X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42413
Przesłano:

Plan wychowawczy dla klasy 5

PLAN PRACY WYCHOWAWCY
KLASA V, ROK SZKOLNY 2018/2019
Cele ogólne:
- wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowanie dla dziedzictwa narodowego,
- rozwijanie poczucia jedności z otaczającym światem.

Cele szczegółowe:
- tworzenie i integracja zespołu klasowego,
- rozwijanie samorządności uczniów,
- kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój,
- kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi,
- przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji,
- przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska.

ZADANIA i PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA:
1.Rozwijanie samorządności uczniów
- Wypracowanie Kontraktu klasowego

- Wybór samorządu klasowego.

- Dyskusja nad planem działań w klasie.

-Przydział dodatkowych obowiązków: dyżurni, redaktorzy gazetki.

- Organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Mikołaj w klasie, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, itp.

-Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
* Kto będzie mnie godnie reprezentował?– wybory do SU. Zapoznanie z zasadami oceny zachowania;
* Wspólne układanie zasad
kontraktu klasowego.
Omówienie zasad statutu
szkoły i regulaminów
szkolnych.

-Powierzanie uczniom lub grupom uczniów zadań związanych z opieką nad salą lekcyjną, organizacją imprez klasowych, pomocą koleżeńską, itp.

2.Przygotowanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w danej społeczności
-Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
* Kto będzie mnie godnie reprezentował?– wybory do SU. Zapoznanie z zasadami oceny zachowania.
* Wspólne układanie zasad kontraktu klasowego. Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych.
* Samoocena własnego zachowania
*Oceniamy nasze zachowanie w II półroczu

- Wypracowanie „Kontraktu klasowego” - zasad zachowania, współpracy, współodpowiedzialności uczniów klasy piątej.

-Systematyczne wpisywanie uwag pozytywnych (nagradzających uczniów za przestrzeganie obowiązujących w szkole norm i zasad) oraz negatywnych (mających na celu karanie za nierespektowanie panujących zasad) w zeszycie uwag klasy V.

- Stosowanie statutowych nagród i kar.

3.Kształtowanie postaw patriotycznych
- Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
*1 listopada - Oddanie hołdu poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej
*100 rocznica odzyskania niepodległości. Jak być patriotą w dzisiejszych czasach?
* Żołnierze wyklęci – kim byli?
*3 maja – Święto Narodowe

- Udział w szkolnych akademiach i uroczystościach o charakterze patriotycznym.

- Przygotowywanie okolicznościowych informacji na gazetce klasowej.

- Przygotowanie dekoracji patriotycznej związanej z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

- Przygotowanie konkursu wiedzy patriotycznej.

- Wycieczki do miejsc pamięci narodowej – prace porządkowe, zapalanie zniczy.

4.Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, profilaktyka uzależnień
- Spotkanie z policjantem – pogadanka na temat bezpieczeństwa

-Spotkanie z pielęgniarką szkolną

- Przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych;

- Udział w rajdach i pieszych wycieczkach;

- Realizacja następujących tematów:
* Jestem bezpieczny
* Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Radzenie sobie z emocjami.
* Cyber przemocy i mobingowi elektronicznemu – stop”. Bezpieczny wypoczynek podczas ferii.
* Zażywasz – przegrywasz”/postawa asertywności wobec nałogów.
* Trudne sytuacje – sposoby powiadamiania służb ratunkowych.
* Mój sposób na zdrowy wypoczynek/aktywność fizyczna , a zdrowie człowieka
* 31 maja – dzień bez papierosa

-Zapoznanie uczniów z przepisami BHP obowiązującymi w szkole oraz regulaminami sal.

- Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową.

-Pogadanki na temat odpowiedniego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia.

-Uczenie kultury korzystania z urządzeń sanitarnych.

-Organizowanie zabaw i gier ruchowych, wycieczek pieszych i zawodów sportowych – Dzień Sportu

5.Ochrona środowiska jako podstawa psychofizycznego rozwoju człowieka
- Realizacja następujących tematów:
* Dlaczego warto segregować odpady? Obchody Dnia Ziemi.
* Ekologia dla każdego

- Udział uczniów w akcjach na rzecz ochrony środowiska: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi itp.

- Wykonywanie prac porządkowych na terenie szkoły i w klasopracowni.

6.Wspomaganie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów, w tym ich zainteresowań.
-Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
* Moje mocne i słabe strony – rozpoznawanie możliwości i zainteresowań uczniów.
* Książka mój przyjaciel.
* Mój stosunek do nauki
*Moje hobby.
* Zawód – nauczyciel. Obchody święta KEN.
* Zawody naszych rodziców.

-Zapewnienie wszystkim uczniom w klasie możliwości zaprezentowania swych umiejętności w przygotowywanych przez klasę akademiach i apelach.

-Zachęcanie do udziału uczniów w zajęciach świetlicowych i innych zajęciach pozalekcyjnych.

-Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

-Objecie uczniów słabszych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.

-Współpraca z biblioteką szkolną –analiza stanu czytelnictwa w klasie.

- Organizacja wyjazdów i wyjść klasowych związanych z zainteresowaniami uczniów

7.Ukazywanie różnych możliwości wyboru ścieżki zawodowej w przyszłości
Organizacja wycieczek do zakładów pracy;

- Współpraca z policją, strażą, bankiem, księdzem;

-Obchody Dnia Nauczyciela;

- Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
* Zawód – nauczyciel. Obchody święta KEN.
* Zawody naszych rodziców

8.Rozwój społecznie pożądanych postaw, nawyków, zachowań i cech charakteru uczniów.
-Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
*Zasady savoir-vivru.
*Jan Paweł II wychowawca młodych.
*Postawa tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.
*Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Radzenie sobie z emocjami.
*Co to jest wolontariat?
* Co to jest empatia?
*Mówimy sobie miłe rzeczy - integracja zespołu klasowego.

-Zwracanie szczególnej uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.

-Ukazywanie właściwych zachowań w różnych miejscach i sytuacjach, np. podczas wyjazdów klasowych, uroczystości szkolnych, w autokarze, itp.
-Pokazywanie wzorców zachowań– dyskusje z uczniami.

-Stosowanie statutowych nagród i kar za kulturalne zachowania się lub ich brak.

- Motywowanie uczniów do dbałości o kulturę słowa i zachowania poprzez systematyczne uzupełnianie i analizowanie zeszytu uwag uczniów.

9.Poznawanie i kontynuowanie tradycji rodzinnych, szkolnych.

- Realizacja na godzinie wychowawczej tematów:
*1 listopada - Oddanie hołdu poległym i pomordowanym w czasie II wojny świat – wycieczka na cmentarz
*„Dlaczego w Boże Narodzenie prezenty nie są najważniejsze?” Wigilia klasowa
* Moje miejsce w rodzinie
*Zawody naszych rodziców.
* Dzień dziecka

- Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i klasowych z udziałem rodziców, np. Święto Rodziny, Jasełka, Andrzejki, spotkanie wigilijne, Dzień Dziecka.

-Przygotowywanie klasowych gazetek ściennych tematycznie poświęconych wydarzeniom szkolnym i tradycjom rodzinnym.

-Udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach poświęconych tradycjom szkolnym i rodzinnym.

10. Współpraca z rodzicami

- Organizowanie różnych form spotkań z rodzicami np. wywiadówki, spotkania indywidualne, Dzień Rodziny, Dzień Otwarty Szkoły, Jasełka, Dzień Dziecka.

-Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców:
* Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci (nałogi cyberprzestrzeni)
*Jak pomóc dziecku?

-Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
PROPOZYCJA TEMATÓW ZAJĘĆ Z WYCHOWAWCĄ
Wrzesień
1.Kto będzie mnie godnie reprezentował?– wybory do SU. Zapoznanie z zasadami oceny zachowania.
2. Wspólne układanie zasad kontraktu klasowego. Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych.
3. Jestem bezpieczny
Październik
4. Zasady savoir-vivru .
5. Zawód – nauczyciel. Obchody święta KEN.
6.Jan Paweł II wychowawca młodych.
7. Mówimy sobie miłe rzeczy - integracja zespołu klasowego.
8. Moje mocne i słabe strony – rozpoznawanie możliwości i zainteresowań uczniów.
Listopad
9. 1 listopada - Oddanie hołdu poległym i pomordowanym w czasie II wojny świat – wycieczka na cmentarz
10. 100 rocznica odzyskania niepodległości. Jak być patriotą w dzisiejszych czasach.
11. Postawa tolerancji i szacunku wobec innych ludzi
12. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Radzenie sobie z emocjami.
Grudzień
13 Co to jest wolontariat?
14. Samoocena własnego zachowania
15. „Dlaczego w Boże Narodzenie prezenty nie są najważniejsze?” Wigilia klasowa
Styczeń
16. Książka mój przyjaciel.
17. Cyber przemocy i mobingowi elektronicznemu – stop”. Bezpieczny wypoczynek podczas ferii.
Luty
18. Moje miejsce w rodzinie
19. Zażywasz – przegrywasz”/postawa asertywności wobec nałogów.
20. Mój stosunek do nauki
21. Trudne sytuacje – sposoby powiadamiania służb ratunkowych.
Marzec
22. Żołnierze wyklęci – kim byli?
23. Czy wciąż jestem dzieckiem, czy już nastolatkiem?
24. Co to jest empatia?
25. Moje hobby.
Kwiecień
26. Zawody naszych rodziców.
27. Dlaczego warto segregować odpady? Obchody Dnia Ziemi.
28. 3 maja – Święto Narodowe
Maj
29. Mój sposób na zdrowy wypoczynek. Aktywność fizyczna, a zdrowie człowieka.
30. Ekologia dla każdego./Zasady zdrowego żywienia.
31. Oceniamy nasze zachowanie w II półroczu
32. 31 maja – dzień bez papierosa
Czerwiec
33. Dzień dziecka
34. Diagnoza wychowawcza
35. Jak bezpiecznie wypoczywać w czasie wakacji?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.