X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42237
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE EFFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Wrzesień 2016r.
Organizacja pracy i zapoznanie z zasadami pracy w okresie stażu.
Kontrakt
2. Napisanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2016r.
Doskonalenie umiejętności dokonywania ewaluacji własnych działań.
Plan rozwoju zawodowego
3. Udział w formie doskonalenia zawodowego związanego z awansem zawodowym
Rok szkolny 2016/2017
Pogłębianie wiedzy w zakresie procedur i sposobu dokumentowania stażu na stopień nauczyciela mianowanego
Zaświadczenie
4. Prowadzanie lekcji w obecności opiekuna stażu
Jeden raz w semestrze w okresie stażu
Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych
Konspekty
Wnioski z omówienia lekcji
5. Hospitacje Dyrektora szkoły
Cały okres stażu
w wymiarze ustalonym w Planie Nadzoru Pedagogicznego na poszczególne lata
Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych oraz ocena pracy nauczyciela
Konspekty
Wnioski z omówienia lekcji
Ocena dorobku
6. Przeprowadzenie 2 lekcji otwartych
Rok szkolny 2018/2019
Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych oraz ocena pracy nauczyciela
Konspekty
Wnioski z omówienia lekcji
Ocena dorobku
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Okres stażu

rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019
czerwiec 2018
Zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz w e-dzienniku.

Zapisy w arkuszach ocen.
Wypisywanie świadectw szkolnych

Poświadczenie dyrektora
8. Współuczestniczenie w pracy zespołów nauczania I i II etapu kształcenia
Okres stażu
Opracowanie spójnych zasad oceniania wewnątrzszkolnego z uwzględnieniem zasad oceniania kształtującego
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego spójny z przedmiotowymi systemami oceniania z innych przedmiotów nauczania.
9. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego związanych z:
- pracą metodyczną, zwłaszcza w zakresie przygotowania do sprawdzianu zewnętrznego,
- pracą wychowawczą.
Cały okres stażu
w zależności od oferty DODN i innych zewnętrznych ośrodków szkolenia nauczycieli
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy własnej
Zaświadczenia o ukończeniu kursów
10. Pełnienie funkcji szkolnego lidera w szkoleniu z zakresu Oceniania Kształtującego
Rok szkolny2016/2017
Współpraca z nauczycielami I i II etapu kształcenia we wdrażaniu zasad oceniania kształtującego w pracy dydaktycznej
Zaświadczenie

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE EFFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Zapoznanie się z aktualnymi opiniami uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów uzdolnionych wydanymi przez PPPP w Ż...
Okres stażu
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów z trudnościami w nauce
Poświadczenie Pedagoga Szkolnego
2. Współudział w przygotowaniu imprez szkolnych, w tym imprezy środowiskowej odbywającej się tradycyjnie w czerwcu
Okres stażu,
zgodnie z Harmonogramem Imprez Szkolnych
Kultywacja szkolnych tradycji.
Doskonalenie umiejętności współpracy.
Scenariusze imprez,
zdjęcia,
poświadczenia
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i szkolnym logopedą
Okres stażu
(w zależności od potrzeb)
Zindywidualizowanie wymagań i metod w dydaktyce i wychowaniu uczniów
Wnioski do pracy
Poświadczenie Pedagoga
Poświadczenie współpracy z logopedą
4. Zajęcia lekcyjne prowadzone metodą projektu
2016/2017
Rozbudzanie zainteresowań uczniów kulturą i obyczajami w krajach anglojęzycznych

Sprawozdanie, fotografie
5. Udział uczniów w gminnym konkursie języka angielskiego,
organizacja gminnego konkursu języka angielskiego

2017
2018
kwiecień 2019
Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych
Sprawozdania
Ewaluacja
Fotografie
6. Organizacja szkolnego etapu konkursu Zdolny Ślązaczek z języka angielskiego

Wrzesień / październik 2016
Wrzesień / październik 2017
Wrzesień / październik 2018
Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu języka angielskiego
Sprawozdanie
Fotografie
7. Zajęcia wyrównawcze
Cały okres stażu, w zależności od potrzeb
Poprawa wyników w nauce uczniów z trudnościami w nauce
Sprawozdania z poszczególnych semestrów
Ankiety ewaluacyjne

8. Zajęcia z uczniami uzdolnionymi
Cały okres stażu, w zależności od potrzeb
Poszerzenie i wzbogacenie wiedzy uczniów
Sprawozdania z poszczególnych semestrów
Ankiety ewaluacyjne

9. Objęcie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
2017/2018
Rozwijanie obywatelskiej postawy wśród uczniów
Sprawozdanie z działalności SU
fotografie z imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE EFFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego
Okres stażu
Publikacja Planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
Link do strony
2. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ośrodkach zewnętrznych lub w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Okres stażu
w zależności od oferty szkoleń skierowanych do nauczycieli
Zastosowanie nowych rozwiązań w pracy
Zaświadczenia
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć
Cały okres stażu
-Przygotowanie materiałów do lekcji, konspektów lekcji i sprawdzianów z wykorzystaniem serwisów internetowych wydawnictw.
- Opracowanie narzędzi badawczych i analiza wyników ankiet ewaluacyjnych.
-Uzyskiwanie informacji o szkoleniach i zapisy na szkolenia przez internet.
-Korzystanie z rad i wskazówek metodycznych ekspertów.
Konspekty lekcji,
przykładowe materiały i sprawdziany
4. Udział w szkoleniu lub kursie
on-line
Okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy dydaktycznej
Zaświadczenie
5. Przeprowadzenie ewaluacji z obszaru dydaktyki i opracowanie jej wyników oraz rekomendacji do pracy

2017/2018
Podnoszenie jakości pracy własnej i pracy szkoły
Poświadczony podpisami plan pracy zespołu ewaluacyjnego
6. Udział w ogólnopolskim programie diagnozy poziomu opanowania wiedzy i umiejętności
Cały okres stażu
Podnoszenie jakości pracy własnej
Poświadczony podpisami plan pracy zespołu ds. diagnoz

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE EFFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Współpraca z biblioteką szkolną
Okres stażu
Korzystanie ze zbiorów biblioteki
Notatki i wskazówki do pracy
2. Czytanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
Okres stażu
Pogłębianie znajomości prawidłowości rozwoju oraz aktualnych zagadnień metodycznych
Notatki i wskazówki do pracy
3. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi
Okres stażu
Doskonalenie zdolności rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem i dyrektorem szkoły lub Poradnią Psycholgiczno-Pedagogogiczną
Opis i analiza przypadków;
wpisy w dziennikach,
potwierdzenie współpracy z pedagogiem, dyrektorem szkoły, specjalistami
4. Opracowanie planu wychowawczego dla klasy IV
Rok szkolny 2017/2018

Wychowanie uczniów do poszanowania ogólnie przyjętych wartości, a w szczególności do poszanowania drugiego człowieka
Plan wychowawczy
5. Realizacja planu wychowawczego podczas godzin wychowawczych w klasie IV
Rok szkolny 2017/2018

Wpisy w dzienniku elektronicznym oraz w dzienniku lekcyjnym
6. Opracowanie planu wychowawczego dla klasy V
Rok szkolny 2018/2019

Plan wychowawczy
7. Realizacja planu podczas godzin wychowawczych w klasie V
Rok szkolny 2018/2019

Wpisy w dzienniku elektronicznym oraz w dzienniku lekcyjnym

§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIE
TERMIN
PRZEWIDYWANE EFFEKTY
FORMA DOKUMENTOWANIA
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Okres stażu
Pogłębiona znajomość prawa oświatowego:
- Podstawy Programowej,
- Ustawy o Systemie Oświaty,
- Karty Nauczyciela,
- Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Śledzenie zmian w obowiązujących przepisach.
Oświadczenie
Wykaz zmian w obowiązujących przepisach, jakie miały miejsce w czasie odbywania stażu
2. Analiza przepisów obowiązujących w szkole
Okres stażu
Pogłębiona znajomość przepisów obowiązujących w szkole:
-Statutu,
-Wewnątrzszkolnego Oceniania,
-Programu Wychowawczego
Poświadczenie udziału w pracach zespołu
3. Udział w tworzeniu Wewnątrzszkolnego Oceniania
Okres stażu
Współtworzenie jednolitego systemu oceniania z uwzględnieniem oceniania kształtującego
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.