wykazać
Oceniając zwracać uwagę na chęci ucznia i wysiłek włożony w wykonywane zadanie, a nie jego ostateczny efekt, dać uczniowi możliwość wykazania się wiedzą teoretyczną.

IV Formy, wymiar godzin i okres udzielania uczniowi pomocy
1. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godziny tygodniowo.
Główne zadania: wspieranie rozwoju społeczno- emocjonalnego i nauka radzenia sobie z niepowodzeniami oraz kształtowanie właściwej samooceny; systematyczne uczenie oraz utrwalanie norm i zasad funkcjonowania społecznego, korygowanie zachowań społecznie niepożądanych; tworzenie sytuacji wychowawczych, które motywują do kontaktów z rówieśnikami i doskonalą umiejętności komunikacyjne; stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniowi osiągnięcie sukcesu, pokazanie swoich mocnych stron i zainteresowań; pomoc w nabywaniu umiejętności organizacyjnych i umiejętności uczenia się oraz motywowanie do podejmowania wysiłku; wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej ucznia (ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej i słuchowej, motoryki małej i dużej); organizowanie sytuacji zadaniowych, mających na celu utrwalanie przyswojonego materiału nauczania.

2. Indywidualne zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w wymiarze 2 godziny tygodniowo.
Zajęcia ukierunkowane na zwiększanie motywacji do pracy i podejmowanie wysiłku; rozwijanie dużej i małej motoryki; doskonalenie sprawności fonologicznej i grafomotorycznej; usprawnianie pamięci wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej; stymulowanie rozwoju społecznego i umiejętności komunikacyjnych.
3. Nauczyciel wspomagający w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
Zadania ukierunkowane na pomoc nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia; współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć (dobór form i metod pracy); wsparcie w bieżącej pracy podczas lekcji, adekwatnie do potrzeb i zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, np.: wskazywanie właściwego fragmentu tekstu do przeczytania, zakreślanie najważniejszych informacji, upewnianie się czy uczeń zrozumiał polecenie, czy podąża za tokiem lekcji; dostarczanie wskazówek pomocniczych, które pomogą w wykonaniu złożonego zadania; sygnalizowanie konieczności wydłużenia czasu na wykonanie zadania; informowanie nauczyciela o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć; dostarczanie dodatkowych pomocy dydaktycznych.

V Współpraca z rodzicami
1. Działania wspierające rodziców:
- regularne kontakty z rodzicami ucznia, informowanie o jego postępach i ewentualnych trudnościach ( prowadzenie zeszytu korespondencji, rozmowy telefoniczne i spotkania osobiste w dogodnych dla rodziców terminach) – wychowawca, nauczyciele przedmiotów,
- udzielanie wskazówek, jak pracować z dzieckiem w domu,
- proponowanie udziału w warsztatach i spotkaniach otwartych organizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
2. Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu:
- konsultacje z rodzicami w trakcie opracowywania i realizacji IPET- u,
- udzielanie wsparcia i pomocy w uzyskaniu dla dziecka pomocy, w tym zajęć specjalistycznych w instytucjach pozaszkolnych,
- obserwowanie i monitorowanie zachowań oraz postępów dziecka,
- wypracowanie wspólnego systemu motywacyjnego dla ucznia i wspomaganie rodziców w konsekwentnym jego przestrzeganiu

VI Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami
- współdziałanie ze specjalistami z poradni psychologiczno - pedagogicznych w zakresie przekazywania informacji o uczniu (za zgodą rodziców),
- współpraca z przedstawicielem poradni w ramach zespołu;
- organizowanie przez pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych i pracowników innych specjalistycznych instytucji szkoleń dla nauczycieli na temat metod i sposobów udzielenia uczniowi efektywnych form wsparcia;
- korzystanie z porad i konsultacji w instytucjach zewnętrznych.

VII Ewaluacja
- dwa razy w ciągu roku szkolnego – po każdym semestrze nauki,
- załącznik do IPET- u: „Ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Analiza skuteczności i efektywności udzielanej pomocy”.

Podpisy członków zespołu: Podpisy rodziców:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.