X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41992
Przesłano:

Ocena współpracy dyrektora szkoły z radą pedagogiczną

(miejscowość, data)

Rada Pedagogiczna
(nazwa szkoły)

Ocena współpracy dyrektora szkoły z radą pedagogiczną

Rada pedagogiczna (nazwa szkoły) pozytywnie opiniuję pracę Dyrektora (nazwa szkoły) Pani (tytuł, imię i nazwisko dyrektora).

Uzasadnienie:
Pani dyrektor (imię i nazwisko dyrektora) w obszarze odpowiedzialności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły tworzy warunki do pracy zespołów: edukacji wczesnoszkolnej, humanistycznego, matematycznego, przyrodniczego, języków obcych, wychowania fizycznego i wychowawczego.
Wzorowo planuje i organizuje pracę pedagogiczną oraz diagnozuje środowisko uczniowskie.
Rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym jej stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.
W obszarze sprawowania opieki nad uczniami zapewnia opiekę psychologiczno–pedagogiczną. Dostosowuje proces dydaktyczno–wychowawczy do zaleceń Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Wspomaga uczniów mających trudności w nauce. Organizuje zajęcia: rewalidacyjne, korekcyjno–kompensacyjne, terapii pedagogicznej, wyrównawcze, logopedyczne. Zachęca do prowadzenia konsultacji dla uczniów wymagających pomocy. Propaguje i wspiera pracę z uczniem zdolnym poprzez organizowanie zajęć dodatkowych i konkursów: przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych, muzycznych; turniejów sportowych, uroczystości szkolnych i środowiskowych, apeli, koncertów i audycji radiowych. Zachęca również do udziału w różnego typu projektach edukacyjnych.
W zakresie tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów dba o działalność Samorządu Uczniowskiego oraz respektowanie jego uprawnień.
Pani dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących szkołę.
Przestrzega prawa i konsekwentnie egzekwuje przestrzeganie go przez nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
W obszarze kierowania działalnością szkoły pani dyrektor doskonale organizuje pracę zgodnie z przepisami oświatowymi oraz regulaminami wewnętrznymi.
Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym. Stwarza warunki do prawidłowego przebiegu stażu zawodowego, jest osobą kompetentną i pomocną na każdym etapie kariery zawodowej nauczycieli. Dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły. Motywuje, tworzy warunki udziału w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i innych formach podnoszących kwalifikacje pracowników.
Sprawnie organizuje nadzór pedagogiczny. Opracowuje harmonogram obserwacji lekcji i dba o jego realizację. Podnosi poziom pracy szkoły poprzez mierzenie jakości, dokumentowanie i systematyczne wykorzystywanie wyników pomiaru dydaktycznego.
Na uwagę zasługuje monitorowanie przez panią dyrektor osiągnięć edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie go do modyfikacji pracy nauczycieli i wychowanków, czego efektem jest podniesienie wyników kształcenia znajdujące swoje odzwierciedlenie w osiąganych staninach.
Pani dyrektor stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne. Tworzy bezpieczne warunki przebywania uczniów w szkole. Dba o zaspokojenie ich potrzeb naturalnych przez realizacje m. in. programów: „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole” - promujących dobre nawyki żywieniowe. Diagnozuje środowisko uczniowskie w zakresie zagrożeń uzależnieniami i w związku z tym organizuje stosowne szkolenia uczniów i nauczycieli. Proponuje też specjalistyczne wsparcie rodzicom.
Udziela pomocy socjalnej młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji materialnej. Stara się o stypendia i nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce.
Pani (tytuł, imię i nazwisko dyrektora) zabiega o perspektywiczny rozwój powierzonej placówki. Dzięki jej staraniom sale lekcyjne zostały wyposażone w nowe ławki i krzesła oraz nowoczesne pomoce naukowe, głównie tablice interaktywne polepszające efekty nauczania i wspierające działania nauczyciela zarówno w aspekcie wychowawczym, jak i terapeutycznym. Pani dyrektor wykazuje szczególną dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych i terenów wokół budynku szkoły.
Na uwagę zasługuje również fakt dbałości pani dyrektor o promocję szkoły i środowiska lokalnego. Organizowane lub współorganizowane imprezy środowiskowe spotykają się z dużym uznaniem osób w nich uczestniczących. W ostatnim czasie szczególnie dostrzeżone zostały: Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II; 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich, Dożynki, Wieczory Pieśni Patriotycznych, Wieczory Kolęd i Pastorałek.
Pani dyrektor integruje grono nauczycielskie oraz pracowników administracji i obsługi poprzez coroczne organizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wspólną Wigilię oraz imprezy środowiskowe.
Wśród opinii członków grona pedagogicznego pojawiły się głosy, że poprawie mogłyby ulec stosunki międzyludzkie. Dwoje nauczycieli dostrzega tylko negatywne cechy i intencje działania pani dyrektor.
Pani (tytuł, imię i nazwisko dyrektora) to rzetelny, kompetentny dyrektor szkoły, dobry nauczyciel oraz doskonały menager. Swoją pracowitość przekłada na wszystkich pracowników szkoły i wobec wszystkich stawia wysokie wymagania. Nie pracuje schematem.

Komisja ds. oceny współpracy
dyrektora szkoły z radą pedagogiczną

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.