X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42512
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Prószków, 30 sierpnia 2019 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. INFORMACJE PERSONALNE

Imię i nazwisko nauczyciela: Sławomir Muszyński
Miejsce pracy: Zespół Szkół im. J. Warszewicza w Prószkowie
Nauczane przedmioty: nauczyciel – wychowawca w internacie
Kompetencje przedmiotowo metodyczne:
-Studia l stopnia na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z resocjalizacją – Wszechnica Mazurska w Olecku (2003)
-Studia II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (2017)

Czas stażu: od 01.09.2019 r. do 31.05.2022 r.

CEL GŁÓWNY:
-Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
- Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
- Osobisty rozwój;
- Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1- 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Działania i zadania nauczyciela,Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Sierpień/Wrzesień 2019
Cały okres stażu
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Zaświadczenia.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sierpień/Wrzesień 2019
Sierpień/Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Maj 2022

- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja.
- Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
- Hospitacje zajęć przez dyrektora lub kierownika internatu.
- Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
Cały okres stażu
- Harmonogram spotkań.
- Scenariusze zajęć.
4. Kształcenie samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych.
- Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Cały okres stażu

Rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022  Zaświadczenia.
- Referaty.
- Wykaz interesujących książek.
- Wykaz stron internetowych.
- Materiały, pomoce, zdjęcia.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji internatu.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Założenie i prowadzenie teczek obserwacji wychowanka.
- Pisanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej.
- Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
- Pisanie protokołów.
- Inne.
Cały okres stażu
- Dzienniki zajęć.
- Plany współpracy.
- Teczka obserwacji wychowanków.
- Plany pracy.
- Semestralne sprawozdania.
- Protokoły.
6. Wykonywanie czynności dodatkowych.
- Opiekun sekcji sportowej.
- Przygotowywanie i prowadzenie konkursów, gier, turniejów i innych form aktywności ruchowej i umysłowej.
- Członek zespołu wychowawczego.
- Członek komisji rekrutacyjnej.
Cały okres stażu
- Potwierdzenie Dyrektora.

- Scenariusze uroczystości.
- Zdjęcia.
7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, opiekunów – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach szkolnych i internatowych. Cały okres stażu
- Zdjęcia.
- Podziękowania.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu w zakresie profilaktyki zdrowotnej
- Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu – udział w konkursach, akcjach.
Cały okres stażu
- Plan współpracy.
- Adnotacje w dzienniku.
- Sprawozdania na stronie internetowej szkoły.
- Zaświadczenia.
- Zdjęcia.
10. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej szkoły.
- Aktualizowanie strony internetowej internatu. Cały okres stażu
- Strona szkoły zamieszczona w Internecie.
11. Wykorzystywanie urządzeń audiowizualnych w trakcie pracy.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych na nośnikach elektronicznych i wykorzystanie ich w pracy z młodzieżą.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
- Wykorzystanie podczas zajęć z młodzieżą laptopa, rzutnika.
Cały okres stażu
- Prezentacje multimedialne, audiobooki, filmy itp.
- Zdjęcia.
- Sprawozdania.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących.
- Burza mózgów.
- Dyskusja panelowa.
- Metoda projektu.
- Studium przypadku
Cały okres stażu
- Scenariusze.
- Sprawozdania.
- Zdjęcia
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Nadzór nad procesem nauczania przy pomocy
e- dziennika .
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
- Aktualizowanie strony internetowej internatu. Cały okres stażu

- Pisanie artykułów.
- Robienie i zamieszczanie zdjęć i filmów.
- Odwiedzanie stron www.
- Korzystanie z systemu UONET.

3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych.
- Zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu- YouTube, Wikipedia. Cały okres stażu - Scenariusze zajęć.
- Sprawozdania.
- Zdjęcia.
4. Diagnozowanie zainteresowań i uzdolnień młodzieży .
Rozbudzanie zainteresowań i wzmacnianie poczucia własnej wartości.
- Testy diagnozujące.
- Zajęcia sportowe, artystyczne.
Cały okres stażu
- Ankiety.
- Rozmowy.
- Konkursy.
- Turnieje, zawody.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Dzielenie się ze środowiskiem nauczycielskim ,,Planem rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
- Opublikowanie w branżowym portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Październik 2019 r.

- Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na portalach oświatowych scenariuszy zajęć.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu

- Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN. - Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej. Rok szkolny 2020/2021
Rok szkolny 2021/2022
- Referaty.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Rok szkolny 2020/2021

Cały okres stażu
- Scenariusze.
- Lista obecności nauczycieli.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z kolegami i koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
- Potwierdzenie współpracy przez nauczycieli.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
§ 8 ust. 3 pkt. 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem zainteresowań młodzieży.
- Obserwacja młodzieży na tle grupy.
- Rozmowy indywidualne z młodzieżą i ich rodzicami.
- Organizowanie prezentacji multimedialnych na interesujące młodzież tematy. Cały okres stażu
- Scenariusze zajęć.
- Obserwacje.
2. Praca z wychowankiem zdolnym.
- Przygotowywanie młodzieży do różnorodnych konkursów. Cały okres stażu
- Dyplomy, podziękowania.
3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki.
- Organizowanie wyjść i wyjazdów o charakterze rekreacyjnym i krajoznawczym.
- Adnotacje w dzienniku,
- Zaświadczenia.
- Zdjęcia.
- Karta wycieczki.
4. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. - Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności szkoły i internatu na stronie internetowej szkoły.
- Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych.
- Udział w targach edukacyjnych. Cały okres stażu
- Wycinki z prasy lokalnej.
- Strona internetowa.
- Scenariusze,
- Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Rok szkolny 2020/2021

Czerwiec 2021
- Program i inna dokumentacja z nimi związana.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
- Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
- Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. Rok szkolny 2019/2020

Kontrakt.
-Wzajemne obserwacje zajęć
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
- Przygotowanie stosownych dokumentów.
- Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Cały okres stażu
- Potwierdzenie Dyrektora.
3. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
- Kultywowanie świąt i rocznic upamiętniających ważne wydarzenia historyczne.
- Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie karmy dla schroniska dla zwierząt, Szlachetna Paczka, itp.). Cały okres stażu
- Dyplomy, podziękowania.
- Adnotacje w dzienniku,
- Zaświadczenia.
- Zdjęcia.
5. Praca w zespole nauczycieli.
- Aktywny udział w spotkaniach zespołu wychowawczego, wymiana doświadczeń.
- Realizacja przydzielonych zadań.
- Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
- Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
Cały okres stażu
- Adnotacje w dzienniku.
- Zaświadczenia.
- Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Zatwierdzam do realizacji Opracował: Sławomir Muszyński

................................. .......................................
(podpis dyrektora) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.