X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41706
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: mgr Anna Konopińska
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa Nr 14 we Włocławku
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.

Podstawa opracowania planu:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
3. Statut Szkoły Podstawowej Nr 14 we Włocławku
4. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 14 we Włocławku

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego doty-czących awansu zawodowego
• Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowe-go
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Udział w szkoleniu na temat awansu zawodo-wego na stopień nauczyciela dyplomowa-nego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji pla-nu rozwoju zawodowego Wrzesień 2016 r.

Wrzesień 2016 r.
Wrzesień 2016 r.

Styczeń 2017 r.
Maj 2019 r.

Plan rozwoju zawodo-wego
Zaświadczenie
Sprawozdanie
2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych - w zakresie pracy dydaktyczno - wycho-wawczej i opiekuńczej • Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, kursach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły
• Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedago-gicznej
• Aktywny udział w pracach zespołu samo-kształceniowego nauczycieli edukacji wcze-snoszkolnej
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, wykonywanie gazetek tematycznych, wystroju sali lekcyjnej Cały okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia o ukoń-czeniu kursów, szkoleń, warsztatów

Sprawozdania za spo-tkań

Materiały, pomoce dy-daktyczne, zdjęcia
3. Poszukiwanie nowych roz-wiązań • Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki
• Śledzenie stron internetowych dotyczących doskonalenia nauczycieli
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu
Zestawienie bibliografii, notatki własne

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań • Udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej
• Współtworzenie programów i planów pracy w roku szkolnym Okres stażu Wzory dokumentów, ankiety
5. Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań • Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych
• Rozwijanie zdolności plastycznych, recytatorskich, muzycznych uczniów Okres stażu Dyplomy uczniów, wykaz sukcesów
§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1.
Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawo-dowym • Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, notatek Okres stażu Plan rozwoju, sprawozdania, potwierdzenia, notatki
2.

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

• Korzystanie z programów komputerowych podczas: - codziennej pracy z dziennikiem elektronicz-nym - przygotowywania pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, testów, dyplomów, zaproszeń, kartek okolicznościowych, ogłoszeń, itp. - opracowywania dokumentów, sprawozdań, scenariuszy zajęć, hospitacji, planów wynikowych - pisania ocen półrocznych, świadectw, arku-szy ocen
Okres stażu

Pomoce dydaktyczne, przykłady kart pracy, testów, wzór dyplomu, zaproszenia
Dokumentacja, spra-wozdania, scenariusze, plany
3. Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu i programów multime-dialnych
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z dziećmi Okres stażu
Przykłady pomocy dy-daktycznych

4. Korzystanie na zajęciach z tablicy interaktywnej, oprogramowania oraz sprzętu • Praca na lekcjach Okres stażu
5. Dodawanie informacji do strony internetowej szkoły. • Publikowanie zdjęć i tekstów na szkolnej stronie internetowej
Okres stażu Strona internetowa szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych
zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli • Opracowanie scenariusza, przygotowanie środków dydaktycznych, przeprowadzenie zajęć otwartych Okres stażu Scenariusze zajęć
2. Współpraca z nauczycielami w zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej • Przygotowanie materiałów na spotkania
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami Okres stażu Protokoły spotkań
3. Opracowanie i udostępnianie nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno -wychowawczej • Udostępnianie nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, imprez, dzielenie się własnymi pomocami dydaktycznymi Okres stażu Przykładowe scenariu-sze

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Opracowanie i realizowanie własnych programów • Opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla wychowanków Okres stażu Program
2. Opracowanie i realizowanie własnych programów • Opracowanie i wdrożenie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy Okres stażu Program
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Praca z uczniami z trudno-ściami • Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Okres stażu Zapis w Dzienniku za-jęć
2. Organizowanie wycieczek edukacyjno – wychowaw-czych • Opracowanie harmonogramów wycieczek
szkolnych z uwzględnieniem uczniów klas
młodszych
• Zorganizowanie wycieczek na terenie miasta: do teatru, kina, biblioteki, muzeum, Centrum Edukacji Ekologicznej, itp.
• Zorganizowanie wycieczek autokarowych do innych miast Okres stażu Karty wycieczek
3. Organizowanie i współorga-nizowanie uroczystości
szkolnych • Przygotowanie scenariuszy i organizowanie
przedstawień dla uczniów klas I – III oraz
ich rodziców, urządzanie i prowadzenie
szkolnych imprez okolicznościowych. Okres stażu Scenariusze uroczysto-ści, zapisy w Dzienniku, zdjęcia
4. Udział w akcjach na rzecz
potrzebujących • Udział w akcjach charytatywnych na tere-nie szkoły Okres stażu Potwierdzenie uczest-nictwa
5. Organizowanie i udział w konkursach • Zorganizowanie konkur-sów:plastycznego, czytelniczego, o tematyce zdrowotnej, ortograficznego
• Udział w konkursach szkolnych, międzysz-kolnych Okres stażu Protokoły, regulaminy konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Współpraca z Poradnią Psy-chologiczno – Pedagogiczną we Włocławku • Kierowanie dzieci na konsultacje oraz
realizacja zaleceń poradni
• Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z pracownikiem poradni
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
• Uczestniczenie w szkoleniach, prelekcjach
organizowanych przez poradnię
Okres stażu

Opinie
Zaświadczenia
2. Współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym • Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i lo-gopedą Okres stażu Potwierdzenie współ-pracy
3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji we Wło-cławku • Spotkanie uczniów z policjantem, pogadanka na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego Okres stażu Potwierdzenie
4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
we Włocławku • Zorganizowanie wycieczki do Straży Pożar-nej
• Udział w próbnych ewakuacjach Okres stażu Potwierdzenie
5. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt we Włocławku • Zorganizowanie wyjścia do schroniska dla zwierząt, zbiórka żywności dla zwierząt Okres stażu Potwierdzenie
5. Współpraca z pielęgniarką szkolną • Organizowanie pogadanek i prelekcji dla dzieci na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji Okres stażu Potwierdzenie współ-pracy
6. Współpraca z bibliotekami miejskimi we Włocławku • Udział w lekcjach bibliotecznych Okres stażu Zapisy w dzienniku
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuń-czych szkoły • Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów Okres stażu Opis
2. Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w pracy z wychowankami • Stosowanie odpowiednich metod w pracy z dziećmi
• Czytanie literatury fachowej Okres stażu Opis
3. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych • Obserwowanie i analiza dwóch przypadków, ustalenie metod pracy z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemu Okres stażu Opis i analiza przypad-ków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.