X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41771
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Zajęcia socjoterapeutyczne "Zainteresowania są motorem rozwoju - pozytywna alternatywa"

Problem, który chcecie Państwo rozwiązać (diagnoza, przyczyny, skutki, czynniki ryzyka i chroniące)

Bieda, zazwyczaj towarzysząca patologii alkoholizmu, czy innych używek psychoaktywnych, jest źródłem wyobcowania dzieci młodzieży i wchłaniania ich w jedyny znany im schemat zachowań . Chcemy w sposób możliwie dostępny i adekwatny do wieku wskazać im inne drogi do zaistnienia w grupie rówieśniczej. Wzbudzić w nich pasję do godnego życia, pełnego ciekawych wyzwań i zainteresowań. Przestrzec przed złymi konsekwencjami zaniechania pracy nad sobą.
Ustawowym zadaniem szkoły jest nauka i wychowanie.
Tworząc ten projekt przyświeca nam myśl połączenia tych zadań w program warsztatów mających na celu wychowanie poprzez naukę, naukę uniwersalnych zachowań interpersonalnych połączonych z przykładowymi celami rozwoju osobistego uczniów, a więc pobudzaniem zainteresowań i wskazywaniem lepszych od zastanych form dowartościowywania się.
Służyć ma temu nabywanie umiejętności w sferze kulinarnej, dziennikarskiej - wywiady z ciekawymi ludźmi, mieszkańcami (.....). Spisanie historii mówionej, wspomnień, ocalenie od zapomnienia przeżyć ludzi. Integracja pokoleń poprzez przeprowadzenie rozmów, wywiadów, nawiązaniu nowych znajomości; zdobyciu/poprawie umiejętności autoprezentacji, pokazaniu siebie znajomym; doskonaleniu swoich umiejętności pisania; poszerzeniu wiedzy; Młodzi uczestnicy projektu będą otwierali się na ludzi, nawiązywać nowe znajomości. Naszym celem terapeutycznym jest osiągnięcie przez beneficjentów większej pewności siebie, pokonanie nieśmiałości, wiara we własne siły, odkrywanie zdolności.
Mają temu służyć zajęcia autokreacji i autoprezentacji, uczące uczestników projektu, opowiadania o sobie, wejrzenia w swoje wnętrze i dostrzeżenia tkwiącego w nich dobra. Wszystko to w formie warsztatów „dziennikarskich” dających ponadto praktyczne umiejętności walki ze stresem i obycie z kamerą, mikrofonem i aparatem cyfrowym. Uczniowie będą się uczyć skupienia, logicznych wypowiedzi i to wszystko w warunkach stresu powodowanych ich utrwalaniem, uczestniczenie w rozwijających współpracę rówieśniczą formach relaksu: np. wyjazd Jumpcity, TVP 3 ( poznanie pracy i zawodu dziennikarza) czy wspólne wyjście do kina, do stajni koni - nauka jazdy konnej oraz zapoznanie z prowadzeniem stajni i życiem koni oraz nauka tańca zumby, zajęcia arteterapii - warsztaty kreatywne.

Diagnoza
Problemy z nadużywaniem alkoholu i innych środków odurzających roztaczają coraz szersze kręgi, także w naszym regionie. (.....)której projekt dotyczy, charakteryzuje się niskim poziomem dochodowym mieszkańców, wynikającym głównie z bezrobocia, a także występującej patologii alkoholowej. Jest to również wynikiem mentalnego dziedzictwa, walka z którym najlepiej udaje się w oparciu o młode pokolenie. Na (.....)znajdują się dwa domy Dziecka - część uczniów uczy się w naszej szkole. W tych warunkach liczba dzieci „ nieodpornych” na zagrożenie uzależnieniem rośnie.

Nasze wieloletnie doświadczenia w pracy z młodymi ludźmi, bliski, codzienny kontakt, znajomość ich trudności rodzinnych i szkolnych skłaniają nas do stworzenia autorskiego projektu z profilaktyki uzależnień, projektu którego celem jest most do lepszego życia, do szacunku do innych. W Szkole Podstawowej nr .... uczy się (x) uczniów, w tym ( x) uczniów w Gimnazjum. 31 uczniów ( 19%) to uczniowie bezpośrednio zagrożeni patologią alkoholową oraz uczniowie przejawiający symptomy niedostosowania społecznego z zaburzeniami zachowania oraz uczniowie mający trudności adaptacyjne ( 22% - tj.34 uczniów). Istotą problemu jest również coraz częstsze sięganie po alkohol i inne używki dzieci w wieku młodszo - szkolnym. Przyczynę stanowi: brak pozytywnych wzorców, możliwości budowy własnej pozycji w środowisku o alternatywne wobec obowiązujących kryteriów, wzorowanie się na rodzicach, wpływ środowiska, "dziedziczone" bezrobocie oraz zanikanie funkcji opiekuńczych ze strony rodziców.

Negatywnymi konsekwencjami mogą być: wagary, kradzieże, zaburzony rozwój psycho - fizyczny dziecka, wzrost agresywnych zachowań. Potrzeba realizacji zajęć socjoterapeutycznych jest odpowiedzią na potrzeby uczniów. Projekt „Zainteresowania są motorem rozwoju – pozytywna alternatywa .... ” jest kontynuacją działań profilaktycznych z roku 2018.

Powstał na skutek codziennych kontaktów z uczniami, wielu rozmów o ich trudnościach, problemach, zmaganiach się z nimi, o tym jak widzą siebie, co o sobie myślą.

Rozmów o sprawach takich jak brak wiary we własne siły, możliwości, poczucie osamotnienia, niskie poczucie własnej wartości, chęci zerwania z praktyką rodziny patologicznej, nakreślenia celów i dążenia do ich realizacji, brak pomysłów na konstruktywne spędzanie czasu wolnego czy Ich marzeniach.

To jak uczniowie myślą o sobie i co do siebie czują wpływa na sposób, w jaki traktują siebie i innych ludzi.

Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie, akceptowaniu siebie – mimo niedoskonałości, słabości, wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości. Na przeciwnym biegunie jest brak akceptacji siebie, które przejawia się w podkreślaniu własnych niedostatków, nie zauważaniu lub nie docenianiu tego, co już się osiągnęło, braku wiary w siebie i własne możliwości. To wszystko powoduje tworzenie się grup rówieśniczych, których wspólnym mianownikiem są zachowania patologiczne.

To w tych grupach dzieci, nie widząc alternatywy, chcą zasłużyć na uznanie najbardziej zdemoralizowanych liderów.

Ten trend trzeba przerwać! Projekt „Zainteresowania są motorem rozwoju – pozytywna alternatywa .... ” ma pomóc dzieciom w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą, rozwijają, wzmacniają osobowość. Poprzez ten projekt m.in. warsztaty chcemy wskazać drogę samorozwoju, przybliżyć zachowania środowisk pozbawionych stygmatu patologii, głownie alkoholizmu. Zdajemy sobie sprawę, że bez skutecznej terapii uzależnień w rodzinach, nie jesteśmy w stanie zlikwidować zagrożenia wobec dzieci np. utrwalania syndromu DDA, ale liczymy na przypisany okresowi dojrzewania okres buntu wobec rzeczywistości i widoczne na horyzoncie nasze wskazówki, widoczną drogę do lepszego jutra.

Warsztaty kulinarne mają wielorakie cele. Liczymy na wyrobienie w grupie współdziałania zespołowego. Działanie takie wzmaga zaangażowanie dzieci, uczy przygotowania stołu do przyjęcia gości i przyswaja zachowania przy stole. Pewne zachowanie w dobrym towarzystwie, to alternatywa, która kusi.

Warsztaty dziennikarskie, taneczne - zumba, zajęcia w stajni koni - nauka jazdy konnej oraz arteterapii, zajęć socjoterapii,plastycznych oraz wyjazdy relaksująco - dydaktyczne pozwolą uczniom odreagować nagromadzone w nich emocje, odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania oraz poznawać swoje mocne strony.

Cel główny i cele szczegółowe, jakie chcecie Państwo osiągnąć poprzez realizację projektu profilaktycznego?

Głównym celem projektu pod nazwą "Zainteresowania są motorem rozwoju – pozytywna alternatywa ....” jest zmiana patologicznych wzorców poprzez naukę zachowań interpersonalnych połączonych z przykładowymi celami rozwoju osobistego uczniów, a więc pobudzaniem zainteresowań i wskazywaniem lepszych od zastanych form życia - wskazanie światełka w tunelu.

Liczymy na przypisany okresowi dojrzewania okres buntu wobec rzeczywistości i widoczne na horyzoncie nasze wskazówki, widoczną drogę do lepszego jutra.

Wszystkie zajęcia z uczniami ujęte w tym projekcie są nakierowane na profilaktykę uzależnień, rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych takich jak: empatia, asertywność, współpraca, dobra komunikacja, zdrowa rywalizacja ,itp. Zajęcia mają więc na celu nie tylko zapoznanie z gotowaniem, sztuką, tańcem,dziennikarstwem, kulturą, sportem, odkrywaniem piękna przyrody w tym bliższe poznanie koni- zajęcia w stajni ....., ale również wskazanie innych istotnych dla poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie treści. Chodzi tu głównie o doskonalenie zdolności wartościowania, ingerowania i zmieniania swego otoczenia. rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych takich jak: empatia, asertywność, współpraca, dobra komunikacja, zdrowa rywalizacja itp. Uczestnik programu nabiera podstawowej wiedzy, którą może poszerzyć, ale nade wszystko nabiera pewności siebie i dystansuje intelektualnie dotychczasowych propagatorów lokalnej patologii - te propozycje stają się dla niego mało atrakcyjne, a pokazana przez zajęcia projektu alternatywa – kusząca.

Cele szczegółowe: 1. Uczeń potrafi i wie jak kierować pozytywne komunikaty do innych członków grupy.
2. Uczeń jest otwarty w stosunku do innych członków grupy, ale respektuje granice psychologiczne w kontaktach z innymi. 3.Uczeń potrafi siebie zaprezentować, opowiadać o sobie, wejrzeć w swoje wnętrze i dostrzec tkwiące w nim dobro.
4. Uczeń potrafi dostrzegać swoje mocne strony - zajęcia: dziennikarskie, jazda konna, arteterapii, drama, taneczne wspólne wyjazdy do placówek kultury i sportu.
5. Uczeń nabiera praktycznych umiejętności obycia z kamerą i mikrofonem, potrafi obsługiwać sprzęt ( kamerę, apart fotograficzny ), przeprowadza wywiady, otwiera się na ludzi, nawiązuje nowe znajomości.
6.Uczeń potrafi powiedzieć jak wygląda praca i na czym polega zawód dziennikarza „od kuchni”.
7. Uczeń wie jak zbierać informacje, jak je zdobywać, przetwarzać oraz publikować , pisać teksty ( obróbka materiałów- wywiady, spisanie wspomnień mieszkańców Wyspy Sobieszeskiej), poszerza swoją wiedzę.
8. Uczeń zdobywa/poprawia umiejętności autoprezentacji. 9.Uczeń potrafi i wie jak opowiedzieć o swoich umiejętnościach będących źródłem sukcesów, wymienić swoje cechy, które są cenione przez innych.
10. Uczeń potrafi i wie jak opowiadać o sobie, swoich zainteresowaniach, eksponując swoje pozytywne cechy, wie jak opowiedzieć o swoich marzeniach, o swoich planach życiowych; 11, Uczeń potrafi przyrządzić podstawowe potrawy, wie jakie potrawy jada się w innych krajach na podstawie wykonanych na zajęciach - warsztatach dań, potraw;
12. Uczeń zna zasady utrzymywania higieny na stanowisku kuchennym, jak i w trakcie samego przyrządzania posiłków.
13. Uczeń nabiera nawyków kulturalnego zachowania się przy stole, utrwala zasady zasady savoir-vivre.
14. Uczeń potrafi współpracować w grupie i pomagać w trakcie realizowania wspólnego celu, jakim jest gotowanie - zajęcia kulinarne, warsztaty dziennikarskie wspólne wyjazdy do miejsc kultury i sportu.
15. Uczeń potrafi planować i zagospodarować swój czas wolny w sposób konstruktywny.
16. Uczeń buduje w sobie pozytywną postawę wobec sztuki, przyrody, dostrzega piękno, kształci poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, Poznaje formy rozładowania zmęczenia i napięcia.
17. Uczeń nabiera odwagi do podejmowania samodzielnych działań twórczych.
18. Uczeń uczy się kreatywnego myślenia, poznaje formy relaksacji poprzez arteterapię pozwalające na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji.Kształtuje osobowość, rozwój zdolności i uczenia się. Przygotowuje się do uczestnictwa i odbioru kultury.
19. Uczeń wyrabia w sobie nawyk respektowania przepisów i zasad.
20. Uczeń zna alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu bez używek, wulgaryzmów i przemocy.Poznaje walory zdrowotne, estetyczne, etyczne i społeczne szeroko pojętego jeździectwa. Poznaje nowe formy spędzania czasu wolnego w tym jazdy konnej, jako formy aktywności fizycznej na całe życie.Kształtuje poczucie współodpowiedzialności za inne istoty żywe.
21. Uczeń integruje się z grupą rówieśników o podobnych zainteresowaniach.

Opis planowych działań profilaktycznych i metod dążących do realizacji celów szczegółowych

Nasz projekt pod nazwą „Zainteresowania są motorem rozwoju – pozytywna alternatywa ... ” będzie realizowany od ....do ....u (w jednej grupie wiekowej 12 -15 lat - 10 uczniów w grupie, raz w tygodniu - dla uczniów Szkoły Podstawowej nr ... w Gdańsku, pod okiem wychowawców – realizatorów projektu.
Dwóch w grupie w tym 1 socjoterapeuta.
Działania projektowe odbywać się będą poza godzinami pracy etatowej realizatorów i poza godzinami lekcyjnymi uczestników. Głównym celem projektu pod nazwą „Zainteresowania są motorem rozwoju – pozytywna alternatywa .... ” jest zmiana patologicznych wzorców u uczestników projektu, poprzez naukę zachowań interpersonalnych połączonych z przykładowymi celami rozwoju osobistego uczniów, a więc pobudzaniem zainteresowań i wskazywaniem lepszych od zastanych form życia.

W projekcie będą realizowane działania profilaktyczne takie jak zajęcia: 1.Socjoterapeutyczne Dzięki nim uczestnicy projektu będą potrafili i wiedzieli jak: - kierować pozytywne komunikaty do innych członków grupy. - być otwarci w stosunku do innych członków grupy, będą umieli respektować granice psychologiczne w kontaktach z innymi. - będą potrafili siebie zaprezentować, opowiadać o sobie, wejrzeć w swoje wnętrze i dostrzec tkwiące w nich dobro. - dostrzegać swoje mocne strony. - nabędą praktycznych umiejętności obycia z kamerą i mikrofonem, aparatem cyfrowym. - będą wiedzieli jak opowiedzieć o swoich umiejętnościach, będących źródłem sukcesów, wymienić swoje cechy, które są cenione przez innych. - będą wiedzieli jak opowiadać: o sobie, swoich zainteresowaniach, eksponując swoje pozytywne cechy, jak opowiedzieć o swoich marzeniach, o swoich planach życiowych; - jak przestrzegać zasad.

2. Warsztaty kulinarne na których uczniowie nauczą się przyrządzić podstawowe potrawy, poznają jakie potrawy jada się w innych krajach na podstawie wykonanych na zajęciach - warsztatach dań, potraw, utrwalą zasady: utrzymywania higieny na stanowisku kuchennym, jak i w trakcie samego przyrządzania posiłków, nawyków kulturalnego zachowania się przy stole, zasady savoir-vivre,współpracy w grupie w trakcie realizowania wspólnego celu, jakim jest gotowanie - zajęcia kulinarne.

3. Warsztaty dziennikarskie ( wywiady uczniów z ciekawymi ludźmi, mieszkańcami ( .....) .
Spisanie historii mówionej, wspomnień, integracja pokoleń, nawiązanie nowych znajomości, doskonalenie swoich umiejętności pisania; poszerzenie wiedzy;

. Warsztaty „dziennikarskie” dające ponadto praktyczne umiejętności walki ze stresem i obycie z kamerą i mikrofonem. Uczniowie będą się uczyć skupienia, logicznych wypowiedzi.Otwartości wobec rozmówców w trakcie wywiadów, pokonywania nieśmiałości.

4.Taneczne – zumba ( Dom Kultury w .....).

Uczniowie będą kształcili poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, Poznają formy rozładowania zmęczenia i napięcia.

5.Arteterapii – Dom Kultury w ......Uczniowie poznają formy relaksacji pozwalające na odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji.Kształtować będą osobowość, rozwijać zdolności .

6.Sportowe w tym jazda konno - Stajnia......, w Gdańsku-..... pod okiem instruktora.

Beneficjenci poznają formy spędzania czasu wolnego,poznają walory zdrowotne, estetyczne, etyczne i społeczne szeroko pojętego jeździectwa, uprawiania sportu - jazdy konnej jako formy aktywności fizycznej na całe życie.

7.Wyjścia do placówek kulturalnych i sportowych : - TVP3 w Gdańsku w celu poznania z bliska pracy i zawodu dziennikarzy; - kino D7 w Gdańsku - aktywne spędzanie czasu wolnego; - Park Trampolin, Jumbcity - lekcja WF z instruktorem- jako aktywna forma spędzania czasu wolnego;

Zajęcia mają zmienić patologiczne zachowania uczniów w klimacie bezpieczeństwa, zaufania, polepszenie jakości życia uczniów, by mogli budować: własne wartości, umacniać pozycję wśród rówieśników poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie świadomości w wyniku nabytej wiedzy i umiejętności, nabranie odwagi w poszukiwaniu alternatyw życiowych, odreagowanie emocjonalne. Uczniowie będąc uczestnikami projektu będą poznawać możliwości spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny, wolny od stosowania używek i zachowań odbiegających od zasad przyjętych za ogólnie akceptowalne Stawiamy na rozwój, odkrywanie potencjałów uczestników i ich talentów.

Każde zadanie, przed którym staje wychowanek jest niezbyt skomplikowane i gwarantuje sukces. Zajęcia stanowią podłoże do pracy nad rozwiązywaniem trudności w nawiązywaniu prawidłowych relacji interpersonalnych, służą obniżaniu napięć emocjonalnych, pobudzaniu wyobraźni i kreatywności oraz poszukiwania nowych rozwiązań. Pomagają jednocześnie poznać samego siebie i innych, zmierzyć się ze swoimi słabościami, ujawnić swoje pragnienia, uczucia i mówić o swoich potrzebach. Pozwalają poczuć się dostrzeżonym, docenionym i szanowanym, a także uwierzyć w swoje możliwości. Kształtują także umiejętność pracy w grupie dając możliwość odnalezienia w niej swego miejsca. Kreatywna działalność jaką proponujemy uczestnikom pozwala na zdobycie wielorakich doświadczeń, rozwija praktyczne umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Na zajęciach zaplanowane cele będą realizowane następującymi metodami pracy warsztaty: kulinarne, arteterapii, dziennikarskie, taneczne, gry (planszowe, relaksacyjne, zręcznościowe, sportowe a także rundka, praca w kręgu, burza mózgów, rysunek, plakat, drama, pantomima, dyskusja. Przewidujemy następujące efekty działań profilaktycznych. W wyniku realizacji programu socjoterapeutycznego, uczeń: • uświadomi sobie zagrożenia i będzie potrafił im się przeciwstawić, • będzie identyfikował się ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, dostrzegał korzyści płynące z prowadzenia zdrowego stylu życia, konstruktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań. Wszelkie działania w projekcie będą odbywały się przy współpracy realizatorów. Prowadzący (...) ,który będzie jednocześnie prowadził konsultacje indywidualne z beneficjentami a także z rodzicami, w ilości 4 godzin grupa/miesiąc, w trakcie trwania projektu tj.od luty 2019 - czerwiec 2019 rok. Rodzice/opiekunowie - współpracują ze szkołą. Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony specjalistów placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.