X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42382
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Tarapata
Stanowisko: nauczyciel-bibliotekarz
Kwalifikacje zawodowe: wyższe studia magisterskie na kierunku bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
Miejsce rozpoczęcia stażu: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Busku-Zdroju
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019
Data zakończenia stażu: 31 maja 2022

Cel główny:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
• doskonalenie warsztatu i metody pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy biblioteki;
• samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

L. p. Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się a) prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących, m. in. : metody inscenizacji, dramy, gier dydaktycznych;
b) tworzenie za pomocą odpowiednich programów prezentacji multimedialnych, scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych na zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;
c) korzystanie z rzutnika, komputera i jego programów podczas zajęć edukacyjnych;
d) korzystanie z aparatu cyfrowego oraz programów do obróbki zdjęć;
e) wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej podczas szkoleń oraz do kontaktu z portalami edukacyjnymi i współpracy z placówkami oświatowymi;
- cały okres stażu

- cały okres stażu
- cały okres stażu;
- cały okres stażu;
- cały okres stażu

2. Doskonalenie warsztatu pracy, w szczególności pogłębienie wiedzy na temat metod nauczania oraz doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komputerowej a) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach e-learningowych, dotyczących metod aktywizujących;
b) udział w warsztatach, szkoleniach i kursach e-learningowych z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej;
c) studiowanie literatury fachowej oraz czasopism: „Biblioteka w Szkole” i „Poradnik bibliotekarza”;
d) przeglądanie portali edukacyjnych i bibliotecznych w poszukiwaniu ciekawych inspiracji na zajęcia biblioteczne;

- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu;
- cały okres stażu;

3. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w realizowaniu różnych zadań biblioteki a) wykorzystanie aparatu fotograficznego oraz komputera i jego programów m. in. do dokumentowania wydarzeń, imprez bibliotecznych itp. oraz tworzenia dokumentów bibliotecznych, zestawień bibliograficznych, wystaw oraz redagowania artykułów do prasy lokalnej i na stronę internetową biblioteki;
b) wykorzystanie telefonu, poczty e-mailowej do kontaktu z redakcją czasopism i portali oraz innymi bibliotekarzami i czytelnikami;
c) współprowadzenie fanpage’a buskiej biblioteki na portalu społecznościowym;
d) korzystanie z programu bibliotecznego SOWA usprawniającego pracę biblioteki;
e) korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego do wykonywania skanów materiałów bibliotecznych;

- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu

4. Wykorzystanie komputera i jego programów do tworzenia dokumentacji, związanej ze stażem oraz korzystanie z Internetu jako źródła wiedzy a) sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
b) korzystanie z portali oświatowych oraz grup metodycznych, związanych z awansem zawodowym;
c) aktualizowanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego;

- czerwiec 2022
- cały okres stażu
- cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

L. p. Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
a) przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
- 1 godzina w każdym roku stażu
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
a) opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym oraz w grupach metodycznych dla nauczycieli na portalach społecznościowych;
b) aktywny udział w forach i grupach metodycznych dla nauczycieli i bibliotekarzy;
c) opublikowanie na łamach pedagogicznych czasopism artykułów, zestawień bibliograficznych i scenariuszy lekcji;

- wrzesień 2019
- cały okres stażu
- cały okres stażu

3. Wspomaganie doradców metodycznych Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju a) przygotowanie zestawień bibliograficznych pod kątem wybranej tematyki szkoleń, organizowanych przez metodyków;
- cały okres stażu

4. Współpraca z bibliotekarzami szkolnymi oraz innymi bibliotekami i placówkami kulturalnymi
a) współpraca z bibliotekarzami szkolnymi, w tym udostępnienie im własnych opracowań, scenariuszy zajęć i bibliografii materiałów repertuarowych;
b) współpraca z nauczycielami-bibliotekarzami PBW w Kielcach, w tym dzielenie się wiedzą zdobytą w czasie szkoleń, kursów itp.;
c) współpraca z lokalnymi bibliotekami i placówkami kulturalnymi, w tym wymiana doświadczeń;
d) wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy SCDN
w Kielcach;

- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

L. p. Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Opracowanie i wdrożenie działań, promujących czytelnictwo wśród czytelników, uczniów i nauczycieli
a) organizowanie imprez, spotkań, lekcji oraz wystaw
w ramach obchodów: Europejskich Dni Dziedzictwa, Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowego Dnia Pisarzy, Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, itp.;
b) przygotowanie wystaw promujących wybrane sylwetki osób i rocznice, ogłoszone Uchwałą Sejmu i Senatu RP na Patronów Roku;
c) przygotowanie wystaw literackich popularyzujących twórczość wybranych pisarzy oraz wystaw patriotycznych w ramach obchodów ważnych rocznic;
d) przygotowanie wystaw nowości wydawniczych z zakresu beletrystyki i literatury naukowej;

- wg kalendarza imprez
- jedna wystawa w roku kalendarzowym

- wg kalendarza rocznic
- po zakupie nowości

2. Propagowanie idei bookcrossingu w środowisku czytelniczym
a) przygotowanie kącika bookcrossingowego w bibliotece;
b) działania informacyjne i monitoring akcji;
- wrzesień 2019
- cały okres stażu

3. Promocja biblioteki w środowisku lokalnym
a) opublikowanie na łamach „Buskiego Kwartalnika Edukacyjnego” i „Tygodnika Ponidzia” oraz portalu www.busko.com.pl artykułów o działaniach biblioteki;
b) opracowanie informacji ze zrealizowanych działań
na stronę internetową biblioteki;
c) publikowanie postów, zawierających informacje
o zrealizowanych działaniach na fanpage’u buskiej biblioteki na portalu społecznościowym;

- cały okres stażu
- cały okres stażu
- cały okres stażu

4. Wspieranie pracy szkół i nauczycieli powiatu buskiego

a) przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
b) opracowanie zestawień bibliograficznych pod kątem wybranych kierunków polityki oświatowej państwa i przekazanie ich pocztą elektroniczną dyrektorom szkół powiatu buskiego;
c) opracowanie bibliografii materiałów repertuarowych
dla szkół i przekazanie zestawienia drogą elektroniczną wszystkim placówkom oświatowym powiatu buskiego;

- cały okres stażu
- dwa zestawienia w roku szkolnym
- I semestr roku szkolnego 2020/2021

5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Busku-Zdroju
a) opracowanie i przekazanie pocztą elektroniczną pedagogom i psychologom zestawień bibliograficznych, dotyczących wybranych zagadnień z pedagogiki i psychologii;
- jedno zestawienie na semestr szkolny

6. Udział w akcjach i zbiórkach charytatywnych a) włączenie się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek dla osób chorych i niepełnosprawnych;
b) współpraca z instytucjami, działającymi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; - wrzesień 2019

- cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L. p. Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Opracowanie i realizacja programu edukacji czytelniczej i medialnej „Książka – uczy, bawi i wychowuje”
a) opracowanie i realizacja programu czytelniczego wśród uczniów szkoły podstawowej, obejmującego cykl zajęć, mających na celu upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
- rok szkolny 2019/2020

§ 8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczy-cieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

L. p. Zadania realizacji Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Uwagi

1. Pełnienie funkcji koordynatora projektu a) włączenie się do ogólnokrajowego projektu „Noc Bibliotek” i przeprowadzenie działań na terenie funkcjonowania biblioteki; - rok szkolny 2020/2021

Opracowała ........................................
podpis nauczyciela-bibliotekarza

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.