X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41770
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Dorota Gręda – nauczyciel języka angielskiego
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.
Czas zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§8, ust. 2, pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA/FORMY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)
- Śledzenie ewentualnych zmian.
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego
- Sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych, plenarnych oraz szkoleniowych).
- Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.
- Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku.
-Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
- Lektura czasopism anglojęzycznych.
- Opieka nad salą językową.

3. Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyczny Szkoły
- Ocenianie przedmiotowe
- Koncepcja pracy szkoły

§8, ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie w pracy Internetu
- Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
- Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami.
- Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.

2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
- Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
- Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole oraz zadań dla uczniów.
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
- Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
- Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych (z zachowaniem praw autorskich).
- Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
- Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.

2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
-Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.

3.Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
- Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1.Organizacja konkursu ogólnoszkolnego
- Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na najpiękniejsze życzenia świąteczne w języku angielskim.

2.Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.
- Organizacja Dnia Języków Obcych.

3.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
- Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego dla klas maturalnych na poziomie podstawowym.

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1.Współpraca z rodzicami uczniów
- Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania.

2.Współpraca z wydawnictwami
- Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

§ 8 ust.2, pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
- Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

Sporządziła: ...

Zatwierdził: ...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.