X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41932
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu - nauczyciel mianowany

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena M.
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 roku
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 roku
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich
Opiekun stażu: mgr Anna M., mgr Anna T.

Zadania realizowane podczas stażu

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Na początku stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu przeanalizowałam następujące dokumenty:
• Ustawę - Kartę Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Po przeanalizowaniu przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, a także konsultacjach z opiekunem stażu oraz po zapoznaniu się ze wskazówkami dotyczącymi awansu zamieszczanymi na edukacyjnych portalach internetowych sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2016 r. oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Wandę B. Decyzją Pani Dyrektor rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.
Od początku stażu dokonywałam analizy treści podstawowych dokumentów związanych
z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, takich jak: Regulamin Pracy Szkoły, Statut Szkoły, a w jego ramach Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny oraz regulaminów: Samorządu Uczniowskiego, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Pełnienia Dyżurów podczas Przerw, Regulamin Korzystania z Placu Zabaw, Szkolny Regulamin Bezpieczeństwa i Wycieczek. Dokładne analizowanie tych dokumentów oraz uczestniczenie
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej umożliwiło mi sprawniejsze włączenie ich do codziennej pracy. Na ich podstawie zaplanowałam swoje zadania w sposób zgodny ze specyfiką
i typem szkoły, w której uczę.

Dzięki analizie wyżej wymienionych dokumentów regulujących pracę w szkole oraz przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego opracowałam dokumenty niezbędne do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego - plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Współpraca z opiekunem stażu.
Na początku września roku szkolnego 2016/2017 Pani Dyrektor Wanda B. przyznała
mi opiekuna stażu - panią mgr Annę M., z którą sporządziłam kontrakt. Przewidywał on
w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, terminy konsultacji i obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także obserwacji zajęć prowadzonych przeze mnie
w obecności mojego opiekuna. W roku szkolnym 2017/2018 pani Anna Maliszewska udała się na urlop zdrowotny i moim nowym opiekunem stażu została pani Anna T.. Sporządziłyśmy nowy kontrakt i ustaliłyśmy warunki współpracy. Pani Anna T. byłą moim opiekunem do końca stażu.
Dzięki temu moja współpraca z opiekunem przebiegała zgodnie z planem. Stosownie do ustaleń
w każdym semestrze przeprowadziłam cztery lekcje obserwowane przez opiekuna stażu
oraz obserwowałam cztery lekcje prowadzone przez opiekuna stażu.
Doskonaliłam własny warsztat pracy, obserwując również zajęcia prowadzone przez koleżanki z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (lekcje koleżeńskie) oraz prowadząc zajęcia w obecności dyrektora szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli skłoniła mnie do poszerzenia metod pracy z dziećmi oraz wdrożenia ich do nauczania. Dostałam wiele rad dotyczących aktywizujących metod nauczania. Zajęcia obserwowane przez opiekuna przygotowywałam zgodnie z zasadami przyjętymi i zapisanymi w kontrakcie. Do każdego z zajęć opracowywałam konspekt lekcji, uwzględniający odpowiednie metody, formy i zasady pracy. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, by każda lekcja została szczegółowo omówiona. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym dla kształtowania swych umiejętności i technik nauczania. Rozmowy pomogły mi również określić mocne i słabe strony własnej pracy dydaktycznej, jak również pozwoliły wyeliminować popełniane błędy. Bardzo pomocne były także pohospitacyjne uwagi i wnioski dyrektora szkoły.
Prowadząc zajęcia, staram się, by były one inspirujące dla uczniów, i zachęcały do zdobywania wiedzy. Lekcje w dużej mierze prowadziłam w sposób praktyczny, by uczeń stał
się aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.

3. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i dydaktycznych. Przygotowywałam scenariusze zajęć oraz uroczystości .
Samodzielnie opracowywałam program wychowawczy, a także różne pomoce dydaktyczne,
takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe, fiszki pamięciowe.
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział
w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Szkoleniu -Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami
słabowidzącymi, niewidomymi i niepełnosprawnością ruchową (08.02.2016).
• Brałam udział w szkoleniu „ Wzmacniaj ocenę – Ocenianie kształtujące, orientujące
i sumujące”(26.10.2016)
• Doskonaliłam posługiwanie się elektronicznym dziennikiem Librus, uczestnicząc
w szkoleniu „ Synergia Librus- szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego”(16.11.2016).
• Zgodnie z nowymi wymogami zrobiłam „Kurs kierownika wycieczek szkolnych”.(16.03.2017)
• Uczestniczyłam w konferencji „Nauka kodowania i programowania w przedszkolu
i szkole”(24.05.2017)
• W świetle zmian oświatowych regulujących pracę nowej ośmioklasowej szkoły podstawowej, zostałam przeszkolona z podstawy programowej na szkoleniu „ Podstawa Programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej”(15.05.2017)
• Uaktualniałam posiadaną wiedzę w dziedzinie oceniania kształtującego, biorąc udział w szkoleniu
” Ocenianie kształtujące w szkole” (09.01.2017), a także w szkoleniu „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (22.11.2017)
• Uaktualniałam swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy w oparciu o szkolenie” Pierwsza pomoc”(12.12.2017)
• Uczestniczyłam w szkoleniu „Nauczycielski trening integracyjny – Wypalenie zawodowe”(06.04.2018)
• Chcąc doskonalić swój warsztat brałam udział w szkoleniu „Uczenie uczniów, uczenia się jako podstawowe zadanie nauczycieli”(29.11.2018)
• Ze względu na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych uczestniczyłam w szkoleniu „ Ochrona danych osobowych w kontekście przepisów ustawowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych”(08.11.2018)
• W roku 2019 w klasie drugiej,wprowadziłam innowację pedagogiczną „ Muzyka dobra na wszystko” - do realizacji tej innowacji niezbędne było szkolenie „Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki- Batii Strauss” (31.03.2019)
• Uaktualniałam i poszerzałam wiedzę dotyczącą umiejętności oceny uczniów.
Wiedzę tę zdobyłam na szkoleniu „ Jak oceniać uczniów?”(07.05.2019)
• Wychodząc naprzeciw problemom wychowawczym, wzięłam udział w kursie „ Rozwój emocjonalny ucznia”(07.05.2019)
• Aby zaktualizować wiedzę na temat zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28.07.2018 roku, dotyczących Awansu Zawodowego Nauczyciela, uczestniczyłam w szkoleniu ”Awans Zawodowy nauczyciela -Krok po kroku”(08.05.2019)
• Aby połączyć wiedzę z umiejętnościami przeszłam szkolenie „Kompetencje kluczowe”2018r.

Efekty doskonalenia zawodowego:
Każde szkolenie, konferencja lub kurs dały mi możliwość udoskonalania swojego warsztatu pracy oraz motywację do dalszego działania. Oprócz ww. pogłębiałam swoją wiedzę poprzez czytanie literatury fachowej min,: „Sposób na trudne dziecko”- A .Kołakowski,
A. Pisula wyd. GWP 2012r,, „Jak mówić, by dzieci nas słuchały, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” - F. Adele, E. Mazalish wyd. Media Rodzina , 2013r, „ Dziecięca matematyka” - E. Gruszczyk Kolczyńska, wyd. WSIP 1977r, „ Scenariusze przedstawień teatralnych” - Z.Kaliska wyd. Printex, 2010r. A także wiele publikacji pedagogicznych oraz stron internetowych, które pomogły mi uatrakcyjniać lekcje, np.: Ore, Librus, Szkolna 24, Superkid, Printerest, Uczę.pl.
Ponadto dbałam o salę i jej estetyczny wygląd. Starałam się na miarę moich możliwości, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd, aby uczniowie tam uczęszczający czuli się swobodnie. Przygotowywałam z uczniami materiały na gazetki ścienne oraz eksponowałam prace plastyczne uczniów. Byłam także odpowiedzialna za dekorację tablic szkolnych na korytarzu, z czego wywiązywałam się sumiennie, prezentując na nich wspaniałe prace plastyczne uczniów.

Efekty współpracy międzynarodowej:
W roku 2017 w ramach projektu Erasmus +, „Mens sana in corpore sano” Szkoła Podstawowa w Izabelinie nawiązała międzynarodową współpracę ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii oraz we Włoszech.
Projekt trwał dwa lata i obfitował w nowe wyzwania.
• Stworzyłam banner informacyjny o objęciu szkoły projektem Erasmus +, który wisi przed wejściem do szkoły.
• Uczestniczyłam w konkursach tematycznych, warsztatach tematycznych i zebraniach dotyczących planowania współpracy.
• Razem z uczniami mojej klasy tworzyłam dekoracje, przygotowałam stoisko na
„ Tydzień Hiszpański”, na którym można było zapoznać się z historią tego kraju i spróbować kultowych potraw, które uczniowie przygotowali wraz ze soimi rodzicami.
• Wspólnie z dziećmi nagrałam film instruktażowy do „Gry w klasy”, który spotkał się z aprobatą pozostałych szkół i koordynatorów projektu.
W roku 2019 finał projektu odbywał się w naszej szkole. Uczniowie z trzech państw przez tydzień byli gośćmi naszej placówki. W tym czasie mieli zorganizowane wycieczki, spacery po okolicy, a także warsztaty tematyczne: Tańce ludowe, Tradycyjne gry podwórkowe, Eksperymenty, Papier czerpany oraz gry i zabawy integracyjne.
• Prowadziłam warsztaty w języku angielskim dotyczące gier podwórkowych i uczyłam dzieci jak grać w klasy.
• Uczestniczyłam także w warsztatach integracyjnych i byłam odpowiedzialna za uczniów z Hiszpanii. Wspólnie rozmawialiśmy, graliśmy i realizowaliśmy kolejne punkty z programu dnia.
Dzięki projektowi Erasmus + pozyskałam kontakty międzynarodowe z uczniami
i nauczycielami szkół z Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Było to cenne doświadczenie ukazujące inne możliwości edukacji szkolnej, dzięki którym mogę ulepszyć swoją codzienną pracę.
4.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej
Przez cały okres stażu tworzyłam plany pracy, arkusze obserwacji w tym diagnozę przedszkolną i szkolną. Opracowywałam ramowy program dnia, przygotowywałam karty wyjść i wycieczek szkolnych. Uaktualniałam plan współpracy z rodzicami. Wypełniałam dzienniki papierowe oraz Librus. Prowadziłam zeszyt zebrań. Podczas każdego semestru prowadziłam Spotkania Zespołu Klasowego oraz pisałam z niego sprawozdania. Oceniałam skuteczność swojej pracy, analizując wyniki testów i sporządzając tabele ewaluacyjne uwzględniające wyniki osiągnięte przez uczniów.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uporządkowałam zgromadzoną dokumentację, materiały i pomoce dydaktyczne, a także fotografie przedstawiające moją pracę z uczniami. W maju b.r zgodnie ze swoim planem rozwoju zawodowego napisałam sprawozdanie ze stażu, który trwał 2 lata i 9 miesięcy - od 01.09.2016 r do 31.05.2019 roku. Uczestniczyłam w szkoleniu „ Awans zawodowy nauczyciela- Krok po Kroku”- maj,2019, dzięki któremu otrzymałam cenne wskazówki dotyczące awansu zawodowego oraz sprawozdania z planu rozwoju zawodowego.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 samodzielnie i przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe
 wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy
 korzystałam z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu
 poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel, poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu
 poznałam procedurę awansu zawodowego
 doskonaliłam umiejętności organizacyjne
 analizowałam podjęte działania
 doskonaliłam umiejętność współpracy z innymi nauczycielami
 potrafię inicjować aktywność uczniów.
Dla uczniów:
 wpłynęłam na lepszą organizację pracy uczniów na lekcji
 uatrakcyjniłam zajęcia poprzez wprowadzenie do rozkładu zajęć ciekawych jednostek lekcyjnych i środków dydaktycznych
 wpłynęłam na wzrost aktywności twórczej uczniów
 analizowanie wyników uczniów pozwoliło na lepsze zaplanowanie działań dydaktycznych
Dla szkoły:
 przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły
 promowałam szkołę poprzez udział w projekcie międzynarodowym Erasmus +

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
Aby poznać środowisko dzieci i ich rodziców swoje działania edukacyjne i wychowawcze skoordynowałam z działaniami innych osób, zaangażowanych w proces dydaktyczno - wychowawczy, czego dowodem jest:
• Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów oraz opiekunami w celu lepszego wsparcia uczniów oraz ich rodzin
• Prowadzenie dodatkowych konsultacji z rodzicami oraz pozostawanie w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym
• Omawianie z rodzicami/opiekunami osiągnięć dzieci
• Kontaktowanie się z rodzicami lub opiekunami uczniów mających problemy z nauką
• Informowanie o trudnościach w nauce oraz o problemie z zachowaniem
• Przekazanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, co w większości przypadków zaowocowało zniwelowaniem trudności wychowawczych
• Rozpoznanie przyczyn niepowodzeń szkolnych u ucznia poprzez wywiad z rodzicem
i obserwację
• Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym, z którymi wspólnie opracowywaliśmy plan działań wychowawczych
• Prowadzenie zajęć otwartych dla uczniów oraz rodziców
• Warsztaty tematyczne z udziałem rodziców, dzięki którym mogłam lepiej przyjrzeć się relacjom łączącym uczniów z ich rodzicami.
• Inicjowanie i wystawianie przedstawień , na które byli zapraszani rodzice oraz dziadkowie
• Prowadzenie zajęć integracyjnych dla uczniów i ich rodziców.

Kontakt z rodzicami uczniów w wielu przypadkach zaowocował podniesieniem aktywności uczniów i wpłynął na ich mobilizację do nauki. Bezpośrednie rozmowy z rodzicami
i wychowawcami umożliwiły mi poznanie przyczyn niepowodzeń ucznia, które niekiedy spowodowane były przypadkami losowymi, trudną sytuacją rodzinną lub innymi okolicznościami.
Jako że pracuję na wsi często na lekcjach podejmowałam tematykę ekologiczną, a także skupiałam się na tradycjach lokalnej społeczności. Na lekcjach przybliżałam uczniom regionalne zwyczaje i polskie obrzędy ludowe porównując je ze zwyczajami panującymi w naszym regionie. Uczniowie chętnie dzielili się wiadomościami na temat znanych im tradycji i kultywowanych w ich środowisku obrzędach i obyczajach.
Podczas zajęć zwracałam również uczniom uwagę na współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne, takie jak: konieczność dbania o dobre imię szkoły i miejscowości, bezrobocie, problemy sieroctwa, ekologię czy niebezpieczeństwa płynące z korzystania z Internetu.

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo - dydaktycznych
Podczas swojej pracy pedagogizowałam oraz aktywizowałam rodziców. Przeważnie proces ten wdrażałam podczas zebrań, zajęć otwartych, ale także konsultacji, na których niejednokrotnie przedstawiałam publikacje pedagogiczne. Z każdego spotkania sporządzałam notatki służbowe oraz listy obecności. Trudniejsze przypadki konsultowałam z gronem pedagogicznym i Panią Dyrektor.
Aby efektywniej pracować z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze oraz żeby dać cenne wskazówki rodzicom do pracy z dzieckiem, wzięłam udział w szkoleniu
” Rozwój emocjonalny dziecka” 07.05. 2019 r, a także w szkoleniach dotyczących „ Oceniania kształtującego”. 26.10.2016 r, i 01.09.2017 roku.
Pozostawałam także w stałym kontakcie z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Dzięki tej współpracy opracowaliśmy plany działań wychowawczych, przeprowadziliśmy warsztaty oraz pogadanki dla uczniów. Wielokrotnie przeprowadziłam rozmowy mające na celu zmotywowanie ucznia do działania oraz rozmowy dyscyplinujące, podczas których wskazywałam uczniowi poprawne zachowanie a także dawałam wskazówki ,jak zmienić zachowanie, niepożądane.

3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem

Praca z uczniem zdolnym
Innowacja muzyczna
W trakcie trwania stażu aktywizowałam ucznia zdolnego poprzez dodatkowe prace, konkursy i zajęcia umuzykalniające. Obserwując zdolności wokalne mojej klasy, w roku szkolnym 2018/2019 wraz z panią Anną Maliszewską wprowadziłam innowację pedagogiczną „ Muzyka dobra na wszystko”, podczas której realizacja dała uczniom możliwość poszerzenia wiadomości
i umiejętności
z muzyki, rozwijania pasji muzyczno – tanecznej. Innowacja oparta została o Metodę Aktywnego Słuchania autorstwa Batii Strauss.
Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
w tym szczególnie umiejętności aktywnego słuchania oraz rozwijania swoich zdolności. Zajęcia wpływały korzystnie na integrację grupy oraz na koncentrację. Dzięki wsparciu doświadczonego nauczyciela - pani Anny Maliszewskiej - zobaczyłam jak połączyć można połączyć muzykę z edukacją i dobrą zabawą. To umożliwiło mi wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Zajęcia miały na celu także przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji
i materiałów, kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa muzycznego i kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej.
Efektem innowacji było między innymi przedstawienie pt.” Śpiąca królewna”, z elementami tańca, wystawione z okazji Dnia Dziecka w Nadleśnictwie Drewnica.

Praca z uczniem z trudnościami
Pracowałam z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze, pozostawałam w stałym kontakcie z rodzicami ucznia, ustaliłam system motywujący oraz wyznaczyłam konsekwencje za nieprzestrzeganie panujących zasad. Wprowadziłam „ ciszaki” - system motywujący do przestrzegania zasad panujących w klasie, polegający na samodzielnym zrobieniu małych maskotek , które nie lubią hałasu. Każdy uczeń otrzymał małego „ ciszaka” na swoją ławkę, lecz gdy właściciel maskotki zachowywał się niewłaściwie, jego zabawka trafiała do słoika.
Efekt był zadowalający - system spełnij swoją rolę.
W procesie wychowania motywowałam do pracy nad sobą oraz okazywałam wsparcie w realizacji postanowień. Nagradzałam nawet najmniejsze dokonania i stosowałam pozytywne wzmocnienie dla każdego wychowanka.
W czasie pracy i po lekcjach pomagałam rozwiązywać konflikty między uczniami i wskazywałam inne wyjście z sytuacji. Prowadziłam szereg zajęć i warsztatów integrujących zespół rówieśniczy, ażeby zażegnać nieporozumienia w klasie.

Metody pracy
Podczas pracy na lekcji wykorzystywałam scenariusze zajęć oparte o metody pracy pedagogiki zabawy, metody dobrego startu – M. Bogdanowicz, aktywnego słuchania- Batii Strauss oraz Ruchu wspierającego – W. Sherborne. Wiele lekcji prowadziłam przy pomocy metody laboratoryjnej, dzięki której dziecko samo może przeprowadzić doświadczenie, zaprezentować się i poznać dany temat poprzez praktykę. Na każdych zajęciach prowadziłam NACOBEZU. Podczas zajęć inicjowałam burzę mózgów, dzięki czemu dzieci mogły pobudzać swoją kreatywność. Skupiałam się również na metodzie projektu, gdyż uważam ją za bardzo rozwijającą i angażującą ucznia w proces nauczania, oraz na dramie. Często prowadziłam zajęcia grupowe, w których to wykorzystywałam metodę śnieżnej kuli. Prowadziłam lekcje, posiłkując się podstawami neurodydaktyki.

Aktywizacja ucznia

Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące uczniów, które wpłynęły na podniesienie atrakcyjności i efektywności podejmowanych działań dydaktycznych i pedagogicznych. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, między innymi zaowocowały dużą aktywnością i kreatywnością uczniów.
Podczas lekcji stosowałam gry planszowe, konkursy, zabawy ruchowe, prezentacje multimedialne, nagrania DVD, krzyżówki i rebusy. prowadziłam również zajęcia w pracowni komputerowej, gdzie uczniowie poznawali zastosowanie Internetu do nauki i zabawy oraz korzystali z płyt multimedialnych dołączonych do podręczników.

4. Przygotowanie uroczystości okolicznościowych i imprez szkolnych oraz udział w konkursach
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów organizowałam bądź przygotowałam ich do następujących konkursów:
 „Mistrz Puzzli” - konkurs gminny
 „Mam Talent” - konkurs gminny
 „Pomocna Dłoń” – konkurs szkolny
 „Anioły są wśród nas”
 „Stwórz własnego Wodolubka”
 „Teatrzyk owoców i warzyw”
 „Magiczny Strumień „(konkurs plastyczny)
 Udział w Mikołajkowych zawodach
 Udział w konkursie Matematycznym
 Udział w Konkursie „Puchar Tymbarku”
 „Warszawska Syrenka „
 „Wielkanocna palma”
 „Orzeł Matematyczny”
 Konkurs Szachowy
 Konkurs „ Świetlik”
 Jestem Bezpieczny na Drodze
 Konkurs Erasmus +: Udział całej klasy we wszystkich konkursach tematycznych.
 UNICEF
 Kartka Świąteczna
 Szopka Bożonarodzeniowa
 Szkolny Konkurs Kolęd
 „Barwy lasu” przy współpracy z Nadleśnictwem Drewnica
 Konkurs „100 lat Niepodległości w Gminie Nieporęt”
 „Alfik matematyczny”
 Przesłuchanie do konkurs muzycznego „Pieśni Patriotycznej”
 Udział w konkursie „ Kartka z kalendarza” - Gmina Nieporęt
 Międzyszkolna Wymiana Pocztówek koord. Joanna Sobecka
 Kangur matematyczny
 Konkurs ekologiczny Erasmus +
 Konkurs matematyczny „Puchacz Piotr”
 Konkurs Warcabowy

Byłam organizatorem lub uczestnikiem następujących wydarzeń szkolnych:

• Przedstawienie Dzień Babci i Dziadka - organizator
• Przedstawienie wielkanocne dla szkoły i dla rodziców- organizator
• Przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty- organizator
• Przedstawienie na zakończenie roku szkolnego- organizator
• Organizacja przedstawienia z okazji Pasowania Pierwszoklasisty
• Koordynacja Programu „ Śniadanie daje moc”
• Organizacja Warsztatów Bożonarodzeniowych
• Organizacja wieczoru kolęd dla klasy 1a
• Otwarcie kompleksu sportowego przy szkole- festyn
• Ślubowanie klas I – DEN
• Dzień Papieski
• Dzień Odzyskania Niepodległości Polski
• Lekcja misyjna – spotkanie z polskim misjonarzem z Afryki
• “Magia Gwiazdki” - przedstawienie bożonarodzeniowe
• Mikołajki
• „Dzień Ziemi” – parada po Izabelinie
• Wigilia - warsztaty plastyczne
• Bal karnawałowy
• Spotkanie z górnikiem
• Spotkanie ze Strażą Pożarną
• Spotkanie z policją
• Pierwszy dzień wiosny – przedstawienie
• Przedstawienie wielkanocne
• Warsztaty z leśniczym
• Piknik Rodzinny
• Pomoc przy organizacji koncertu „Przystanek Niepodległa”
• Organizacja Warsztatów Świątecznych oraz Jasełek
• Pomoc przy organizacji mikołajek szkolnych
• Pomoc w organizacji „Dnia kropki”
• Pomoc w organizacji Wigilii Szkolnej
• Przedstawienie „Śpiąca królewna” dla dzieci niepełnosprawnych w Nadleśnictwie Drewnica

Projekty:
W trakcie trwania stażu angażowałam się lub koordynowałam projekty, którymi była objęta placówka:
 Koordynacja akcji „Śniadanie daje moc”
 Koordynacja akcji „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
 Udział w projekcie „Niesamowity świat higieny jamy ustnej – Oral B”
 „Erasmus +” czynny udział we wszystkich aktywnościach
 „UNICEF”- aktywny udział w projekcie
 Udział w akcji charytatywnej „ Szlachetna Paczka”
 Koordynacja akcji charytatywnej „Góra Grosza”
Warsztaty:
 Warsztaty ze zdrowego odżywiania
 Warsztaty integracyjne dla grup rówieśniczych
 Warsztaty kulinarne
 Warsztaty z programowania
 Warsztaty plastyczne integrujące ucznia z rodzicem
 Warsztaty „Być jak Ignacy”
 Warsztaty przyrodnicze w lesie

Współpraca z Nadleśnictwem Drewnica
Od prawie 20 lat szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Drewnica, a szczególnie
z położonym nieopodal Leśnictwem Czarna Struga. Współpraca ta jest już tradycją naszej szkoły. Co roku do aktywności włączani są uczniowie i ich rodzice.
Każdego roku cyklicznie organizowane są warsztaty przyrodnicze w lesie o tematyce:
 - „Bezpieczeństwo w lesie”
 - „Drzewa i krzewy naszej okolicy”
 - „Dokarmianie dzikich zwierząt zimą. Tropy i ślady”
 - „Praca leśnika”
 - Leśne siedliska”

Uczestniczyłam wraz z moimi uczniami w warsztatach o tematyce :„Bezpieczeństwo w lesie”, „Dokarmianie dzikich zwierząt zimą. Tropy i ślady”oraz „Praca leśnika”.
Nadleśnictwo Drewnica jest współorganizatorem akcji społecznych na rzecz ochrony środowiska:; „Sprzątania Świata” i „Dnia Ziemi”, podczas których odbywają się zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń dla lasu. W tym roku szkolnym wraz z uczniami zorganizowaliśmy paradę po Izabelinie dotyczącą dbania o środowisko.
Do specyfiki działań szkoły należy zbiórka kasztanów i żołędzi, wspierająca dokarmianie dzikich zwierząt zimą. W zamian nadleśnictwo przez cały sezon zapewnia specjalistyczny pokarm dla ptaków. Brałam udział w tych akcjach w każdym roku szkolnym.
W roku szkolnym 2018/2019 wraz z Panem Jerzym Dyło - leśnikiem z Czarnej Strugi- zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „ Barwy lasu”. Udział w konkursie wzięły klasy 0-3. Aktywność cieszyła się zainteresowaniem dzieci, a ich prace zachwycały. Zwieńczeniem konkursu były wspaniałe nagrody sponsorowane przez Nadleśnictwo Drewnica.

Efekty współpracy z Nadleśnictwem :
1. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska.
2. Znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w lesie.
3. Bogatszy zasób wiedzy na temat środowiska lasu.
4. Rozpoznawanie warstw budowy lasu.
5. Umiejętność rozpoznawania charakterystycznych dla okolicy gatunków drzew i krzewów.
6. Umiejętność rozpoznawania tropów zwierząt.
7. Wiedza na temat zasad dokarmiania dzikich zwierząt.
8. Znajomość zakresu i kompetencji pracy leśnika.
9. Umiejętność dostrzegania w środowisku przyrodniczym zmian spowodowanych ingerencją człowieka.
10. Promocja turystyki i aktywnego stylu życia.
11. Integracja lokalnej społeczności.
Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
dla mnie:
 nowe doświadczenia w organizowaniu konkursów przedmiotowych
 poznanie problemów lokalnego środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów
 integracja ze środowiskiem lokalnym, dzięki której diagnozowanie sytuacji wychowanków było sprawniejsze
 aktywna współpraca z wychowawcami innych klas
dla uczniów:
 wzbudzenie zainteresowania różnymi sferami edukacji poprzez udział w różnorodnych konkursach
 poszerzenie wiedzy muzycznej i rozwijanie zdolności muzycznych dzieci – Innowacja , „Muzyka dobra na wszystko”
 pogłębianie u uczniów samoświadomości i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
 integracja ze środowiskiem lokalnymi
 wprowadzenie do tradycji – Warsztaty leśne
dla szkoły:

Jako nauczyciel promujący szkołę przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, jak również nawiązałam bliską i aktywną współpracę z rodzicami.
Promowałam placówkę poprzez udział uczniów w konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, ekologicznych ale także w warsztatach, projektach i imprezach szkolnych.
Zdobyłam wiedzę dotyczącą formalnych aspektów organizacji konkursów, projektów, a także akcji promujących bezpieczeństwo w szkole i zdrowe odżywianie. Moi uczniowie chętnie brali udział we wszystkich formach aktywności, gdzie zdobywali wiedzę praktyczną sami mogli czegoś dokonać
i od razu zobaczyć efekty.
Wzorowałam się na doświadczonych nauczycielach i korygowałam swoje niedociągnięcia, co zaowocowało podniesieniem efektywności mojej pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
W swojej pracy podczas trwania stażu wykorzystywałam technologię komputerową, czego dowodem są:
• opracowana dokumentacja szkolna (rozkłady materiału, plan wychowawczy, plan pracy) oraz dokumentacja związana z przebiegiem stażu (planu rozwoju zawodowego, sprawozdania)
• wykonane pomoce dydaktyczne na zajęcia, testy, karty pracy, scenariusze i konspekty lekcji,
• systematyczne dokumentowanie przebiegu stażu,
• prezentacje multimedialne, które wykorzystałam podczas prowadzonych przeze mnie zajęć, tym samym poszerzyłam swój warsztat pracy i uatrakcyjniłam zajęcia poprzez stosowanie nowych środków dydaktycznych.

W celu poszerzenia swej wiedzy, umiejętności i polepszenia jakości poziomu nauczania stale korzystałam z dobrodziejstw Internetu:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet,
• Ukończyłam trzy szkolenia internetowe : „Jak oceniać uczniów”, „Rozwój emocjonalny ucznia”, Szkolenie Awans zawodowy nauczyciela – Krok po kroku”

Poznawałam przepisy i akty prawa oświatowego i aktualizowałam je poprzez Internet:
 Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz.Uz2013r.poz.393)Rozdział 3a - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97, poz. 674) ,Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - art.6a, rozdział 3a, (Dz. U. z 2018 r. poz.967),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach(Dz.U.2017poz.1591)
 Ustawa Minister Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

Poza tym na bieżąco śledziłam wszelkie zmiany i poprawki do ustaw czy rozporządzeń:
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574)

• gromadziłam wybrane akty prawa oświatowego w formie multimedialnej,
• tworzyłam dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych,
• korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających
staż oraz konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
• uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych,
• publikowałam samodzielnie opracowane scenariusze zajęć na stronie www.edux.pl, oraz na facebooku,
• wyszukiwałam scenariusze zajęć i inne materiały pomocne w prowadzeniu zajęć,
• wyszukiwałam dostępne na portalach edukacyjnych publikacje z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera, wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
Podczas prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej wykorzystywałam urządzenia multimedialne, takie jak rzutnik, DVD, dzięki temu proces dydaktyczny był atrakcyjniejszy dla uczniów. Wykorzystanie komputera i Internetu w mojej pracy jest niezbędne, gdyż są to nieodzowne narzędzia pracy z uczniami w obecnych czasach. Dają one mnie i moim uczniom możliwość dostępu do nieograniczonej ilości materiałów, co skutkuje poszerzeniem wiedzy, nabyciem nowych umiejętności. Opracowywanie niektórych materiałów metodą komputerową ułatwia ich wizualizację, co w pełni odpowiada najbardziej preferowanemu wśród uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszukiwania wiedzy. Jako nauczyciel, który korzysta na bieżąco z Internetu, mam możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami z całej Polski dzięki uczestniczeniu w kilku grupach dyskusyjnych i pozyskiwaniu informacji o nowościach na rynku wydawniczym. W moim komputerze stworzyłam biblioteczkę materiałów internetowych, które usprawniają moją codzienną pracę. Przeszłam także szkolenia niezbędne do efektywnej pracy
z komputerem i tablicami interaktywnymi:
- Szkolenie z Tablicy interaktywnej – 2018/2019
- Synergia Librus – szkolenie z obsługi dziennika elektronicznego”2016

3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami

Korzystając z internetu, na bieżąco dzieliłam się swoją wiedzą i materiałami z nauczycielami ze szkół z całej Polski. W tym celu czynnie uczestniczyłam w wielu forach oświatowych, udostępniałam ciekawe pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji i pomysły na prowadzenie lekcji w sposób twórczy. Sama także posiłkowałam się wiedzą doświadczonych koleżanek zarówno w mojej szkole, jak i w szkołach sąsiednich. W celu efektywniejszej współpracy założyłam grupę dyskusyjną poprzez portal Facebook na, której wraz z koleżankami z pracy możemy dzielić się pomysłami, wymieniać spostrzeżeniami i korzystać ze swojej wiedzy.
Najczęściej korzystałam z następujących portali:
• edux.pl
• superkid.pl
• ucze.pl
• facbook- grupy dla nauczycieli

4. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych

Podczas prowadzenia zajęć korzystałam z pomocy multimedialnych ażeby uatrakcyjnić dany dział edukacyjny. Najchętniej korzystałam z Multibooka wyd. WSIP, portali wymienionych w poprzednim ustępie, ale także z programów takich jak Power Point, Paint, Word, Movie Maker. Chętnie korzystałam z dobrodziejstw stron internetowych dotyczących kodowania: Scratch , Code Combat oraz programowania: Codemoji.com (PL), App Inventor (PL).To platformy, dzięki którym dzieci podczas zabawy zdobywają wiedzę na temat kodowania i programowania i uczą, się jak wykorzystać tę umiejętność w życiu. Często organizowałam także zabawy mające na celu naukę kodowania w ruchu, dzięki czemu usprawniałam motorykę dużą u wychowanków a jednocześnie pokazałam, jak wykorzystać kodowanie podczas zabawy grupowej.
W roku 2018 w szkole przeprowadzone zostały warsztaty z programowania, na których to dzieci mogły zaprogramować roboty i poszerzyć swoją wiedzę o elementy mechatroniki.

5. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego

Po zakończeniu stażu i sporządzeniu sprawozdania z jego przebiegu dokonam prezentacji multimedialnej za pomocą programu Power Point, która będzie zawierała dokumentację fotograficzną potwierdzającą moje działania.

Efekty zdobytej wiedzy dotyczącej korzystania z komputera i internetu:
Dla siebie
 wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy
 pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii komputerowej
i informacyjnej
 wykorzystywałam na co dzień zdobywane wiadomości z zakresu technologii komputerowej
i informacyjnej, korzystając z edytora tekstu oraz programów graficznych
 uzyskiwałam potrzebne informacje i materiały z zasobów sieci Internet
Dla uczniów:
 ułatwiłam pracę uczniom poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne
 wpłynęłam na lepszą organizację pracy
 wpłynęłam na wzrost zainteresowania uczniów technologią komputerową i informacyjną pomocną w przyswajaniu wiedzy
Dla szkoły:
 przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także we współpracy z rodzicami, organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców

W codziennej praktyce stawałam często przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Pojawiające się problemy wychowawcze w klasie omawiałam indywidualnie lub z całą grupą. Stosowałam poznane podczas szkoleń teorie w praktyce, a nabyte umiejętności pomagały mi w rozwiązywaniu trudnych wychowawczo sytuacji. Dodatkowo czytałam literaturę dziecięcą i bajki terapeutyczne. Rozmawiałam z uczniami na temat wyrażania i nazywania uczuć, przyjaznej komunikacji, szanowania uczuć innych i tolerancji. Uważam, że w dzisiejszej szkole musi znaleźć się miejsce nie tylko na myśli,ale i na emocje.
W rozwiązywaniu problemów wychowawczych mogłam również liczyć na opiekuna stażu, psychologa, pedagoga szkolnego i Panią Dyrektor. Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i podejmowałam wspólne działania dotyczące uczniów sprawiających trudności.
Przez cały okres stażu :
 analizowałam dokumentację z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 dostosowywałam metody pracy do zaleceń zawartych w tych opiniach
 prowadziłam pogadanki przypominające o bezpieczeństwie podczas pracy na lekcjach,podczas zajęć sportowych, zabaw, wycieczek, wyjazdów

W czasie stażu dbałam o umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu dydaktyki. W pracy często wykorzystywałam wiedzę wyniesioną z szeregu szkoleń i kursów (opisane w punkcie 7.2.2), urozmaicając lekcje metodami aktywizującymi, grami dydaktycznymi, burzą mózgów czy pracą w grupach. Metody te rozwijały w uczniach kompetencje komunikacyjne, współdziałanie w zespole, umiejętność podejmowania decyzji czy kreatywność.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potencjał, możliwości i zainteresowania. Na zajęciach indywidualizowałam pracę uczniów. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych, jak i tych słabszych, potrzebujących troski i zrozumienia.
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami. Na zebraniach informowałam rodziców o życiu klasy, sukcesach, postępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wychowawczych. Starałam się dyplomatycznie rozwiązywać występujące problemy. Przedstawiałam misję i wizję pracy placówki. Podkreślałam w rozmowach z rodzicami mocne strony ucznia. Dla lepszego przepływu informacji opracowywałam tabele zachowania i systemy motywujące, które codziennie informowały rodziców o zachowaniu ich dzieci. Kontaktowałam się z rodzicami również na spotkaniach indywidualnych, przez telefon oraz drogą elektroniczną.
Bardzo dobry kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy. Dzięki spotkaniom indywidualnym mogłam lepiej zrozumieć sytuację rodzinną uczniów, stąd łatwiej było mi udzielać im wsparcia. Pomagałam kontaktować się ze specjalistami szkolnymi. W ramach spotkań ogólnych starałam się wprowadzać elementy pedagogizacji rodziców, uświadamiając im znaczenie rodziny w życiu dziecka czy ukazując sposoby motywujące do nauki .Działania te pomogły przy wspólnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

2. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
Na bieżąco uaktualniałam zdobytą wiedzę poprzez szkolenia,wewnątrz- i zewnątrz szkolne, warsztaty, kursy i konferencje, które opisałam w ust.7.2.2.
Starałam się wdrażać w proces nauczania nowe zdobyte metody. Dzięki szkoleniom mogłam zmodyfikować swoje dotychczasowe techniki i wzbogacić je, by moja praca była bardziej zadowalająca. Przykładem może być wykorzystanie oceniania kształtującego, którym posługiwałam się podczas pracy z dziećmi. Przeszłam także szkolenie z jego zakresu pozwalające mi na wyeliminowanie dotychczasowych błędów względem mojej pracy i oceny wychowanków.
Szkolenia w tym zakresie:
- „Wzmacniaj oceną – Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące”- 2016
- „Ocenianie kształtujące w szkole” 2017
- „Jak oceniać uczniów?” - 2019

Pozostawałam także w stałym kontakcie z moimi opiekunami stażu, radziłam się ich w sprawach trudnych oraz korzystałam z ich wiedzy i doświadczenia.

3. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
Przez cały okres stażu gromadziłam przydatne artykuły, publikacje jak również śledziłam fora internetowe aby być na bieżąco. Stworzyłam swoją bibliotekę z zakresu literatury dzięki czemu mogę do niej powracać gdy mam ku temu potrzebę. Najchętniej posiłkowałam się następującymi lekturami:
• „Sposób na trudne dziecko”- A .Kołakowski
A. Pisula wyd. GWP 2012r
• „Jak mówić by dzieci na słuchały, Jak słuchać żęby dzieci do nas mówiły” - F. Adele, E Mazalish wyd. Media Rodzina , 2013r
• „ Dziecięca matematyka” - E. Gruszczyk - Kolczyńska, wyd. WSIP 1977 r
• „ Scenariusze przedstawień teatralnych” - Z.Kaliska wyd. Printex, 2010 r
sięgałam do portali internetowych, takich jak:
• Ore.pl
• Librus.pl
• Szkolna 24.pl
• Edunews.pl,
• Nauczyciele.pl,
• Scholaris.pl

3.Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
W okresie 2 lat i 9 miesięcy czynnie uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych i szkoleniach dla nauczycieli. W tym czasie zdobywałam nową wiedzę lub utrwalałam już nabytą. Dzieliłam się z koleżankami młodszymi stażem, dawałam wskazówki i prowadziłam lekcje pokazowe, takie jak:
- Zdrowe żywienie
- Życie dinozaurów
- Planeta ziemia i kosmos
- Piramida zdrowego żywienia
- Bezpieczne ferie
- Smog- jak ratować planetę?

Aktywnie czerpałam także z doświadczenia starszych koleżanek i opiekunów stażu.
Radziłam się ich i konsultowałam sposoby prowadzenia lekcji.
Na zebraniach z rodzicami często prezentowałam nowinki pedagogiczne zawierające cenne wskazówki do pracy z dziećmi, odpowiadałam na zadawane pytania i odsyłałam do literatury fachowej.
Zapoznanie się i wdrażanie w swej pracy Programu Wychowawczego pozwoliło mi na określenie zadań nauczyciela – wychowawcy i sprecyzowanie zasad współpracy z uczniami oraz rodzicami. W trakcie stażu, systematycznie rpodejmowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze, między innymi rozwiązywałam problemy uczniów – realizacja tego zadania była możliwa dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami uczniów. Dbałam o kształtowanie u dzieci odpowiednich postaw i nawyków. Swoją postawą i podejściem do uczniów starałam się, aby dzieci uwierzyły we własne siły i możliwości, akceptowały siebie, były ciekawe świata i tolerancyjne wobec innych. Pracowałam nad integracją zespołów klasowych, w których uczyłam, kształtowałam wśród uczniów postawę proekologiczną i prozdrowotną, starałam się również przeciwdziałać agresji wśród uczniów, realizując zadania zawarte w Szkolnym Programie Profilaktycznym.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego, studiowanie dokumentacji szkolnej,aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

W swojej pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stale stykam się i korzystam z przepisów dotyczących systemu oświaty, czego dowodem jest:

• Wdrożenie procedur awansu zawodowego - zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz. U z 2013 r. poz. 393) Przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego, dokumenty te przedłożyłam Dyrektorowi Szkoły. Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści zarówno dla mnie, dla uczniów, jak i całej placówki. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów. Zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły mojego planu rozwoju zawodowego otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego
• Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, które są zawarte w :
 Statucie Szkoły,
 Regulaminie Pracy Szkoły,
 Rocznym Planie Pracy Szkoły,
 Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
 Programie Profilaktycznym Szkoły,
 Programie Wychowawczym Szkoły.
• Poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które wdrożyłem do codziennej praktyki. Aby moja wiedza z tego zakresu była stale aktualna doskonaliłam ją się na szkoleniach BHP.
• Uczestniczyłam także w szkoleniu „ Kompetencje Kluczowe” 2018r, które są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.
• Przeanalizowanie dokumentów określających rolę oświaty i szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela, które są zawarte w:
• Ustawie z 1 września 1991 roku o systemie oświaty
• Konwencji o Prawach Dziecka z 1991 roku
• Karcie Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzeniu MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego (Dz.Uz2013r.poz.393)Rozdział 3a - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 97, poz. 674) ,Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761)
• Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - art.6a, rozdział 3a, (Dz. U. z 2018 r. poz.967)
• Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U.2017poz.1591)
• Ustawie Minister Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
Analiza dokumentów własnych i szkolnych pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb, wymagań i zadań szkoły. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań nauczyciela, korzystałam z dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Codziennie w swojej pracy stosuję zasady zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i są one zgodne z moimi przedmiotowymi zasadami oceniania. Statut Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Batalionu Saperów Kościuszkowskich stał się dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, ponieważ dzięki niemu dowiedziałam się nie tylko o przysługujących nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawach, ale także o obowiązkach. W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników kół pozalekcyjnych, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.
Wiedza praktyczna z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest stosowana przeze mnie podczas codziennej praktyki na terenie szkoły, a także podczas organizowanych wyjazdów, co jest szczególnie przydatne w pracy każdego nauczyciela.

2.Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych, aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Dogłębna analiza dokumentów szkolnych oraz śledzenie zmian w obowiązujących przepisach prawa oświatowego pozwoliły mi w pełni realizować zalecenia i spełniać wszelkie wymagania prawne. Dzięki temu moje działania miały uzasadnienie w prawie szkolnym i oświatowym. Miało to też wpływ na prawidłowy przebieg mojego stażu zawodowego oraz aktywne uczestnictwo w życiu szkoły:
• Brałam aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, zespołu edukacji wczesnoszkolnej, opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne, zespołów klasowych
• Samodzielnie stworzyłam system motywacyjny dla dzieci
• Dostosowywałam własną ofertę edukacyjną do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie).
Brałam udział w szkoleniach i kursach, o których pisałam we wcześniejszych ustępach.

Podsumowując...
Na swojej drodze edukacyjnej miałam możliwość pracować w różnych zespołach Rady Pedagogicznej i tworzyć lub współtworzyć wiele dokumentów szkolnych (m.in. Program -profilaktyczny). Pozwoliło mi to zdobyć doświadczenie w tworzeniu wszelkiego rodzaju dokumentacji szkolnej oraz lepsze poznanie organizacji pracy szkoły. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym i wdrażałam jego postanowienia w życie.
Na stronie internetowej Szkoły publikowałam m.in. aktualne dokumenty, relacje z imprez i wyjść szkolnych. Dbałam o rozwój kulturalny i społeczny uczniów. Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy, najpierw w oddziale przedszkolnym, a później w klasie 1-2. Swoim wychowankom starałam się nie tylko przekazywać wiedzę i umiejętności, ale i stanowić dla nich autorytet. Przy ocenianiu wyników w nauce kierowałam się Statutem Szkolnym, wspierałam swoich wychowanków i motywowałam do dalszej pracy. Podczas procesu nauczania , wpajałam swoim uczniom lokalny patriotyzm i kształtowałam postawy patriotyczne.
Jestem świadoma faktu, że jako nauczyciel muszę stale się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić umiejętności i zdobywać wiedzę. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że okres odbytego przeze mnie stażu uważam za bardzo owocny i z radością będę podejmować dalsze działania, służące mojemu rozwojowi zawodowemu i osobistemu.
Wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zapisane w Planie rozwoju zawodowego zostały zrealizowane.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.